Indeks 
Protokół
PDF 320kWORD 86k
Środa, 14 września 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 7.Stan Unii (debata)
 8.Wykładnia Regulaminu
 9.Głosowanie
  
9.1.Protokół do Umowy UE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej ***II (głosowanie)
  
9.4.Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym *** (głosowanie)
  
9.5.Umowa w sprawie wdrożenia Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa (głosowanie)
  
9.6.Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (głosowanie)
  
9.7.Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (głosowanie)
  
9.8.Dumping socjalny w UE (głosowanie)
  
9.9.Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (debata)
 14.Decyzja dotycząca pomocy państwa na rzecz firmy Apple (debata)
 15.Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (debata)
 16.Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji * (debata)
 17.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (debata)
 18.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (debata)
 19.Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych - Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (debata)
 20.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków – budżet na 2016 r. – Agencja Dostaw Euratomu (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2016 - Komitet Regionów (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 1/2016 – Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 21/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-07/T/16 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2016 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Uzyskanie pełnego tytułu własności budynku Loi 102 w 2021 r. (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


3. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 i DEC 20/2016 - sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF/3/2016 i INF/4/2016.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 i DEC 20/2016.


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiające instrument „Łącząc Europę” (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE, TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 167/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu wymogów do celów homologacji typu UE pojazdu, a także w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr1322/2014, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/68 oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/208 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych, wymogów efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej, wymogów dotyczących układów hamulcowych pojazdów oraz wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 3/2014, rozporządzenie delegowane (UE) nr 44/2014 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 134/2014 w odniesieniu odpowiednio do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów, konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych oraz wymogów wzakresie efektywności środowiskowej iosiągów jednostki napędowej (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.:ECON

- Rozporządenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych dla danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji firm z państw trzecich i formatu informacji przekazywanych klientom (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami podczas współpracy w zakresie działań nadzorczych, weryfikacji na miejscu i dochodzeń. (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 r. i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 w odniesieniu do dalszego stosowania rozporządzenia (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 948/2014 i rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do interwencji publicznej na mocy niniejszego rozporządzenia (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 września 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

Projekty aktów delegowanych w przypadku których przedłużono termin wyrażenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04165 – 2016/2833(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.
Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.:odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnieńdotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 4 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

Projekty aktów delegowanych w przypadku których na wniosek komisji przedmiotowo właściwej termin został zmieniony z jednego na trzy miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do rozliczeń w odniesieniu do systemów obrotu i kontrahentów centralnych – C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

-Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających obowiązek rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych oraz ramy czasowe akceptowania do rozliczenia - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami podczas współpracy w zakresie działań nadzorczych, weryfikacji na miejscu i dochodzeń - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji firm z państw trzecich i formatu informacji przekazywanych klientom - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych dla danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lipca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego w przypadku którego na wniosek komisji przedmiotowo właściwej termin został zmieniony z dwóch na trzy miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Okres na wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 czerwca 2016 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wprowadzania niektórych kategorii licencji na obsługę techniczną statku powietrznego, zmiany procedury zatwierdzania podzespołów od dostawców zewnętrznych i zmiany przywilejów organizacji szkoleniowych w zakresie obsługi technicznej (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - termin: 8 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do metody oznaczania emisji par (badanie typu 4) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - termin: 8 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji w sprawie ustanowienia kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - termin: 8 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla drewnopochodnych, korkopochodnych i bambusopochodnych pokryć podłogowych (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - termin: 7 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, ametoktradyny, azoksystrobiny, cyflutryny, kwasu difluorooctowego, dimetomorfu, fenpyrazaminy, flonikamidu, fluazynamu, fludioksonilu, flupiradifuronu, flutriafolu, fluksapyroksadu, metkonazolu, prochinazydu, protiokonazolu, piryproksyfenu, spirodiklofenu oraz trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - termin: 30 września 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 3-decen-2-onu, acibenzolar-S-metylu i heksachlorobenzenu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - termin: 21 września 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, deltametryny, fluazynamu, metomylu, sulkotrionu i tiodikarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - termin: 30 września 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cymoksanilu, soli fosforowodorowych i fosforkowych oraz 5-nitro-gwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu i p-nitrofenolanu sodu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - termin: 20 września 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - termin: 6 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla glikozydów stewiolowych (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - termin: 3 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 w odniesieniu do dostosowania wykazu procedur celnych i definicji danych (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - termin: 21 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : INTA

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1254/2009 w odniesieniu do kryteriów pozwalających państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - termin: 13 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 692/2008 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - termin: 30 listopada 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do rozporządzenia (WE) nr 440/2008 ustalającego metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - termin: 5 grudnia 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do bisfenolu A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - termin: 14 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania sukralozy (E 955) jako wzmacniacza smaku w gumie do żucia z dodatkiem cukrów lub polioli (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - termin: 21 września 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Decyzja Komisji upoważniająca Francję do zastosowania odstępstwa od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego dotyczących instalacji podzespołów zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - termin: 26 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - termin: 8 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - termin: 21 października 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI


6. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Filipiny (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Filipin (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Karol Karski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Filipin (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Filipin (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Filipin (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Filipin (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Filipin (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou i Younous Omarjee, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Filipin (B8-1008/2016).

II.   Somalia (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo i Beatrix von Storch on behalf of the EFDD Group, w sprawie Somalii (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie Somalii (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Somalii (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Somalii (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Somalii (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Somalii (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez i Curzio Maltese, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Somalii (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon i Seán Kelly, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee i Javier Couso Permuy, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser i Marcus Pretzell, w imieniu grupy ENF, w sprawie Zimbabwe (B8-1010/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


7. Stan Unii (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Stan Unii (2016/2734(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie wprowadzające debatę.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena, Richard Sulík, w sprawie przebiegu posiedzenia, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka.

Głos zabrał Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Sergei Stanishev i Roberts Zīle.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Lidię Senrę Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Józsefowi Szájerowi, który jednak na nie nie odpowiedział, ponieważ uznał, iż nie było to pytanie, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann i Iratxe García Pérez.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda i Georgios Epitideios.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

Głos zabrali: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Syed Kamall, Gianni Pittella i Manfred Weber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

8. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 61 ust. 2 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po sporządzeniu sprawozdania przez właściwą komisję, do której sprawa została odesłana, Parlament zadecydował o przeprowadzeniu – w stosownych przypadkach – debaty podsumowującej.”.

Jeżeli żadna z grup politycznych ani co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

°
° ° °

Głos zabrał James Carver.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Protokół do Umowy UE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, dotyczącego udziału Republiki Chorwacji w charakterze Umawiającej się strony w następstwie jej przystąpienia do Unii Europejskiej [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0339)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Fulvio Martusciello, aby zwrócić się do Parlamentu o skierowanie życzeń szybkiego powrotu do zdrowia pod adresem Szymona Peresa, byłego prezydenta Izraela, który wczoraj trafił do szpitala w następstwie udaru mózgu (Przewodniczący skierował życzenia pod jego adresem).


9.2. Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia oraz uchylającej decyzję 2003/174/WE [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0340)

Parlament zatwierdził wniosek dotyczący decyzji Rady.


9.3. Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0341


9.4. Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym, z drugiej strony [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0342)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.5. Umowa w sprawie wdrożenia Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 101 ust. 3 Regulaminu, w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady wdrażającej Umowę zawartą między Generalną Konfederacją Spółdzielni Rolniczych przy Unii Europejskiej (COGECA), Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeniem Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa (EUROPÊCHE) z dnia 21 maja 2012 r., zmienioną w dniu 8 maja 2013 r., w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (2016/2816(DEA)). Sprawozdawczyni: Paloma López Bermejo, w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0343)

Wystąpienia

Paloma López Bermejo, przed głosowaniem.


9.6. Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (2016/2774(RSP))

Projekty rezolucji B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 i B8-0978/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0865/2016/REV

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0977/2016

Przyjęto (P8_TA(2016)0344)

(Projekt rezolucji B8-0978/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


9.7. Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków między UE a Tunezją w bieżącym kontekście regionalnym [2015/2273(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0345)

Wystąpienia

Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca), przed głosowaniem.


9.8. Dumping socjalny w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej [2015/2255(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (komisja EMPL)

Przyjęto (P8_TA(2016)0346)

Wystąpienia

Ryszard Czarnecki w sprawie obecności ambasadora Rosji podczas porannej debaty, Guillaume Balas (sprawozdawca) i Alexander Graf Lambsdorff, w związku z uwagami Ryszarda Czarneckiego.


9.9. Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 czerwca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0347)

Wystąpienia

Pervenche Berès, aby przedstawić poprawkę ustną do ust. 4, która została przyjęta.


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Zalecenie Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Sprawozdanie Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Sprawozdanie Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.20 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeana-Luca Schaffhausera, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Marianne Thyssen.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pierwsza październikowa sesja plenarna.


14. Decyzja dotycząca pomocy państwa na rzecz firmy Apple (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja dotycząca pomocy państwa na rzecz firmy Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, i Sander Loones w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Philippe Lamberts, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki, Sander Loones, który udzielił odpowiedzi, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Deirdre Clune, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfego, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato i Luke'a Minga Flanagana, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Momchila Nekova, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall i Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Seána Kelly'ego.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes i Richard Sulík.

Głos zabrała Margrethe Vestager.

Debata została zamknięta.


15. Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Alessandra Mussolini w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, i Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Jussi Halla-aho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 15.9.2016.


16. Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Salvatore Domenico Pogliese w imieniu grupy PPE, Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström i Kostas Chrysogonos.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lara Comi, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos i Cécile Kashetu Kyenge.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Ska Keller.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 15.9.2016.


17. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Danuta Jazłowiecka w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Javi López w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, i Enrico Gasbarra.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Laura Agea.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 15.9.2016.


18. Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych [2016/2010(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georges Bach (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Lucy Anderson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck i Jana Žitňanská.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Markus Ferber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 15.9.2016.


19. Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych - Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (debata)

Sprawozdanie w sprawie dostępu do finansowania dla MŚP i zwiększenia różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych [2016/2032(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Sprawozdanie w sprawie jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy [2015/2320(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas i Zdzisław Krasnodębski przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Zbigniew Kuźmiuk (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Luigi Morgano (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Liadh Ní Riada (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Deirdre Clune w imieniu grupy PPE, Siôn Simon w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova i Bendt Bendtsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Miguel Viegas.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas i Zdzisław Krasnodębski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 15.9.2016 i pkt 11.12 protokołu z dnia 15.9.2016.


20. Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Vicky Ford (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Petr Ježek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 15.9.2016.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 587.335/OJJE).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Sekretarz generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności