Показалец 
Протокол
PDF 346kWORD 92k
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 7.Състояние на Съюза (разискване)
 8.Тълкуване на Правилника за дейността
 9.Време за гласуване
  
9.1.Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища ***II (гласуване)
  
9.4.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР *** (гласуване)
  
9.5.Споразумение относно изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова (гласуване)
  
9.6.Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (гласуване)
  
9.7.Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (гласуване)
  
9.8.Социален дъмпинг в ЕС (гласуване)
  
9.9.Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (разискване)
 14.Решение относно държавните помощи във връзка с Apple (разискване)
 15.Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (разискване)
 16.Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция * (разискване)
 17.Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (разискване)
 18.Прилагане на Директивата за пощенските услуги (разискване)
 19.Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари - Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места? (разискване)
 20.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити, бюджет за 2016 г. - Агенция за снабдяване към Евратом (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2016 - Комитет на регионите (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 1/2016 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 21/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/T/16 - Европейска сметна палата (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2/2016 - Европейски омбудсман (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Придобиване на право на пълна собственост през 2021 г. върху страдата, намираща се на rue de la Loi 102 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


3. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз е уведомил бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 и DEC 20/2016 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент, комисията по бюджети е решила да не повдига възражения срещу трансфера на бюджетни кредити на Европейския икономически и социален комитет INF/3/2016 и INF/4/2016.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети е решила да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 и DEC 20/2016.


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водещи - ITRE, TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно намесата по отношение на дадени продукти (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за списъка на изисквания за ЕС одобряване на типа на превозни средства, и за изменение и поправка на Делегиранрегламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията, Делегиранрегламент (ЕС)2015/96 на Комисията, Делегиранрегламент (ЕС) 2015/68 на Комисията и Делегиранрегламент (ЕС) 2015/208 на Комисията по отношение на конструктивните и общите изисквания към превозните средства, изискванията за техните екологични характеристики и характеристики на задвижването, изискванията за спирането и изискванията за безопасност при експлоатацията напревознитесредства (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 и Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 по отношение съответно на изискванията за безопасност при експлоатация, изискванията към конструкцията на превозните средства и общите изисквания, както и изискванията към екологичните характеристики и характеристиките на задвижването (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - IMCO

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват организационните изисквания към местата на търговия (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на стандартите и форматите за референтните данни за финансовите инструменти и техническите мерки във връзка с процедурите, които трябва да бъдат прилагани от Европейския орган за ценни книжа и пазари и компетентните органи (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно информацията, необходима за регистрацията на дружества от трети държави, и относно формата на информацията, която следва да се предоставя на клиентите (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за обмена на информация между компетентните органи при сътрудничеството в областта на надзорната дейност, проверките на място и разследванията (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на организационните изисквания към инвестиционните посредници, които извършват алгоритмична търговия (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 август 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент(ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 август 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на немската езикова версия на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 август 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 септември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Регламент (ЕС) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 септември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - PECH

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 септември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на временни извънредни мерки за млекопреработвателната промишленост под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за обезмаслено мляко на прах през 2016г., за определяне на по-ранна начална дата на периода на публичната интервенция за обезмаслено мляко на прах през 2017 г. и за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 по отношение на продължаването на прилагането на Регламент (ЕО) № 826/2008 по отношение на помощта за частно складиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 и на Регламент (ЕС) № 1272/2009 по отношение на публичната интервенция съгласно настоящия регламент (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 септември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща - AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на помощ за намаляване на производството на мляко (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 септември 2016 г.
Разглеждане в комисия: водеща – AGRI

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения беше удължен

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2016 г.
Срокът за внасяне на възражения е удължен на 4 месеца по искане на Европейския парламент.
Разглеждане в комисия: водеща - INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2016 г.
Срокът за внасяне на възражения е удължен на 4 месеца по искане на Европейския парламент.
Разглеждане в комисия: водеща - INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2016 г.
Срокът за внасяне на възражения е удължен на 4 месеца по искане на Европейския парламент.
Разглеждане в комисия: водеща - INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2016 г.
Срокът за внасяне на възражения е удължен на 4 месеца по искане на Европейския парламент.
Разглеждане в комисия: водеща - INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2016 г.
Срокът за внасяне на възражения е удължен на 4 месеца по искане на Европейския парламент.
Разглеждане в комисия: водеща - INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвиден в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2016 г.
Срокът за внасяне на възражения е удължен на 4 месеца по искане на Европейския парламент.
Разглеждане в комисия: водеща – INTA

- Делегиран регламент на комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2016)04172 - 2016/2844(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г.
Срокът за внасяне на възражения е удължен с 1 месец по искане на Европейския парламент.
Разглеждане в комисия: водещи – ECON, LIBE

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения беше удължен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за достъп до клиринг по отношение на местата на търговия и централните контрагенти - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 юни 2016 г. по искане на водещата комисия.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съхраняването на съответната информация, свързана с нарежданията относно финансови инструменти - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 юни 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде съобщавана от инвестиционните посредници, пазарните оператори и кредитните институции - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 29 юни 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задължението за клиринг на дериватите, търгувани на регулирани пазари, и за срока за приемане за клиринг - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 29 юни 2016 г. по искане на водещата комисия .
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за обмена на информация между компетентните органи при сътрудничеството в областта на надзорната дейност, проверките на място и разследванията - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия.
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно информацията, необходима за регистрацията на дружества от трети държави, и относно формата на информацията, която следва да се предоставя на клиентите - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на стандартите и форматите за референтните данни за финансовите инструменти и техническите мерки във връзка с процедурите, които трябва да бъдат прилагани от Европейския орган за ценни книжа и пазари и компетентните органи - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват организационните изисквания към местата на търговия - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на организационните изисквания към инвестиционните посредници, които извършват алгоритмична търговия - C(2016) 4478 – 2016/2867(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 август 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на
Регламент(ЕС)№ 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 август 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща - ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения беше удължен от 2 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 юни 2016 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща
- ECON


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №°1321/2014 по отношение на въвеждането на определени категории лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, изменението на процедурата по приемане на компоненти от външни доставчици и изменението на правата на организациите за обучение по техническо обслужване (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - срок: 8 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №°692/2008 на Комисията по отношение на методиката за определяне на емисиите от изпаряване (изпитване от тип 4) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - срок: 8 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща – ENVI (член 54 от Правилника)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника)

- Решение на Комисията за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за обекти за туристическо настаняване (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - срок: 8 декември 2016)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Решение на Комисията за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - срок: 7 декември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд, аметоктрадин, азоксистробин, цифлутрин, дифлуорооцетна киселина, диметоморф, фенпиразамин, флоникамид, флуазинам, флудиоксонил, флупирадифурон, флутриафол, флуксапироксад, метконазол, прохиназид, протиоконазол, пирипроксифен, спиродиклофен и трифлоксистробин във или върху определени продукти (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - срок: 30 септември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 3-децен-2-он, ацибензолар-S-метил и хексахлоробензен във или върху определени продукти (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - срок: 21 септември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за аклонифен, делтаметрин, флуазинам, метомил, сулкотрион и тиодикарб във или върху определени продукти (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - срок: 30 септември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от цимоксанил, фосфан и метални фосфиди и натриев 5-нитрогвайаколат, натриев о-нитрофенолат и натриев p-нитрофенолат във или върху определени продукти (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - срок: 20 септември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - срок: 6 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на стевиол гликозиди (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - срок: 3 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията във връзка с адаптирането на списъка на митническите режими и определянето на данните (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - срок: 21 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - INTA

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1254/2009 по отношение на някои критерии, позволяващи на държавите членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - срок: 13 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща -TRAN

- Регламент на Комисията за поправка на Регламент (ЕО) № 692/2008 за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - срок: 30 ноември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща – ENVI (член 54 от Правилника)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника)

- Регламент на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - срок: 5 декември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща – ENVI (член 54 от Правилника)
подпомагащи: ITRE, IMCO (член 54 от Правилника)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бисфенол А (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - срок: 14 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща – ENVI (член 54 от Правилника)
подпомагащи: ITRE, IMCO (член 54 от Правилника)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на сукралоза (E 955) като овкусител в дъвки с добавена захар или полиоли (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - срок: 21 септември 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI

- Решение на Комисията за упълномощаване на Франция съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета да одобрява дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност относно инсталирането на компоненти (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - срок: 26 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - TRAN

- Регламент на Комисията за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 139/2014 за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - срок: 8 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - TRAN

- Решение на Комисията за изменение на решения 2009/300/EО, 2011/263/EС, 2011/264/EС, 2011/382/EС, 2011/383/EС, 2012/720/EС и 2012/721/EС, за да се удължи срокът на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за определени продукти (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - срок: 21 октомври 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI


6. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Филипини (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно Филипините (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić и Karol Karski, от името на групата ECR, относно Филипините (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Ева Паунова, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Филипините (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Илхан Кючюк, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Филипините (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно Филипините (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно Филипините (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно Филипините (B8-1008/2016).

II.   Сомалия (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo и Beatrix von Storch от името на групата EFDD, относно Сомалия (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Сомалия (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Ева Паунова, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Сомалия (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Илхан Кючюк, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Сомалия (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Сомалия (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно Сомалия (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez и Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, относно Сомалия (B8-1007/2016).

III.   Зимбабве (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно Зимбабве (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Зимбабве (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Ева Паунова, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon и Seán Kelly, от името на групата PPE, относно Зимбабве (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Илхан Кючюк, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Зимбабве (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Зимбабве (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно Зимбабве (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee и Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, относно Зимбабве (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser и Marcus Pretzell, от името на групата ENF, относно Зимбабве (B8-1010/2016).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


7. Състояние на Съюза (разискване)

Изявление на председателя на Комисията: Състояние на Съюза (2016/2734(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изявление.

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, Richard Sulík, относно провеждането на заседанието, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Diane Dodds, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock.

Изказа се Ivan Korčok (Действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Сергей Станишев и Roberts Zīle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, за да зададе въпрос „синя карта“ на последния, който не отговори, тъй като не става въпрос за въпрос, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda и Georgios Epitideios.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказа се Jean-Claude Juncker.

Изказаха се: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella и Manfred Weber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

8. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 61, параграф 2 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

Нищо не препятства Парламента да реши да проведе, ако е подходящо, заключителен дебат във връзка с доклада на компетентната комисия, в която въпросът е бил върнат за ново разглеждане.

Ако на това тълкуване не се противопостави някоя политическа група или поне 40 членове на ЕП в съответствие с член 226, параграф 4 от Правилника за дейността преди приемането на настоящия протокол, то се счита за прието. В противен случай тълкуването ще се подложи на гласуване от Парламента.

°
° ° °

Изказа се James Carver.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0339)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Изказвания

Преди гласуването, Fulvio Martusciello, с искане Парламентът ще изрази своите пожелания за бързо възстановяване на бившия президент на Израел Шимон Перес, който беше приет в болница след инсулт. (Председателят го прави).


9.2. Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно тристранната социална среща на върха за растеж и заетост и за отмяна на решение 2003/174/ЕО [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0340)

Парламентът дава своето одобрение на предложението за решение на Съвета.


9.3. Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешни водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/EО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0341


9.4. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите по СИП ЮАОР *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0342)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.5. Споразумение относно изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 101, параграф 3 от Правилника за дейността, относно предложението за директива на Съвета за изпълнение на споразумението, сключено между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (EUROPÊCHE) на 21 май 2012 година, изменено на 8 май 2013 година, във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда (2016/2816(DEA)). Докладчик: Paloma López Bermejo, от името на комисия по заетост и социални въпроси (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0343)

Изказвания

Paloma López Bermejo преди гласуването.


9.6. Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз (2016/2774(RSP))

Предложения за резолюция B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 и B8-0978/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0865/2016/REV

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0977/2016

Приема се (P8_TA(2016)0344)

(Предложението за резолюция B8-0978/2016 отпада.)


9.7. Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст [2015/2273(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0345)

Изказвания

Fabio Massimo Castaldo (докладчик) преди гласуването.


9.8. Социален дъмпинг в ЕС (гласуване)

Доклад относно социалния дъмпинг в Европейския съюз [2015/2255(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия EMPL)

Приема се (P8_TA(2016)0346)

Изказвания

Ryszard Czarnecki относно присъствието на посланика на Русия на разискванията тази сутрин, Guillaume Balas (докладчик) и Alexander Graf Lambsdorff относно изказването на Ryszard Czarnecki.


9.9. Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 г. , за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0347)

Изказвания

Pervenche Berès за представяне на устно изменение на параграф 4, което беше прието.


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Препоръка Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Неотдавнашни събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Ангел Джамбазки, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Доклад Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Илхан Кючюк

Доклад Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.20 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini и Javi López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Marianne Thyssen.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: първа октомврийска месечна сесия.


14. Решение относно държавните помощи във връзка с Apple (разискване)

Изявление на Комисията: Решение относно държавните помощи във връзка с Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, и Sander Loones, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Lamberts за да зададе въпрос „синя карта“ на Sander Loones който отговори, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Deirdre Clune, Bernard Monot, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Molly Scott Cato и Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Момчил Неков, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall и Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes и Richard Sulík.

Изказа се Margrethe Vestager.

Разискването приключи.


15. Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Alessandra Mussolini, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, и Jonathan Arnott, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Lorenzo Fontana, от името на групата ENF, Мария Габриел, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, койтоо отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Николай Бареков, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Jussi Halla-aho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 15.9.2016 г.


16. Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Salvatore Domenico Pogliese, от името на групата PPE, Miltiadis Kyrkos, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström и Kostas Chrysogonos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Lara Comi която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Филиз Хюсменова, Carlos Coelho, Kati Piri и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Ska Keller.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 15.9.2016 г.


17. Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Danuta Jazłowiecka, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Negrescu, Javi López, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Георги Пирински, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, и Enrico Gasbarra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Laura Agea.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 15.9.2016 г.


18. Прилагане на Директивата за пощенските услуги (разискване)

Доклад относно прилагането на Директивата за пощенските услуги [2016/2010(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Georges Bach (докладчик по становището на комисията EMPL), Lucy Anderson (докладчик по становището на комисията IMCO), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, и Pavel Telička, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck и Jana Žitňanská.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Markus Ferber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 15.9.2016 г.


19. Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари - Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места? (разискване)

Доклад относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаването на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари [2016/2032(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Доклад относно начина, по който най-добре може да се оползотвори потенциалът на малките и средните предприятия (МСП) за създаване на работни места? [2015/2320(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas и Zdzisław Krasnodębski представиха докладите.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Zbigniew Kuźmiuk (докладчик по становището на комисията BUDG), Luigi Morgano (докладчик по становището на комисията CULT), Liadh Ní Riada (докладчик по становището на комисията BUDG), Deirdre Clune, от името на групата PPE, Siôn Simon, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Ева Паунова и Bendt Bendtsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Miguel Viegas.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 15.9.2016 г и точка 11.12 от протокола от 15.9.2016 г.


20. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Vicky Ford (докладчик по становището на комисията IMCO), Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Petr Ježek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 15.9.2016 г.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 587.335/OJJE).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.40 ч.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Майдел, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Правна информация - Политика за поверителност