Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0043(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0355

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0247/2016)

Η Laura Agea παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Jazłowiecka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor Negrescu, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, και Enrico Gasbarra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Victor Negrescu, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Laura Agea.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου