Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 7.Tillståndet i unionen (debatt)
 8.Tolkning av arbetsordningen
 9.Omröstning
  
9.1.Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart ***II (omröstning)
  
9.4.Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna *** (omröstning)
  
9.5.Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg (omröstning)
  
9.6.Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (omröstning)
  
9.7.EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (omröstning)
  
9.8.Social dumpning i Europeiska unionen (omröstning)
  
9.9.Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (debatt)
 14.Beslut om statligt stöd till Apple (debatt)
 15.Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (debatt)
 16.Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland * (debatt)
 17.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (debatt)
 18.Tillämpningen av direktivet om posttjänster (debatt)
 19.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen - Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (debatt)
 20.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (228 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3805 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (34 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (153 kb) 
 
Protokoll (307 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (535 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3325 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy