Zoznam 
Zápisnica
PDF 315kWORD 86k
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 7.Stav Únie (rozprava)
 8.Výklad rokovacieho poriadku
 9.Hlasovanie
  
9.1.Protokol k Dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Tripartitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***II (hlasovanie)
  
9.4.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP *** (hlasovanie)
  
9.5.Dohoda o vykonaní dohovoru o práci v odvetví rybolovu (hlasovanie)
  
9.6.Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (hlasovanie)
  
9.7.Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (hlasovanie)
  
9.8.Sociálny damping v EÚ (hlasovanie)
  
9.9.Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (rozprava)
 14.Rozhodnutie o štátnej pomoci pre spoločnosť Apple (rozprava)
 15.Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)
 16.Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka * (rozprava)
 17.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (rozprava)
 18.Uplatňovanie smernice o poštových službách (rozprava)
 19.Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov - Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (rozprava)
 20.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2016 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2016 – Výbor regiónov (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2016 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 21/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-07/T/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 22/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2/2016 - Európsky ombudsman (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Nadobudnutie vlastníctva budovy Loi 102 v roku 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


3. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 a DEC 20/2016 – Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol nevzniesť námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF/3/2016 et INF/4/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 a DEC 20/2016.


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 ozriadení Nástroja na prepájanie Európy (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ITRE, TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta ainvestičné spoločnosti vsúvislosti sdlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami aderivátmi (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1286/2014, pokiaľ ide ointervenciu vsúvislosti sproduktom (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide ozoznam požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidiel, aktorým sa mení aopravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/68 adelegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208 sohľadom na požiadavky na konštrukciu vozidiel avšeobecné požiadavky, požiadavky na environmentálne vlastnosti avýkon pohonnej jednotky, požiadavky na brzdenie vozidiel apožiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 3/2014, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť, delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide opožiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa režimu veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky afondy obchodované na burze (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta ainvestičné spoločnosti vsúvislosti sakciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi ainými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinností vykonania transakcií surčitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy pre normy aformáty údajov týkajúce sa referenčných údajov ofinančných nástrojoch, ako aj technických opatrení vsúvislosti sopatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere atrhy apríslušné orgány (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa informácií pre registráciu spoločností ztretích krajín aformátu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi pri spolupráci pri činnostiach dohľadu, kontrolách na mieste avyšetrovaniach (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa informácií apožiadaviek na účely povolení investičných spoločností (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nemecké znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí avykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Baltskom mori a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych zvierat (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka amliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre sušené odstredené mlieko v roku 2016 a posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre sušené odstredené mlieko vroku 2017 na skorší dátum a zavádza výnimka z delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238, pokiaľ ide o neprerušené uplatňovanie nariadenia (ES) č. 826/2008 vzhľadom na pomoc na súkromné skladovanie podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 948/2014 a uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 vzhľadom na verejnú intervenciu podľa tohto nariadenia (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa poskytuje pomoc na zníženie výroby mlieka (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. septembra 2016
Predložené gestorskému výboru: AGRI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietky:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04166 – 2016/2840(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04167 – 2016/2832(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04168 – 2016/2834(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04171 – 2016/2838(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2016)04172 – 2016/2841(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 4 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa smernica (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu
Predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na žiadosť príslušného výboru zmenená z 1 na 3 mesiace:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu k zúčtovaniu v súvislosti s obchodnými miestami a centrálnymi protistranami - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré majú oznamovať investičné spoločnosti, organizátori trhu a úverové inštitúcie - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje povinnosť zúčtovať deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch, a harmonogram prijatia na zúčtovanie - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií a požiadaviek na účely povolení investičných spoločností - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi pri spolupráci pri činnostiach dohľadu, kontrolách na mieste a vyšetrovaniach - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií pre registráciu spoločností z tretích krajín a formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány - C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, ako aj povinností vykonania transakcií s určitými akciami na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa režimu veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky a fondy obchodované na burze - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami

a derivátmi - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júla 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016 na žiadosť príslušného výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. augusta 2016 na žiadosť príslušného výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola lehota na žiadosť príslušného výboru zmenená z 2 na 3 mesiace:

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zavedenie určitých kategórií preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel, úpravu postupu preberania komponentov od externých dodávateľov a úpravu práv organizácií pre výcvik údržby (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - lehota: 8. október 2016)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o metodiku stanovenia emisií z odparovania (skúška typu 4) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - lehota: 8. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - lehota: 8. december 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - lehota: 7. december 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu, ametoktradínu, azoxystrobínu, cyflutrínu, kyseliny difluóroctovej, dimetomorfu, fenpyrazamínu, flonikamidu, fluazinamu, fludioxonylu, flupyradifurónu, flutriafolu, fluxapyroxadu, metkonazolu, prochinazidu, protiokonazolu, pyriproxyfénu, spirodiklofénu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - lehota: 30. september 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dec-3-én-2-ónu, acibenzolar-S-metylu a hexachlórbenzénu v určitých produktoch alebo na nich (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - lehota: 21. september 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aklonifénu, deltametrínu, fluazinamu, metomylu, sulkotriónu a tiodikarbu v určitých produktoch alebo na nich (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - lehota: 30. september 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cymoxanilu, fosfánu a fosfidových solí a nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-o-nitrofenolátu a nátrium-p-nitrofenolátu v určitých produktoch alebo na nich (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - lehota: 20. september 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - lehota: 6. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie glykozidov steviolu (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - lehota: 3. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010, pokiaľ ide o úpravu zoznamu colných režimov a vymedzenie údajov (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - lehota: 21. október 2016)
predložené gestorskému výboru: INTA

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1254/2009, pokiaľ ide o určité kritériá umožňujúce členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - lehota: 13. október 2016)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 692/2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - lehota: 30. november 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k nariadeniu (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - lehota: 5. december 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o bisfenol A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - lehota: 14. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie sukralózy (E 955) ako zvýrazňovača vône a chuti v žuvačkách s prídavkom cukrov alebo polyolov (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - lehota: 21. september 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa Francúzsku povoľuje udeľovať výnimky podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z určitých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva týkajúcich sa montáže komponentov (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - lehota: 26. október 2016)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - lehota: 8. október 2016)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia 2009/300/ES, 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2011/382/EÚ, 2011/383/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - lehota: 21. október 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI


6. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Filipíny (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, o Filipínach (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Karol Karski, v mene skupiny ECR, o Filipínach (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Filipínach (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Filipínach (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o Filipínach (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o Filipínach (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o Filipínach (B8-1008/2016).

II.   Somálsko (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, o Somálsku (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o Somálsku (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o Somálsku (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Somálsku (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Somálsku (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o Somálsku (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez a Curzio Maltese, v mene skupiny GUE/NGL, o Somálsku (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, o Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon a Seán Kelly, v mene skupiny PPE, o Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee a Javier Couso Permuy, v mene skupiny GUE/NGL, o Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser a Marcus Pretzell, v mene skupiny ENF, o Zimbabwe (B8-1010/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


7. Stav Únie (rozprava)

Vyhlásenie predsedu Komisie: Stav Únie (2016/2734(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Richard Sulík o vedení rokovania, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock.

V rozprave vystúpil Ivan Korčok (predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Sergei Stanishev a Roberts Zīle.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer, István Ujhelyi, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Józsefovi Szájerovi, ktorý na ňu neodpovedal, pretože podľa neho nešlo o otázku, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alyn Smith, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann a Iratxe García Pérez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda a Georgios Epitideios.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker.

Vystúpili títo poslanci: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Syed Kamall, Gianni Pittella a Manfred Weber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

8. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 61 ods. 2 rokovacieho poriadku:

„Parlamentu nebráni nič v tom, aby rozhodol, že v prípade potreby sa bude konať po správe gestorského výboru, ktorému sa vec vrátila, záverečná rozprava.“

Ak politická skupina alebo najmenej 40 poslancov nevznesie proti tomuto výkladu žiadnu námietku v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku do schválenia tejto zápisnice, tento výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.

°
° ° °

V rozprave vystúpil James Carver.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Protokol k Dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0339)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Fulvio Martusciello, ktorý vyzval Parlament, aby čo najskôr zaželal skoré uzdravenie bývalému izraelskému prezidentovi Šimonovi Peresovi, ktorý bol včera hospitalizovaný po mozgovo-cievnej príhode (predsedajúci mu zaželal skoré uzdravenie).


9.2. Tripartitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o tripartitnom sociálnom samite pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/174/ES [2013/0361(APP)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0340)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


9.3. Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásená za schválenú (P8_TA(2016)0341


9.4. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane v mene Európskej únie [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0342)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.5. Dohoda o vykonaní dohovoru o práci v odvetví rybolovu (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 101 ods. 3 rokovacieho poriadku o návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva Dohoda o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu z roku 2007 uzavretá medzi Všeobecnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (Cogeca), Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Združením národných organizácií rybárskych podnikov v Európskej únii (Europêche) 21. mája 2012, v znení zmenenom 8. mája 2013 (2016/2816(DEA)). Spravodajkyňa: Paloma López Bermejo, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0343)

Vystúpenia:

Paloma López Bermejo pred hlasovaním.


9.6. Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 a B8-0978/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA B8-0865/2016/REV

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0977/2016

Prijatý (P8_TA(2016)0344)

(Návrh uznesenia B8-0978/2016 sa stal bezpredmetným.)


9.7. Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (hlasovanie)

Správa o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte [2015/2273(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0345)

Vystúpenia:

Fabio Massimo Castaldo (spravodajca) pred hlasovaním.


9.8. Sociálny damping v EÚ (hlasovanie)

Správa o sociálnom dampingu v Európskej únii [2015/2255(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor EMPL)

Prijatý (P8_TA(2016)0346)

Vystúpenia:

Ryszard Czarnecki o účasti veľvyslanca Ruska na predpoludňajšej rozprave, Guillaume Balas (spravodajca) a Alexander Graf Lambsdorff o vystúpení Ryszarda Czarneckého.


9.9. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku o delegovanom nariadení z 30.6.2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0347)

Vystúpenia:

Pervenche Berès, ktorá predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 4, ktorý bol prijatý.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Odporúčanie: Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Správa: Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Správa: Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: prvá októbrová schôdza.


14. Rozhodnutie o štátnej pomoci pre spoločnosť Apple (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie o štátnej pomoci pre spoločnosť Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D a Sander Loones v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Sanderovi Loonesovi, ktorý odpovedal na otázku, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Deirdre Clune, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Molly Scott Cato a Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall a Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes a Richard Sulík.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager.

Rozprava sa skončila.


15. Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alessandra Mussolini v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE a Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Jussi Halla-aho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


16. Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Domenico Pogliese v mene skupiny PPE, Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström a Kostas Chrysogonos.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lara Comi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Ska Keller.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


17. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Jazłowiecka v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Javi López v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Enrico Gasbarra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Victor Negrescu, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Laura Agea.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


18. Uplatňovanie smernice o poštových službách (rozprava)

Správa o uplatňovaní smernice o poštových službách [2016/2010(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Lucy Anderson (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR a Pavel Telička v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck a Jana Žitňanská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Markus Ferber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


19. Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov - Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (rozprava)

Správa o prístupe k financovaniu pre MSP a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov [2016/2032(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Správa o najlepšom spôsobe využitia potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta [2015/2320(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas a Zdzisław Krasnodębski uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Kuźmiuk (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Luigi Morgano (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Liadh Ní Riada (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Deirdre Clune v mene skupiny PPE, Siôn Simon v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova a Bendt Bendtsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 15.9.2016 a bod 11.12 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


20. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Vicky Ford (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Petr Ježek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 587.335/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.40 h.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia