Indekss 
Protokols
PDF 310kWORD 85k
Trešdiena, 2016. gada 14. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 7.Savienības stāvoklis (debates)
 8.Reglamenta interpretācija
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.2.Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
9.3.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***II (balsošana)
  
9.4.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm *** (balsošana)
  
9.5.Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu (balsošana)
  
9.6.Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (balsošana)
  
9.7.ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (balsošana)
  
9.8.Sociālais dempings Eiropas Savienībā (balsošana)
  
9.9.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (debates)
 14.Lēmums attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumam Apple (debates)
 15.Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (debates)
 16.Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā * (debates)
 17.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (debates)
 18.Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (debates)
 19.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā - Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (debates)
 20.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 2016. finanšu gada budžetā — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 – 2016/2207(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2016 — Reģionu komiteja (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 – 2016/2209(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2016 - IX iedaļa - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 – 2016/2210(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 21/2016 - III iedaļa - Komisija (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 – 2016/2212(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-07/T/16 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 – 2016/2213(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2016 - III iedaļa - Komisija (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 – 2016/2216(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2016 - Eiropas ombuds (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 – 2016/2217(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Pilnīgu īpašumtiesību iegūšana 2021. gadā attiecībā uz ēku, kas atrodas Rue de la Loi 102 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 – 2016/2227(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


3. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 un DEC 20/2016, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumiem INF/3/2016 un INF/4/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 un DEC 20/2016.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (C(2016)04178 – 2016/2835(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE, TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz produktu intervenci (C(2016)04369 – 2016/2853(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz prasību sarakstu transportlīdzekļu ES tipa apstiprināšanai un groza un labo Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr.1322/2014, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/96, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/68 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/208 attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un vispārīgajām prasībām, ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju, transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām un transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām (C(2016)04378 – 2016/2843(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 3/2014, Deleģēto regulu (ES) Nr. 44/2014 un Deleģēto regulu (ES) Nr. 134/2014 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām, transportlīdzekļu konstrukciju un vispārīgajām prasībām un ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju (C(2016)04381 – 2016/2854(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām attiecībā uz tirdzniecības vietu organizāciju (C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem (C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu atsauces datu standartiem un formātiem un tehniskiem līdzekļiem saistībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un kompetento iestāžu veicamajiem pasākumiem (C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju trešās valsts brokeru sabiedrību reģistrācijai un par klientiem sniedzamās informācijas formātu (C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm, kad tās sadarbojas saistībā ar uzraudzības darbībām, pārbaudēm uz vietas un izmeklēšanu (C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju un prasībām atļauju piešķiršanai ieguldījumu brokeru sabiedrībām (C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas precizē algoritmiskajā tirdzniecībā iesaistīto ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskās prasības (C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 22. augustu.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 22. augustu.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), redakciju vācu valodā (C(2016)05303 – 2016/2868(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 22. augustu.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 5. septembri.
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt jūras vidi Baltijas jūrā un ar ko atceļ Regulu (ES) 2015/1778 (C(2016)05562 – 2016/2874(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 5. septembri.
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem (C(2016)05663 – 2016/2887(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. septembri.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula par tādiem pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu vājpiena pulverim 2016. gadā un nosaka agrāku vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2017. gadā, un atkāpēm no Deleģētās regulas (ES)2016/1238 attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 826/2008 turpmāku piemērošanu privātās uzglabāšanas atbalstam saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 un attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1272/2009 turpmāku piemērošanu valsts intervencei saskaņā ar šo regulu (C(2016)05675 – 2016/2888(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. septembri.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam (C(2016)05681 – 2016/2886(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. septembri.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Ipielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. jūliju.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 4 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Ipielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. jūliju.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 4 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2016)04167 – 2016/2832(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. jūliju.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 4 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. jūliju.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 4 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)).
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 4 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. jūliju.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 4 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. jūliju.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 1 mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

Deleģēto aktu projekti, attiecībā uz kuriem termiņš pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes piekļuvi tirdzniecības vietām un centrālajiem darījumu partneriem - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai:
3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 24. jūnija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 24. jūnija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un kredītiestādēm ir jāpaziņo - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 29. jūnija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē pienākumu veikt tīrvērti darījumiem ar regulētos tirgos tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem un termiņus, kādos darījumus pieņem tīrvērtei - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 29. jūnija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju un prasībām atļauju piešķiršanai ieguldījumu brokeru sabiedrībām - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula,ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm, kad tās sadarbojas saistībā ar uzraudzības darbībām, pārbaudēm uz vietas un izmeklēšanu - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju trešās valsts brokeru sabiedrību reģistrācijai un par klientiem sniedzamās informācijas formātu - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai:ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu atsauces datu standartiem un formātiem un tehniskiem līdzekļiem saistībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un kompetento iestāžu veicamajiem pasākumiem - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai:ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula (ES), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām attiecībā uz tirdzniecības vietu organizāciju - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 14. jūlija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula (ES), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas precizē algoritmiskajā tirdzniecībā iesaistīto ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskās prasības - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 22. augusta, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 22. augusta, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģēto aktu projekti, attiecībā uz kuriem termiņš pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 2 uz 3 mēnešiem.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 30. jūnija, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas īstenošanas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1321/2014 attiecībā uz konkrētas kategorijas ieviešanu gaisa kuģa tehniskās apkopes licencēm, izmaiņām ārējo piegādātāju piegādāto sastāvdaļu pieņemšanas kārtībā un izmaiņām tehniskās apkopes mācību organizāciju tiesībās (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - termiņš: 2016. gada 8. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz iztvaikošanas emisijas noteikšanas metodiku (4. tipa tests) groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - termiņš: 2016. gada 8. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - termiņš: 2016. gada 8. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu attiecībā uz koksnes, korķa un bambusa materiālu grīdas segumiem (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - termiņš: 2016. gada 7. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz acetamiprīda, ametoktradīna, azoksistrobīna, ciflutrīna, difluoretiķskābes, dimetomorfa, fenpirazamīna, flonikamīda, fluazināma, fludioksonila, flupiradifurona, flutriafola, fluksapiroksāda, metkonazola, prohinazīda, protiokonazola, piriproksifēna, spirodiklofēna un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - termiņš: 2016. gada 30. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 3-decēn-2-ona, acibenzolār-S-metila un heksahlorbenzola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - termiņš: 2016. gada 21. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz aklonifēna, deltametrīna, fluazināma, metomila, sulkotriona un tiodikarba maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - termiņš: 2016. gada 30. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz cimoksanila, fosfāna un fosfīda sāļu un nātrija 5-nitrogvajakolāta, nātrija o-nitrofenolāta un nātrija p-nitrofenolāta maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/32/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - termiņš: 2016. gada 6. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) specifikāciju groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - termiņš: 2016. gada 3. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 113/2010 attiecībā uz muitas procedūru saraksta pielāgošanu un datu definīciju (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - termiņš: 2016. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas regula, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1254/2009 groza attiecībā uz dažiem kritērijiem, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - termiņš: 2016. gada 30. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bisfenolu A groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - termiņš: 2016. gada 14. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz sukralozes (E 955) izmantošanu par garšas pastiprinātāju košļājamā gumijā ar pievienotiem cukuriem vai polioliem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - termiņš: 2016. gada 21. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko Francijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem attiecībā uz komponentu montāžu (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - termiņš: 2016. gada 26. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru labo Regulas (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, redakciju franču valodā (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - termiņš: 2016. gada 8. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumus 2009/300/EK, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES un 2012/721/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - termiņš: 2016. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Filipīnas (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić un Karol Karski ECR grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā - par Filipīnām (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā - par Filipīnām (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par Filipīnām (B8-1008/2016).

II.   Somālija (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā - par Somāliju (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā - par Somāliju (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā - par Somāliju (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Somāliju (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā - par Somāliju (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā - par Somāliju (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez un Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā - par Somāliju (B8-1007/2016).

III.   Zimbabve (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon un Seán Kelly PPE grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee un Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser un Marcus Pretzell ENF grupas vārdā - par Zimbabvi (B8-1010/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


7. Savienības stāvoklis (debates)

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Savienības stāvoklis (2016/2734(RSP)).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu uzrunu, ievadot debates.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, Richard Sulík par sēdes vadīšanu, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock.

Uzstājās Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Sergei Stanishev un Roberts Zīle.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, uzdodot zilās kartītes jautājumu József Szájerce, kurš uz to neatbildēja, jo tas neesot bijis jautājums, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann un Iratxe García Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda un Georgios Epitideios.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

Uzstājās Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella un Manfred Weber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 61. panta 2. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

"Nekas neliedz Parlamentam attiecīgā gadījumā pieņemt lēmumu par noslēdzošo debašu sarīkošanu pēc atbildīgās komitejas, kurai jautājums nodots atpakaļ, ziņojuma."

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu nebūs iebilduši pret šo komentāru līdz šā protokola apstiprināšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.

°
° ° °

Uzstājās James Carver.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0339).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Fulvio Martusciello, lai lūgtu Parlamentam izteikt ātras atveseļošanās vēlējumus bijušajam Izraēlas prezidentam Shimon Perez, kurš vakar insulta dēļ tika ievietots slimnīcā (sēdes vadītājs izteica vēlējumus).


9.2. Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību un ar ko atceļ Lēmumu 2003/174/EK [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Csaba Sógor (A8-0252/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0340).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


9.3. Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ivo Belet (A8-0256/2016).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0341.


9.4. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0342).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.5. Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 101. panta 3. punktu, par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (2016/2816(DEA)). Referente: Paloma López Bermejo Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0343).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Paloma López Bermejo.


9.6. Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (2016/2774(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 un B8-0978/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0865/2016/REV

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0977/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0344).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0978/2016 vairs nav spēkā.)


9.7. ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (balsošana)

Ziņojums par ES attiecībām ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā [2015/2273(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0345).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Fabio Massimo Castaldo (referents).


9.8. Sociālais dempings Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par sociālo dempingu Eiropas Savienībā [2015/2255(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Guillaume Balas (A8-0255/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (EMPL komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2016)0346).

Uzstāšanās

Uzstājās Ryszard Czarnecki par Krievijas vēstnieka klātbūtni šā rīta cēliena debatēs, Guillaume Balas (referents) un Alexander Graf Lambsdorff par Ryszard Czarnecki sacīto.


9.9. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu, par Komisijas 2016. gada 30. jūnija deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (B8-0974/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0347).

Uzstāšanās

Uzstājās Pervenche Berès, lai ierosinātu mutisku grozījumu 4. punktam, un to pieņēma.


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ieteikums Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Fabio Massimo Castaldo ziņojums - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Guillaume Balas ziņojums - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (2016/2891(RSP)).

Ivan Korčok (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: oktobra I sesija.


14. Lēmums attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumam Apple (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumam Apple (2016/2879(RSP)).

Margrethe Vestager (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pablo Zalba Bidegain PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā un Sander Loones ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Philippe Lamberts uzdodot zilās kartītes jautājumu Sander Loones kas uz to atbildēja, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Deirdre Clune, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Molly Scott Cato un Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall un Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes un Richard Sulík.

Uzstājās Margrethe Vestager.

Debates tika slēgtas.


15. Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016).

Jussi Halla-aho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Alessandra Mussolini PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā un Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić un Georgios Epitideios.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Jussi Halla-aho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.5. punkts.


16. Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ska Keller (A8-0236/2016).

Ska Keller iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Salvatore Domenico Pogliese PPE grupas vārdā, Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström un Kostas Chrysogonos.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lara Comi kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos un Cécile Kashetu Kyenge.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Ska Keller.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.7. punkts.


17. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Laura Agea (A8-0247/2016).

Laura Agea iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Danuta Jazłowiecka PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Negrescu, Javi López S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, un Enrico Gasbarra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Victor Negrescu, Notis Marias un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Marianne Thyssen un Laura Agea.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.8. punkts.


18. Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (debates)

Ziņojums par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu [2016/2010(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0254/2016).

Markus Ferber iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Georges Bach (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Lucy Anderson (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā un Pavel Telička ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck un Jana Žitňanská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Markus Ferber.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.10. punkts.


19. Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā - Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (debates)

Ziņojums par par finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā [2016/2032(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A8-0222/2016).

Ziņojums par labākajiem veidiem, kā izmantot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbvietu radīšanas potenciālu [2015/2320(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016).

Othmar Karas un Zdzisław Krasnodębski iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Zbigniew Kuźmiuk (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Luigi Morgano (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Liadh Ní Riada (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Deirdre Clune PPE grupas vārdā, Siôn Simon S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova un Bendt Bendtsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Miguel Viegas.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Othmar Karas un Zdzisław Krasnodębski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.11. punkts un 15.9.2016. protokola 11.12. punkts.


20. Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Petr Ježek (A8-0238/2016).

Petr Ježek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Vicky Ford (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Petr Ježek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.6. punkts.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 587.335/OJJE).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Juridisks paziņojums - Privātuma politika