Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 308kWORD 85k
Keskiviikko 14. syyskuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Unionin tila (keskustelu)
 8.Työjärjestyksen tulkinta
 9.Äänestykset
  
9.1.EU:n ja Sveitsin väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.2.Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä sosiaalialan kolmikantahuippukokous *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.3.Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***II (äänestys)
  
9.4.EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  
9.5.Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  
9.6.Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (äänestys)
  
9.7.EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (äänestys)
  
9.8.Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (äänestys)
  
9.9.Delegoidun säädöksen vastustaminen: paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (keskustelu)
 14.Applen valtiontukea koskeva päätös (keskustelu)
 15.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ***I (keskustelu)
 16.Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet * (keskustelu)
 17.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (keskustelu)
 18.Postipalveludirektiivin soveltaminen (keskustelu)
 19.Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa - Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (keskustelu)
 20.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys vuoden 2016 talousarvioon – Euratomin hankintakeskus (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2016 – Alueiden komitea (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys nro 1/2016 – Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-07/T/16 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 2/2016 – Euroopan oikeusasiamies (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Loi 102 -rakennuksen ottaminen täyteen omistukseen vuonna 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


3. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 ja DEC 20/2016 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoja INF/3/2016 ja INF/4/2016.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 ja DEC 20/2016.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 täydentämisestä (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE, TRAN

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä tuotteita koskevien interventiotoimien osalta (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntään sovellettavien vaatimusten luettelosta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/68 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse ajoneuvon rakennetta koskevista ja yleisistä vaatimuksista, ympäristöominaisuuksista ja käyttövoimayksikön tehoa koskevista vaatimuksista, ajoneuvon jarrutusta koskevista vaatimuksista ja ajoneuvon toimintaturvallisuusvaatimuksista (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 3/2014, delegoidun asetuksen (EU) N:o 44/2014 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 134/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ajoneuvojen toimintaturvallisuusvaatimuksista, ajoneuvon rakennetta koskevista ja yleisistä vaatimuksista sekä ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevista vaatimuksista (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä kauppapaikkojen toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavia tietoja sekä asiakkaille annettavien tietojen muotoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimissaan, paikan päällä tehtävissä tarkastuksissaan ja tutkinnoissaan tekemän yhteistyön yhteydessä harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toimiluvan yhteydessä annettavia tietoja ja sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä algoritmista kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. elokuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. elokuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 saksankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. elokuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. syyskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Itämerellä ja asetuksen (EU) 2015/1778 kumoamisesta (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. syyskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. syyskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2016 ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2017 sekä delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1238 poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse asetuksen (EY) N:o 826/2008 soveltamisen jatkamisesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 mukaisen yksityisen varastoinnin tuen osalta ja asetuksen (EU) N:o 1272/2009 soveltamisen jatkamisesta tämän asetuksen mukaisen julkisen intervention osalta (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. syyskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus tuen myöntämisestä maidontuotannon vähentämiseksi (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. syyskuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden vastustamisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 4 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 4 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 4 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 4 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 4 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. heinäkuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 4 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi Euroopan parlamentin pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikkojen ja keskusvastapuolten määritysjärjestelmiin pääsyä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta - C(2016)03807 - 2016/2801(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)03821 - 2016/2802(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten, markkinoiden ylläpitäjien ja luottolaitosten ilmoitettaviksi kuuluvia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)03917 - 2016/2810(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien johdannaisten määritysvelvollisuutta ja määritettäväksi hyväksymisen määräaikoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)03944 - 2016/2812(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toimiluvan yhteydessä annettavia tietoja ja sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04417 - 2016/2847(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimissaan, paikan päällä tehtävissä tarkastuksissaan ja tutkinnoissaan tekemän yhteistyön yhteydessä harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04415 - 2016/2846(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavia tietoja sekä asiakkaille annettavien tietojen muotoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04407 - 2016/2850(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04405 - 2016/2852(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä - C(2016)04390 - 2016/2851(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04389 - 2016/2848(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä kauppapaikkojen toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04387 - 2016/2845(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04301 - 2016/2849(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä algoritmista kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04478 - 2016/2867(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. elokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - C(2016)04733 - 2016/2866(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. elokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä - C(2016)03999 - 2016/2816(DEA)
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission täytäntöönpanoasetus asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaluokkien käyttöönotosta, ulkoisilta tavarantoimittajilta peräisin olevien komponenttien hyväksymismenettelyn muuttamisesta ja huoltohenkilöstön koulutusorganisaation oikeuksien muuttamisesta (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - määräaika: 8. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta haihtumispäästöjen määrittämismenetelmän osalta (tyyppi 4 -testi) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - määräaika: 8. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi majoitusliikkeille (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - määräaika: 8. joulukuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattiapäällysteille (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - määräaika: 7. joulukuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, ametoktradiinin, atsoksistrobiinin, syflutriinin, difluorietikkahapon, dimetomorfin, fenpyratsamiinin, flonikamidin, fluatsinamin, fludioksoniilin, flupyradifuronin, flutriafolin, fluksapyroksadin, metkonatsolin, prokinatsidin, protiokonatsolin, pyriproksifeenin, spirodiklofeenin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - määräaika: 30. syyskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 3-deken-2-onin, asibentsolaari-s-metyylin ja heksaklooribentseenin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - määräaika: 21. syyskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, deltametriinin, fluatsinamin, metomyylin, sulkotrionin ja tiodikarbin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - määräaika: 30. syyskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse symoksaniilin, fosfaanin ja fosfidisuolojen sekä natrium-5-nitroguajakolaatin, natrium-o-nitrofenolaatin ja natrium-p-nitrofenolaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - määräaika: 20. syyskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/32/EY muuttamisesta (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta stevioliglykosidien (E 960) eritelmien osalta (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - määräaika: 3. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 ja komission asetuksen (EU) N:o 113/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tullimenettelyjen luettelon mukauttamisesta ja tietojen määrittämisestä (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - määräaika: 21. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1254/2009 muuttamisesta tiettyjen perusteiden osalta, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - määräaika: 13. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 oikaisemisesta (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - määräaika: 30. marraskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - määräaika: 5. joulukuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta bisfenoli A:n osalta (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - määräaika: 14. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sukraloosin (E 955) käytöstä arominvahventeena lisättyä sokeria tai polyoleja sisältävässä purukumissa (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - määräaika: 21. syyskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös luvan antamisesta Ranskalle poiketa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan nojalla tietyistä yhteisistä ilmailun turvallisuussäännöistä, jotka koskevat komponenttien asennusta (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - määräaika: 26. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 139/2014 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - määräaika: 8. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös päätösten 2009/300/EY, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloajan pidentämiseksi (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - määräaika: 21. lokakuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Filippiinit (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0990/2016)

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Karol Karski ECR-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0992/2016)

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0994/2016)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0999/2016)

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-1002/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-1004/2016)

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-1008/2016)

II.   Somalia (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-0989/2016)

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-0991/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-0993/2016)

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-0998/2016)

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-1001/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-1003/2016)

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-1007/2016)

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0995/2016)

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0996/2016)

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ja Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0997/2016)

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-1000/2016)

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-1005/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-1006/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee ja Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-1009/2016)

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser ja Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-1010/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


7. Unionin tila (keskustelu)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Unionin tila (2016/2734(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen lausuman.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, Richard Sulík keskustelun johtamisesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Marine Le Pen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Sergei Stanishev ja Roberts Zīle.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Szájer ei vastannut, koska kyseessä ei ollut kysymys, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann ja Iratxe García Pérez.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda ja Georgios Epitideios.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Jean-Claude Juncker käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella ja Manfred Weber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

8. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

"Mikään ei estä parlamenttia päättämästä pitää tarvittaessa loppukeskustelua asiasta vastaavan valiokunnan, jolle asia on palautettu, mietinnön johdosta."

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.

°
° ° °

James Carver käytti puheenvuoron.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. EU:n ja Sveitsin väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena sopimukseen sen liityttyä Euroopan unioniin koskevan pöytäkirjan tekemisestä [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0339)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Fulvio Martusciello, joka pyysi, että toivotettaisiin parlamentin puolesta pikaista paranemista Israelin entiselle presidentille Shimon Perezille, joka oli joutunut eilen sairaalaan aivohalvauksen vuoksi (puhemies toivotti Perezille pikaista paranemista).


9.2. Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä sosiaalialan kolmikantahuippukokous *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä sosiaalialan kolmikantahuippukokouksesta ja päätöksen 2003/174/EY kumoamisesta [05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0340)

Parlamentti hyväksyi luonnoksen neuvoston päätökseksi.


9.3. Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0341)


9.4. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0342)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.5. Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano (äänestys)

Työjärjestyksen 101 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta 21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan unionin kalastusyritysten kansallisten järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, täytäntöönpanosta (2016/2816(DEA)) - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Paloma López Bermejo (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0343)

Puheenvuorot:

Paloma López Bermejo ennen äänestystä.


9.6. Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (2016/2774(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 ja B8-0978/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0865/2016/REV

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0977/2016

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0344)

(Päätöslauselmaesitys B8-0978/2016 raukesi.)


9.7. EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (äänestys)

Mietintö EU:n suhteista Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa [2015/2273(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0345)

Puheenvuorot:

Fabio Massimo Castaldo (esittelijä) ennen äänestystä.


9.8. Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (äänestys)

Mietintö sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan unionissa [2015/2255(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0346)

Puheenvuorot:

Ryszard Czarnecki Venäjän suurlähettilään läsnäolosta tämänaamuisen keskustelun aikana, Guillaume Balas (esittelijä) ja Alexander Graf Lambsdorff Ryszard Czarneckin puheenvuorosta.


9.9. Delegoidun säädöksen vastustaminen: paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (äänestys)

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys komission delegoidusta asetuksesta, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA)) - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0347)

Puheenvuorot:

Pervenche Berès esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Suositus Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Mietintö Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Mietintö Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: lokakuun I istuntojakso.


14. Applen valtiontukea koskeva päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Applen valtiontukea koskeva päätös (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta ja Sander Loones ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Sander Loones vastasi, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Deirdre Clune, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato ja Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall ja Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes ja Richard Sulík.

Margrethe Vestager käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alessandra Mussolini PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Jussi Halla-aho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.5.


16. Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22 päivänä syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Salvatore Domenico Pogliese PPE-ryhmän puolesta, Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström ja Kostas Chrysogonos.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Lara Comi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ja Cécile Kashetu Kyenge.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Ska Keller.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.7.


17. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Negrescu, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, ja Enrico Gasbarra.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Laura Agea.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.8.


18. Postipalveludirektiivin soveltaminen (keskustelu)

Mietintö postipalveludirektiivin soveltamisesta [2016/2010(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georges Bach (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lucy Anderson (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck ja Jana Žitňanská.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Markus Ferber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.10.


19. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa - Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (keskustelu)

Mietintö pk-yritysten rahoituksen saatavuudesta ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisäämisestä pääomamarkkinaunionissa [2016/2032(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Mietintö parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin [2015/2320(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas ja Zdzisław Krasnodębski esittelivät mietinnöt.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zbigniew Kuźmiuk (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luigi Morgano (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Liadh Ní Riada (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Deirdre Clune PPE-ryhmän puolesta, Siôn Simon S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova ja Bendt Bendtsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas ja Zdzisław Krasnodębski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.11 ja istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.12.


20. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Vicky Ford (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Petr Ježek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.6.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 587.335/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö