Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 8.Ερμηνεία του Κανονισμού
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***II (ψηφοφορία)
  
9.4.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ *** (ψηφοφορία)
  
9.5.Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)
  
9.6.Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
9.7.Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (ψηφοφορία)
  
9.8.Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
9.9.Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (συζήτηση)
 14.Απόφαση περί κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την Apple (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)
 16.Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας * (συζήτηση)
 17.Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών * (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 19.Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών - Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (συζήτηση)
 20.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (280 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3805 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (95 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (35 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (152 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (345 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (659 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3333 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου