Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 7.Staat van de Unie (debat)
 8.Interpretatie van het Reglement
 9.Stemmingen
  
9.1.Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Technische voorschriften voor binnenschepen ***II (stemming)
  
9.4.Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-staten *** (stemming)
  
9.5.Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij (stemming)
  
9.6.Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (stemming)
  
9.7.De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (stemming)
  
9.8.Sociale dumping in de EU (stemming)
  
9.9.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (debat)
 14.Besluit inzake staatssteun met betrekking tot Apple (debat)
 15.Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
 16.Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland * (debat)
 17.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (debat)
 18.Toepassing van de richtlijn postdiensten (debat)
 19.Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie - Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (debat)
 20.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (228 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3805 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (31 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (151 kb) 
 
Notulen (315 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (523 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3254 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid