Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 7.Liidu olukord (arutelu)
 8.Kodukorra tõlgendamine
 9.Hääletused
  
9.1.ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.2.Majanduskasvu- ja tööhõivealane kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (hääletus)
  
9.4.Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel *** (hääletus)
  
9.5.Kalandustöö konventsiooni rakendamise kokkulepe (hääletus)
  
9.6.Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (hääletus)
  
9.7.ELi suhted Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (hääletus)
  
9.8.Sotsiaalne dumping ELis (hääletus)
  
9.9.Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (arutelu)
 14.Ettevõtte Apple riigiabi käsitlev otsus (arutelu)
 15.Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (arutelu)
 16.Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (arutelu)
 17.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (arutelu)
 18.Postiteenuste direktiivi kohaldamine (arutelu)
 19.VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus - Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (arutelu)
 20.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (223 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3805 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (31 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (126 kb) 
 
Protokoll (301 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (619 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3314 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika