Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 301kWORD 84k
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 7.Liidu olukord (arutelu)
 8.Kodukorra tõlgendamine
 9.Hääletused
  
9.1.ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.2.Majanduskasvu- ja tööhõivealane kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (hääletus)
  
9.4.Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel *** (hääletus)
  
9.5.Kalandustöö konventsiooni rakendamise kokkulepe (hääletus)
  
9.6.Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (hääletus)
  
9.7.ELi suhted Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (hääletus)
  
9.8.Sotsiaalne dumping ELis (hääletus)
  
9.9.Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (arutelu)
 14.Ettevõtte Apple riigiabi käsitlev otsus (arutelu)
 15.Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (arutelu)
 16.Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (arutelu)
 17.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (arutelu)
 18.Postiteenuste direktiivi kohaldamine (arutelu)
 19.VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus - Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (arutelu)
 20.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek, 2016. aasta eelarve - Euratomi Tarneagentuur (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2016 - Regioonide Komitee (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek no 1/2016 - IX jagu - Euroopa Liidu üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2016 – III jagu Komisjon (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-07/T/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2016 – III jagu – Komisjon (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2016 - Euroopa Ombudsman (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Loi 102 asuva hoone täielikku omandisse võtmine aastal 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone sellest, et on kiidetud heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 ja DEC 20/2016 .– III jagu – Komisjon.

Vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamistele INF/3/2016 ja INF/4/2016.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 ja DEC 20/2016.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE, TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014 seoses toodetesse sekkumisega (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses sõidukite ELi tüübikinnituse nõuete loeteluga ning millega muudetakse ja parandatakse komisjoni delegeeritud määruseid (EL) nr 1322/2014, (EL) 2015/96, (EL) 2015/68 ja (EL) 2015/208 sõiduki konstruktsiooni ja üldise tüübikinnituse nõuete, keskkonnamõjule ja mootori võimsusele esitatavate nõuete, sõiduki pidurdusnõuete ning sõiduki kasutusohutuse nõuete osas (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 3/2014, delegeeritud määrust (EL) nr 44/2014 ja delegeeritud määrust (EL) nr 134/2014 vastavalt kasutusohutusnõuete, sõidukite konstruktsiooni- ja üldiste nõuete ning keskkonnamõju ja mootori võimsust käsitlevate nõuete osas (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kauplemiskohtade organisatsioonilised nõuded (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses aktsiate, hoidmistunnistuste ja börsil kaubeldavate fondide hinnasammude korda käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute läbipaistvusnõudeid seoses aktsiatega, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega ja muude sarnaste finantsinstrumentidega, samuti tehingute tegemisega seotud kohustusi kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemsete täitjate kaubeldavate teatavate aktsiate puhul (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentide võrdlusandmete standardeid ja vorme ning tehnilisi meetmeid, mis on seotud ESMA ja pädevate asutuste kehtestatava korraga (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kolmandate riikide äriühingute registreerimiseks vajatavat teavet ning klientidele teabe esitamise vormi (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad järelevalvetegevuse, kohapealse kontrolli ja uurimiste valdkonnas koostööd tehes pädevate asutuste vahetatavat teavet (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse investeerimisühingute tegevuslubade taotlemisega seotud teavet ja nõudeid (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks algoritmkauplemisega tegelevate, otsest elektroonilist juurdepääsu pakkuvate ja kliirivate liikmetena tegutsevate investeerimisühingute organisatsioonilised nõuded (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) saksakeelset teksti (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Läänemeres ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus millega nähakse ette erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) nr 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. septembril 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega pikendati:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulilt 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 4 kuud alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 1 kuu alates Euroopa Parlamendi taotlusest.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja kesksete vastaspoolte juurdepääsu kliiringule - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentidega seotud korralduste asjaomaste andmete säilitamist - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks investeerimisühingute, turukorraldajate ja krediidiasutuste esitatav teavet - C(2016) 3917 – 2016/2810(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 29. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse reguleeritud turgudel kaubeldavate tuletisinstrumentide kliirimiskohustust ja kliirimiseks vastuvõtmise ajastust - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 29. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse investeerimisühingute tegevuslubade taotlemisega seotud teavet ja nõudeid - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad järelevalvetegevuse, kohapealse kontrolli ja uurimiste valdkonnas koostööd tehes pädevate asutuste vahetatavat teavet - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kolmandate riikide äriühingute registreerimiseks vajatavat teavet ning klientidele teabe esitamise vormi - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentide võrdlusandmete standardeid ja vorme ning tehnilisi meetmeid, mis on seotud ESMA ja pädevate asutuste kehtestatava korraga – C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute läbipaistvusnõudeid seoses aktsiatega, hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega, sertifikaatidega ja muude sarnaste finantsinstrumentidega, samuti tehingute tegemisega seotud kohustusi kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemsete täitjate kaubeldavate teatavate aktsiate puhul - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses aktsiate, hoidmistunnistuste ja börsil kaubeldavate fondide hinnasammude korda käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kauplemiskohtade organisatsioonilised nõuded- C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. juulil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks algoritmkauplemisega tegelevate investeerimisühingute organisatsioonilised nõuded - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad pädevatele asutustele tehingutest teatamist - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. augustil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 2 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. juunil 2016 pädeva komisjoni taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni rakendusmäärus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 lennundustehnilise töötaja loa teatavate kategooriate lisamise, välistarnijatelt komponentide vastuvõtmisprotseduuri muutmise ja lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonide õiguste muutmise osas (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 kütuseaurude kindlaksmääramise meetodi (4. tüüpi katse) osas (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid majutusettevõtetele (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - tähtaeg: 8. detsember 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid puidu-, korgi- ja bambusepõhistele põrandakatetele (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - tähtaeg: 7. detsember 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atseetamipriidi, ametoktradiini, asoksüstrobiini, tsüflutriini, difluoroäädikhappe, dimetomorfi, fenpürasamiini, flonikamiidi, fluasinaami, fludioksoniili, flupüradifurooni, flutriafooli, fluksapüroksaadi, metkonasooli, prokinasiidi, protiokonasooli, püriproksüfeeni, spirodiklofeeni ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - tähtaeg: 30. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses 3-detseen-2-ooni, atsibensolaar-S-metüüli ja heksaklorobenseeni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - tähtaeg: 21. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses aklonifeeni, deltametriini, fluasinaami, metomüüli, sulkotriooni ja tiodikarbi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - tähtaeg: 30. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses tsümoksaniili, fosfaani ja fosfiidsoolade ning naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi ja naatrium-p-nitrofenolaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - tähtaeg: 20. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/32/EÜ toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) spetsifikatsiooniga (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - tähtaeg: 3. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 ja komisjoni määrust (EL) nr 113/2010 seoses tolliprotseduuride loendi kohandamise ja andmete määratlemisega (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1254/2009 seoses teatavate kriteeriumidega, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - tähtaeg: 13. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - tähtaeg: 30. november 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määruse (EÜ) nr 440/2008 (millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) lisa (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - tähtaeg: 5. detsember 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bisfenool A-ga (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - tähtaeg: 14. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses sukraloosi (E 955) kasutamisega lõhna- ja maitsetugevdajana närimiskummis, millele on lisatud suhkruid või polüoole (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - tähtaeg: 21. september 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega lubatakse Prantsusmaal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 14 lõikele 6 teha erand teatavatest ühistest lennundusohutuseeskirjadest, mis käsitlevad komponentide paigaldamist (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - tähtaeg: 26. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 (millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008) prantsuskeelset versiooni (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Filipiinid (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch, fraktsiooni EFDD nimel: Filipiinid (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Karol Karski fraktsiooni ECR nimel: Filipiinid (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel: Filipiinid (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Filipiinid (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec ja Ernest Urtasun, fraktsiooni Verts/ALE nimel: Filipiinid (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel: Filipiinid (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel: Filipiinid (B8-1008/2016).

II.   Somaalia (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel: Somaalia (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel: Somaalia (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel: Somaalia (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Somaalia (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel: Somaalia (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel: Somaalia (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel: Somaalia (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel: Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel: Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel: Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel: Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel: Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee ja Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel: Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser ja Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel: Zimbabwe (B8-1010/2016).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


7. Liidu olukord (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Liidu olukord (2016/2734(RSP))

Parlamendi president esines arutelu sissejuhatuseks lühisõnavõtuga.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Richard Sulík istungi läbiviimise teemal, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock.

Sõna võttis Ivan Korčok (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Sergei Stanishev ja Roberts Zīle.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse eelkõnelejale, kes sellele ei vastanud, kuna tegemist ei olnud küsimusega, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda ja Georgios Epitideios.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Sõna võtsid Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella ja Manfred Weber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

8. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 61 lõike 2 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Miski ei takista parlamenti otsustamast, et pärast raporti vastuvõtmist selles vastutavas parlamendikomisjonis, kellele asi oli tagasi saadetud, peetakse lõppjärelduste tegemiseks debatt, kui see on asjakohane.“

Kui enne käesoleva protokolli kinnitamist fraktsioon või 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 226 lõike 4 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.

°
° ° °

Sõna võttis James Carver.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0339)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Enne hääletust Fulvio Martusciello, kes palus Euroopa Parlamendi nimel soovida kiiret paranemist Iisraeli endisele presidendile Shimon Perezile, kes viidi eile ajuveresoonkonna probleemiga haiglasse. (President tegi seda.)


9.2. Majanduskasvu- ja tööhõivealane kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise ning otsuse 2003/174/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta [2013/0361(APP)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0340)

Parlament kiitis nõukogu otsuse heaks.


9.3. Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0341


9.4. Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0342)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.5. Kalandustöö konventsiooni rakendamise kokkulepe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 101 lõikele 3 ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse 21. mai 2012. aasta (muudetud 8. mail 2013) kokkulepet, mille sõlmisid Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist (2016/2816(DEA)). Raportöör: Paloma López Bermejo tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0343)

Sõnavõtud

Paloma López Bermejo, enne hääletust.


9.6. Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele (2016/2774(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 ja B8-0978/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0865/2016/REV

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0977/2016

Vastu võetud (P8_TA(2016)0344)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0978/2016 muutus kehtetuks.)


9.7. ELi suhted Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras (hääletus)

Raport ELi suhete kohta Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras [2015/2273(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0345)

Sõnavõtud

Fabio Massimo Castaldo (raportöör), enne hääletust.


9.8. Sotsiaalne dumping ELis (hääletus)

Raport sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus [2015/2255(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (EMPL-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2016)0346)

Sõnavõtud

Ryszard Czarnecki Venemaa suursaadiku saalis viibimise teemal hommikuse arutelu ajal, Guillaume Balas (raportöör) ja Alexander Graf Lambsdorff Ryszard Czarnecki sõnavõtu teemal.


9.9. Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 komisjoni 30. juuni 2016. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0347)

Sõnavõtud

Pervenche Berès tegi punkti 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Soovitus: Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Raport: Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Raport: Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: oktoobri I osaistungjärk.


14. Ettevõtte Apple riigiabi käsitlev otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ettevõtte Apple riigiabi käsitlev otsus (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Pablo Zalba Bidegain fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel ja Sander Loones fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Philippe Lamberts kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Sander Loones kes vastas sellele, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Deirdre Clune, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Molly Scott Cato ja Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall ja Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes ja Richard Sulík.

Sõna võttis Margrethe Vestager.

Arutelu lõpetati.


15. Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa reisidokumendi kohta ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alessandra Mussolini fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Jussi Halla-aho.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.5.


16. Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Salvatore Domenico Pogliese fraktsiooni PPE nimel, Miltiadis Kyrkos fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström ja Kostas Chrysogonos.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Lara Comi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ja Cécile Kashetu Kyenge.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Ska Keller.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.7.


17. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Danuta Jazłowiecka fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Negrescu, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, ja Enrico Gasbarra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Victor Negrescu, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Laura Agea.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.8.


18. Postiteenuste direktiivi kohaldamine (arutelu)

Raport postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta [2016/2010(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Georges Bach (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Lucy Anderson (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck ja Jana Žitňanská.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Markus Ferber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.10.


19. VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus - Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (arutelu)

Raport VKEde rahastamisele juurdepääsu ja VKEde rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus [2016/2032(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Raport selle kohta, kuidas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada [2015/2320(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas ja Zdzisław Krasnodębski tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Zbigniew Kuźmiuk (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Luigi Morgano (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Liadh Ní Riada (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Deirdre Clune fraktsiooni PPE nimel, Siôn Simon fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova ja Bendt Bendtsen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Miguel Viegas.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Othmar Karas ja Zdzisław Krasnodębski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.11 ja 15.9.2016 protokollipunkt 11.12.


20. Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti kohta [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Vicky Ford (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Tom Vandenkendelaere fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Petr Ježek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.6.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 587.335/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Õigusteave - Privaatsuspoliitika