Index 
Notulen
PDF 315kWORD 85k
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 7.Staat van de Unie (debat)
 8.Interpretatie van het Reglement
 9.Stemmingen
  
9.1.Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Technische voorschriften voor binnenschepen ***II (stemming)
  
9.4.Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-staten *** (stemming)
  
9.5.Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij (stemming)
  
9.6.Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (stemming)
  
9.7.De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (stemming)
  
9.8.Sociale dumping in de EU (stemming)
  
9.9.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (debat)
 14.Besluit inzake staatssteun met betrekking tot Apple (debat)
 15.Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
 16.Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland * (debat)
 17.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (debat)
 18.Toepassing van de richtlijn postdiensten (debat)
 19.Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie - Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (debat)
 20.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving - Begrotingsjaar 2016 - Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2016 - Comité van de Regio's (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2016 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 21/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-07/T/16 - Europese rekenkamer (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 2/2016 - Europese Ombudsman (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Verwerving van de volledige eigendom van het gebouw Loi 102 in 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 en DEC 20/2016 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen INF/3/2016 en INF/4/2016 van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten zijn goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 en DEC 20/2016 van de Europese Commissie.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
verwezen naar ten principale: ITRE, TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot productinterventie (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr.167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van voorschriften voor EU-typegoedkeuring van voertuigen, en tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.1322/2014 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU)2015/96 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU)2015/68 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 van de Commissie wat betreft de voertuigconstructie en algemene voorschriften, voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid, remvoorschriften en functionele veiligheidsvoorschriften (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 3/2014, Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 44/2014 en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 met betrekking tot respectievelijk functionele veiligheidsvoorschriften, voertuigconstructie en algemene voorschriften, en voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen ter specificatie van de organisatorische vereisten voor handelsplatformen (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de gegevensnormen en -formats voor referentiegegevens voor financiële instrumenten, en voor de technische maatregelen die nodig zijn met het oog op de voorzieningen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten moeten treffen (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de informatie die ondernemingen uit derde landen met het oog op registratie moeten verstrekken en de vorm waarin informatie aan de cliënten moet worden verschaft (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten bij hun samenwerking in toezichtactiviteiten, verificaties ter plaatse en onderzoeken (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen op het gebied van informatie en vereisten voor het toekennen van een vergunning aan beleggingsondernemingen (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot specificering van de organisatorische vereisten voor beleggingsondernemingen die zich met algoritmische handel bezighouden (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening 2014/600/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Duitse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (SolvabiliteitII) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 september 2016
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Oostzee, en tot intrekking van Verordening (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 september 2016
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van buitengewone aanpassingssteun voor melkproducenten en landbouwers in andere veehouderijsectoren (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2016
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen voor de sector melk en zuivelproducten in de vorm van een verlenging van de openbare-interventieperiode voor mageremelkpoeder in 2016 en een vervroeging van de openbare-interventieperiode voor mageremelkpoeder in 2017, en tot afwijking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 wat betreft de voortzetting van de toepassing van Verordening (EG) nr. 826/2008 met betrekking tot steun voor particuliere opslag in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014 en van Verordening (EU) nr. 1272/2009 met betrekking tot openbare interventie in het kader van de onderhavige verordening (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2016
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van steun om de melkproductie te reduceren (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 september 2016
verwezen naar ten principale: AGRI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 4 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 1 maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: ECON, LIBE

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie van 1 in 3 maanden is gewijzigd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen inzake clearingtoegang voor handelsplatformen en centrale tegenpartijen - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het bijhouden van relevante gegevens met betrekking tot orders in financiële instrumenten - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met technische reguleringsnormen ter specificatie van de informatie die door beleggingsondernemingen, marktexploitanten en kredietinstellingen moet worden verstrekt - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de clearingverplichting voor op gereglementeerde markten verhandelde derivaten en van het tijdstip van aanvaarding voor clearing - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen op het gebied van informatie en vereisten voor het toekennen van een vergunning aan beleggingsondernemingen - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten bij hun samenwerking in toezichtactiviteiten, verificaties ter plaatse en onderzoeken - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de informatie die ondernemingen uit derde landen met het oog op registratie moeten verstrekken en de vorm waarin informatie aan de cliënten moet worden verschaft - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de gegevensnormen en -formats voor referentiegegevens voor financiële instrumenten, en voor de technische maatregelen die nodig zijn met het oog op de voorzieningen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten moeten treffen - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren : 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen ter specificatie van de organisatorische vereisten voor handelsplatformen - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot specificering van de organisatorische vereisten voor beleggingsondernemingen die zich met algoritmische handel bezighouden - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening 2014/600/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 augustus 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie van 2 in 3 maanden is gewijzigd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
verwezen naar ten principale: ECON


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Uitvoeringsverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 wat betreft de invoering van bepaalde categorieën bewijzen van bevoegdheid voor onderhoud van luchtvaartuigen, de wijziging van de aanvaardingsprocedure van componenten van externe leveranciers en de wijziging van de rechten van opleidings- en onderhoudsorganisaties (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - termijn : 8 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft de methode voor de bepaling van de verdampingsemissies (test van type 4) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - termijn : 8 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van EU-milieukeurcriteria voor toeristische accommodatie (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - termijn : 8 december 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan vloerbedekkingen op hout-, kurk- of bamboebasis (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - termijn : 7 december 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluorazijnzuur, dimethomorf, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metconazool, proquinazid, prothioconazool, pyriproxyfen, spirodiclofen en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - termijn : 30 september 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dec-3-een-2-on, acibenzolar-S-methyl en hexachloorbenzeen in of op bepaalde producten (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - termijn : 21 september 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione en thiodicarb in of op bepaalde producten (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - termijn : 30 september 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cymoxanil, fosfaan en fosfidezouten en natrium 5 nitroguaiacolaat, natrium o nitrofenolaat en natrium p nitrofenolaat in of op bepaalde producten (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - termijn : 20 september 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - termijn : 6 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van steviolglycosiden (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - termijn : 3 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie wat betreft de aanpassing van de lijst van douaneregelingen en de definitie van de gegevens (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - termijn : 21 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: INTA

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1254/2009 tot vaststelling van criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - termijn : 13 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - termijn : 30 november 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - termijn : 5 december 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bisfenol A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - termijn : 14 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van sucralose (E 955) als smaakversterker in kauwgom met toegevoegde suikers of polyolen (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - termijn : 21 september 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie waarbij aan Frankrijk toestemming wordt verleend om op grond van artikel 14, lid 6, van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad af te wijken van bepaalde gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart inzake de installatie van onderdelen (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - termijn : 26 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Franse versie van Verordening (EU) nr. 139/2014 tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met betrekking tot luchtvaartterreinen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - termijn : 8 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2009/300/EG en de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - termijn : 21 oktober 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI


6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De Filipijnen (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over de Filipijnen (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić en Karol Karski, namens de ECR-Fractie, over de Filipijnen (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de Filipijnen (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de Filipijnen (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Filipijnen (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over de Filipijnen (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Filipijnen (B8-1008/2016).

II.   Somalië (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over Somalië (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over Somalië (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over Somalië (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Somalië (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over Somalië (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over Somalië (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez en Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, over Somalië (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon en Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, over Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee en Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser en Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, over Zimbabwe (B8-1010/2016).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


7. Staat van de Unie (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie (2016/2734(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, Richard Sulík, over het verloop van de vergadering, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Sergei Stanishev en Roberts Zīle.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan deze laatste, die daar niet op ingaat omdat het geen vraag betreft, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann en Iratxe García Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda en Georgios Epitideios.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

Het woord wordt gevoerd door Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella en Manfred Weber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

8. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 61, lid 2, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Het Parlement kan steeds beslissen zo nodig een afsluitend debat te houden na het verslag van de bevoegde Commissie waarnaar de zaak is terugverwezen."

Indien deze interpretatie niet vóór de goedkeuring van deze notulen door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 226, lid 4, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door James Carver.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0339)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Het woord werd gevoerd door:

Fulvio Martusciello, vóór de stemming, met het verzoek om de voormalige Israëlische president Shimon Perez, die gisteren wegens een beroerte in het ziekenhuis is opgenomen, namens het Parlement een spoedig herstel toe te wensen (de Voorzitter wenst hem dat toe).


9.2. Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0340)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad.


9.3. Technische voorschriften voor binnenschepen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0341


9.4. Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-staten *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0342)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.5. Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 101, lid 3, van het Reglement, over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de EU (Europêche) gesloten overeenkomst van 21 mei 2012, zoals gewijzigd op 8 mei 2013, betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (2016/2816(DEA)). Rapporteur: Paloma López Bermejo, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0343)

Het woord werd gevoerd door:

Paloma López Bermejo, vóór de stemming.


9.6. Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2016/2774(RSP))

Ontwerpresoluties B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 en B8-0978/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0865/2016/REV

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0977/2016

Aangenomen (P8_TA(2016)0344)

(Ontwerpresolutie B8-0978/2016 komt te vervallen.)


9.7. De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context (stemming)

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context [2015/2273(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0345)

Het woord werd gevoerd door:

Fabio Massimo Castaldo (rapporteur), vóór de stemming.


9.8. Sociale dumping in de EU (stemming)

Verslag over sociale dumping in de Europese Unie [2015/2255(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (Commissie EMPL)

Aangenomen (P8_TA(2016)0346)

Het woord werd gevoerd door:

Ryszard Czarnecki, over de aanwezigheid van de Russische ambassadeur tijdens het debat vanochtend, Guillaume Balas (rapporteur) en Alexander Graf Lambsdorff, over de woorden van Ryszard Czarnecki.


9.9. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0347)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès, om een mondeling amendement op paragraaf 4 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Aanbeveling Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Verslag Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Verslag Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van oktober I.


14. Besluit inzake staatssteun met betrekking tot Apple (debat)

Verklaring van de Commissie: Besluit inzake staatssteun met betrekking tot Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, en Sander Loones, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Sander Loones die hierop ingaat, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Deirdre Clune, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Molly Scott Cato en Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall en Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes en Richard Sulík.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager.

Het debat wordt gesloten.


15. Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alessandra Mussolini, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, en Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lorenzo Fontana, namens de ENF-Fractie, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Jussi Halla-aho.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 15.9.2016.


16. Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland * (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Domenico Pogliese, namens de PPE-Fractie, Miltiadis Kyrkos, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström en Kostas Chrysogonos.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Ska Keller.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 15.9.2016.


17. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Negrescu, Javi López, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, en Enrico Gasbarra.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Victor Negrescu, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Laura Agea.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 15.9.2016.


18. Toepassing van de richtlijn postdiensten (debat)

Verslag over de toepassing van de richtlijn postdiensten [2016/2010(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Lucy Anderson (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck en Jana Žitňanská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Markus Ferber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 15.9.2016.


19. Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie - Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (debat)

Verslag over toegang tot financiering voor kmo's en vergroting van de financieringsdiversiteit voor kmo's in een kapitaalmarktunie [2016/2032(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Verslag over hoe het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal kan worden benut [2015/2320(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas en Zdzisław Krasnodębski leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Kuźmiuk (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Luigi Morgano (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Liadh Ní Riada (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Deirdre Clune, namens de PPE-Fractie, Siôn Simon, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova en Bendt Bendtsen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Othmar Karas en Zdzisław Krasnodębski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 15.9.2016 en punt 11.12 van de notulen van 15.9.2016.


20. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Vicky Ford (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Petr Ježek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 15.9.2016.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 587.335/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Juridische mededeling - Privacybeleid