Indeks 
Protokol
PDF 311kWORD 85k
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 7.Unionens tilstand (forhandling)
 8.Fortolkning af forretningsordenen
 9.Afstemningstid
  
9.1.Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.2.Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.3.Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje ***II (afstemning)
  
9.4.Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** (afstemning)
  
9.5.Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (afstemning)
  
9.6.Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (afstemning)
  
9.7.EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (afstemning)
  
9.8.Social dumping i EU (afstemning)
  
9.9.Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (forhandling)
 14.Afgørelse om statsstøtte til Apple (forhandling)
 15.Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)
 16.Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland * (forhandling)
 17.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forhandling)
 18.Anvendelse af direktivet om posttjenester (forhandling)
 19.Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion - Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (forhandling)
 20.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel – regnskabsåret 2016 – Euratoms Forsyningsagentur (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2016 – Regionsudvalget (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel no 1/2016 - Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 21/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-07/T/16 – Revisionsretten (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 22/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 2/2016 – Den Europæiske Ombudsmand (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Erhvervelse af fuld ejendomsret til bygning Loi 102 i 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


3. Bevillingsoverførsler

Rådet havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 og DEC 20/2016 - Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen, besluttet ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF/3/2016 og INF/4/2016.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingoverførsel DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 og DEC 20/2016.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ITRE, TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår produktintervention (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.167/2013 for så vidt angår listen over krav til EU-typegodkendelse og om ændring og berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav, miljøpræstationer og fremdriftsydelse, bremsekrav og køretøjets funktionelle sikkerhed (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr.3/2014, delegeret forordning (EU) nr.44/2014 og delegeret forordning (EU) nr.134/2014 for så vidt angår krav vedrørende henholdsvis køretøjers funktionelle sikkerhed, køretøjskonstruktion og generelle krav samt miljøpræstationer og fremdriftsydelse (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af organisatoriske krav til markedspladser (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger med henblik på registrering af tredjelandsselskaber og formatet for de oplysninger, der skal gives til kunder (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger og krav i forbindelse med meddelelse af tilladelse til investeringsselskaber (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. august 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. august 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om rettelse af den tyske udgave af den delegerede forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. august 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. september 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af forordning (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. september 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ekstraordinær tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. september 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i form af en forlængelse af den offentlige interventionsperiode for skummetmælkspulver i 2016 og en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for skummetmælkspulver i 2017 og om undtagelse fra delegeret forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår den fortsatte anvendelse af forordning (EF) nr. 826/2008 med hensyn til støtte til privat oplagring inden for rammerne af gennemførelsesforordning (EU) nr. 948/2014 og forordning (EU) nr. 1272/2009 med hensyn til offentlig intervention inden for rammerne af denne forordning (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. september 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. september 2016
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. AGRI

Udkast til delegerede retsakter for hvilke fristen for indsigelse er blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 4 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 4 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 4 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 4 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 4 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 4 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning til supplering af direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016
Forlængelse af indsigelsesfristen: 1 måned på Europa-Parlamentets anmodning.
Henvist til kor. udv.: henvist til kor. udv. ECON, LIBE

Udkast til delegerede retsakter for hvilke fristen er blevet ændret fra 1 til 3 måneder på anmodning fra det kompetente udvalg:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende clearingadgang for markedspladser og centrale modparter - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. juni 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering af relevante oplysninger om ordrer vedrørende finansielle instrumenter - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. juni 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. juni 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kravet om at cleare derivater, der handles på regulerede markeder, og af fristerne for clearingaccept - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. juni 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger og krav i forbindelse med meddelelse af tilladelse til investeringsselskaber - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger med henblik på registrering af tredjelandsselskaber og formatet for de oplysninger, der skal gives til kunder - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af organisatoriske krav til markedspladser - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. august 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2014/600/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. august 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegeret retsakt for hvilke fristen er blevet ændret fra 2 til 3 måneder på anmodning fra det kompetente udvalg:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet for stillen til rådighed af sådanne dokumenter – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. juni 2016 på anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor. udv.: ECON


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens Gennemførelsesforordning om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 vedrørende indførelse af særlige kategorier af luftfartøjsvedligeholdelsescertifikater, ændring af godkendelsesproceduren for komponenter fra eksterne leverandører samt ændring af vedligeholdelsesuddannelsesorganisationens rettigheder (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - frist: 8. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt angår metoden til fastsættelse af fordampningsemissioner (type 4-prøvning) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - frist: 8. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til overnatningssteder (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - frist: 8. december 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af EU-miljømærkekriterier for gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - frist: 7. december 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoreddikesyre, dimethomorph, fenpyrazamin, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metconazol, proquinazid, prothioconazol, pyriproxyfen, spirodiclofen og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - frist: 30. september 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 3-decen-2-on, acibenzolar-s-methyl og hexachlorbenzen i eller på visse produkter (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - frist: 21. september 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrion og thiodicarb i eller på visse produkter (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - frist: 30. september 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cymoxanil, phosphan og phosphidsalte samt natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat i eller på visse produkter (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - frist: 20. september 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - frist: 6. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for steviolglycosider (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - frist: 3. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 for så vidt angår tilpasningen af listen over toldprocedurer og definitionen af dataene (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - frist: 21. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : INTA

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1254/2009 for så vidt angår visse kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - frist: 13. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

- Kommissionens forordning om berigtigelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - frist: 30. november 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - frist: 5. december 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bisphenol A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - frist: 14. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af sucralose (E 955) som smagsforstærker i tyggegummi med tilsat sukker eller tilsatte polyoler (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - frist: 21. september 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed om installation af komponenter (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - frist: 26. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den fransksprogede udgave af forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsættelse af krav og administrative procedurer for flyvepladser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - frist: 8. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2009/300/EF og af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - frist: 21. oktober 2016)
henvist til kor. udv. : ENVI


6. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Filippinerne (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om Filippinerne (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić og Karol Karski, for ECR-Gruppen, om Filippinerne (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om Filippinerne (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Filippinerne (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, om Filippinerne (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen, om Filippinerne (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou og Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen, om Filippinerne (B8-1008/2016).

II.   Somalia (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo og Beatrix von Storch on behalf of the EFDD Group, om Somalia (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen, om Somalia (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om Somalia (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Somalia (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen, om Somalia (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen, om Somalia (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez og Curzio Maltese, for GUE/NGL-Gruppen, om Somalia (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon og Seán Kelly, for PPE-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen, om Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen, om Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee og Javier Couso Permuy, for GUE/NGL-Gruppen, om Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser og Marcus Pretzell, for ENF, om Zimbabwe (B8-1010/2016).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


7. Unionens tilstand (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Unionens tilstand (2016/2734(RSP))

Formanden afgav en kort redegørelse for at indlede forhandlingen.

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten, Richard Sulík, om afviklingen af mødet, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Diane Dodds, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock.

Indlæg af Ivan Korčok (formand for Rådet).

Talere: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Sergei Stanishev og Roberts Zīle.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte, som ikke besvarede dette, da der ikke var tale om et spørgsmål, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann og Iratxe García Pérez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda og Georgios Epitideios.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Indlæg af Jean-Claude Juncker.

Talere: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella og Manfred Weber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

8. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 61, stk. 2, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Intet forhindrer Parlamentet i at beslutte at afholde, hvis det er hensigtsmæssigt, en afsluttende forhandling som følge af betænkningen fra det kompetente udvalg, til hvilket sagen er henvist til fornyet behandling."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 4, gør indsigelse inden vedtagelsen af nærværende protokol. I modsat fald forelægges den for Parlamentet til afstemning.

°
° ° °

Indlæg af James Carver.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0339)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Indlæg

Fulvio Martusciello, inden afstemningen, for at anmode formanden for Parlamentet om at udtrykke ønsker om hurtig bedring til Shimon Perez, tidligere præsident for Israel, som var blevet indlagt dagen forinden som følge af et slagtilfælde (formanden udtrykte dette ønske).


9.2. Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse og om ophævelse af afgørelse 2003/174/EF [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0340)

Parlamentet godkendte forslaget til Rådets afgørelse.


9.3. Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0341


9.4. Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0342)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.5. Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 101, stk. 3, om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af den aftale, der er indgået af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af Nationale Fiskeriorganisationer i EU (Europêche) af 21. maj 2012 som ændret den 8. maj 2013, vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (2016/2816(DEA)). Ordfører: Paloma López Bermejo, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0343)

Indlæg

Paloma López Bermejo inden afstemningen.


9.6. Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (afstemning)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (2016/2774(RSP))

Forslag til beslutning B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 og B8-0978/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0865/2016/REV

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0977/2016

Vedtaget (P8_TA(2016)0344)

(Forslag til beslutning B8-0978/2016 bortfaldt).


9.7. EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (afstemning)

Betænkning om EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng [2015/2273(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0345)

Indlæg

Fabio Massimo Castaldo (ordfører) inden afstemningen.


9.8. Social dumping i EU (afstemning)

Betænkning om social dumping i Den Europæiske Union [2015/2255(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (EMPL)

Vedtaget (P8_TA(2016)0346)

Indlæg

Ryszard Czarnecki om tilstedeværelsen af Ruslands ambassadør under forhandlingen samme formiddag, Guillaume Balas (ordfører) og Alexander Graf Lambsdorff om Ryszard Czarneckis udtalelse.


9.9. Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet for stillen til rådighed af sådanne dokumenter (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0347)

Indlæg

Pervenche Berès for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 4, der blev godtaget.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Henstilling: Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Betænkning: Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Betænkning: Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (Rådets formand) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: oktober I-mødeperioden.


14. Afgørelse om statsstøtte til Apple (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Afgørelse om statsstøtte til Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, og Sander Loones for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Philippe Lamberts for at stille et blåt kort-spørgsmål til Sander Loones som besvarede det, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Deirdre Clune, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato og Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall og Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes og Richard Sulík.

Indlæg af Margrethe Vestager.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Alessandra Mussolini for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, og Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Lorenzo Fontana for ENF-Gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić og Georgios Epitideios.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Jussi Halla-aho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 15.9.2016.


16. Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Salvatore Domenico Pogliese for PPE-Gruppen, Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström og Kostas Chrysogonos.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Lara Comi som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Ska Keller.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 15.9.2016.


17. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Negrescu, Javi López for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, og Enrico Gasbarra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Marianne Thyssen og Laura Agea.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 15.9.2016.


18. Anvendelse af direktivet om posttjenester (forhandling)

Betænkning om anvendelse af direktivet om posttjenester [2016/2010(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Georges Bach (ordfører for udtalelse fra EMPL), Lucy Anderson (ordfører for udtalelse fra IMCO), Wim van de Camp fo PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, og Pavel Telička for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck og Jana Žitňanská.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Valdis Dombrovskis og Markus Ferber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.10 i protokollen af 15.9.2016.


19. Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion - Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (forhandling)

Betænkning om adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion [2016/2032(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Betænkning om hvordan man bedst udnytter jobskabelsespotentialet i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) [2015/2320(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas og Zdzisław Krasnodębski forelagde betænkningerne.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Zbigniew Kuźmiuk (ordfører for udtalelse fra BUDG), Luigi Morgano (ordfører for udtalelse fra CULT), Liadh Ní Riada (ordfører for udtalelse fra BUDG), Deirdre Clune for PPE-Gruppen, Siôn Simon for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova og Bendt Bendtsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Miguel Viegas.

Talere: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas og Zdzisław Krasnodębski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 15.9.2016 og punkt 11.12 i protokollen af 15.9.2016.


20. Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Vicky Ford (ordfører for udtalelse fra IMCO), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Valdis Dombrovskis og Petr Ježek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 15.9.2016.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 587.335/OJJE).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik