Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2032(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0222/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 19
CRE 14/09/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0358

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

19. Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών - Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών [2016/2032(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Έκθεση σχετικά με το πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη δημιουργία θέσεων εργασίας [2015/2320(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Οι Othmar Karas και Zdzisław Krasnodębski παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zbigniew Kuźmiuk (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Luigi Morgano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Liadh Ní Riada (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Deirdre Clune, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Siôn Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Νεοκλής Συλικιώτης, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova και Bendt Bendtsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Othmar Karas και Zdzisław Krasnodębski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016 και σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου