Index 
Protokoll
PDF 307kWORD 84k
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 7.Tillståndet i unionen (debatt)
 8.Tolkning av arbetsordningen
 9.Omröstning
  9.1.Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart ***II (omröstning)
  9.4.Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna *** (omröstning)
  9.5.Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg (omröstning)
  9.6.Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (omröstning)
  9.7.EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (omröstning)
  9.8.Social dumpning i Europeiska unionen (omröstning)
  9.9.Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (debatt)
 14.Beslut om statligt stöd till Apple (debatt)
 15.Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (debatt)
 16.Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland * (debatt)
 17.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (debatt)
 18.Tillämpningen av direktivet om posttjänster (debatt)
 19.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen - Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (debatt)
 20.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring – budgetåret 2016 – Euratoms försörjningsbyrå (AA) (N8-0056/2016 - C8-0337/2016 - 2016/2207(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2016 – Regionkommittén (N8-0057/2016 - C8-0346/2016 - 2016/2209(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 1/2016 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (N8-0058/2016 - C8-0347/2016 - 2016/2210(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0059/2016 - C8-0349/2016 - 2016/2212(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-07/T/16 – Europeiska revisionsrätten (N8-0060/2016 - C8-0353/2016 - 2016/2213(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0061/2016 - C8-0356/2016 - 2016/2216(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2016 - Europeiska ombudsmannen (N8-0062/2016 - C8-0361/2016 - 2016/2217(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förvärv av full äganderätt till byggnaden Loi 102 under 2021 (N8-0063/2016 - C8-0370/2016 - 2016/2227(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


3. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade rådet meddelat budgetmyndigheten att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 11/2016, DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 och DEC 20/2016 – avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföringar INF/3/2016 och INF/4/2016.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 12/2016, DEC 13/2016, DEC 14/2016, DEC 15/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, DEC 18/2016, DEC 19/2016 och DEC 20/2016.


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa. (C(2016)04178 - 2016/2835(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE, TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (C(2016)04301 - 2016/2849(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller produktintervention (C(2016)04369 - 2016/2853(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller förteckningen över krav för EU-typgodkännande av fordon och om ändring och rättelse av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 och (EU) 2015/208 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav, krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda, krav på fordonsbromsar och krav på funktionssäkerhet hos fordon (C(2016)04378 - 2016/2843(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av de delegerade förordningarna (EU) nr 3/2014, (EU) nr 44/2014 och (EU) nr 134/2014 vad gäller fordons funktionssäkerhet, fordonskonstruktion och allmänna krav respektive krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda (C(2016)04381 - 2016/2854(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser (C(2016)04387 - 2016/2845(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder (C(2016)04389 - 2016/2848(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare (C(2016)04390 - 2016/2851(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna (C(2016)04405 - 2016/2852(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder (C(2016)04407 - 2016/2850(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter när de deltar i samarbete avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar (C(2016)04415 - 2016/2846(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag (C(2016)04417 - 2016/2847(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer organisatoriska krav på värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel (C(2016)04478 - 2016/2867(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (C(2016)04733 - 2016/2866(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den tyska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2016)05303 - 2016/2868(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2016)05549 - 2016/2871(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 5 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av förordning (EU) 2015/1778 (C(2016)05562 - 2016/2874(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 5 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer (C(2016)05663 - 2016/2887(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2016 och av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för skummjölkspulver under 2017 och om undantag från delegerad förordning (EU) 2016/1238 vad gäller den fortsatta tillämpningen av förordning (EG) nr 826/2008 med avseende på stöd för privat lagring inom ramen för förordning (EU) nr 948/2014 och förordning (EU) nr 1272/2009 med avseende på offentlig intervention enligt den här förordningen (C(2016)05675 - 2016/2888(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om tillhandahållande av stöd för minskning av mjölkproduktionen (C(2016)05681 - 2016/2886(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar hade förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04165 - 2016/2833(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04166 - 2016/2840(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04167 - 2016/2832(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04168 - 2016/2834(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04171 - 2016/2838(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2016)04172 - 2016/2841(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: fyra månader, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)04180 - 2016/2844(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: en månad, på begäran av Europaparlamentet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från 1 till 3 månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem - C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument - C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn med angivande av information som ska meddelas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och kreditinstitut - C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer clearingkravet för derivat som handlas på reglerade marknader samt tidsramar för godkännande av clearing - C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag - C(2016)04417 – 2016/2847(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter när de deltar i samarbete avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar - C(2016)04415 – 2016/2846(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder - C(2016)04407 – 2016/2850(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna – C(2016)04405 – 2016/2852(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare - C(2016)04390 – 2016/2851(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder - C(2016)04389 – 2016/2848(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser - C(2016)04387 – 2016/2845(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat - C(2016)04301 – 2016/2849(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer organisatoriska krav på värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel - C(2016)04478 – 2016/2867(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter - C(2016)04733 – 2016/2866(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från 2 till 3 månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad – C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)
Tidsfrist för invändingar: tre månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2016 på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens genomförandeförordning om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller införandet av vissa kategorier av certifikat för luftfartygsunderhåll, modifiering av förfarandet för godkännande av komponenter från externa leverantörer och modifiering av befogenheterna för organisationer för underhållsutbildning (D043954/01 - 2016/2829(RPS) - tidsfrist: 8 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller metoden för bestämning av avdunstningsutsläpp (typ 4-provning) (D045406/02 - 2016/2827(RPS) - tidsfrist: 8 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för turistlogi (D045653/01 - 2016/2884(RPS) - tidsfrist: 8 december 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket till golvbeläggningar av trä, kork och bambu (D045655/02 - 2016/2875(RPS) - tidsfrist: 7 december 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid, ametoktradin, azoxistrobin, cyflutrin, difluoroättiksyra, dimetomorf, fenpyrazamin, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prokinazid, protiokonazol, pyriproxifen, spirodiklofen och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D045663/02 - 2016/2863(RPS) - tidsfrist: 30 september 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metyl och hexaklorbensen i eller på vissa produkter (D045664/02 - 2016/2858(RPS) - tidsfrist: 21 september 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulkotrion och tiodikarb i eller på vissa produkter (D045752/02 - 2016/2862(RPS) - tidsfrist: 30 september 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cymoxanil, fosfan och fosfidsalter, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat och natrium-p-nitrofenolat i eller på vissa produkter (D045753/02 - 2016/2856(RPS) - tidsfrist: 20 september 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (D045779/04 - 2016/2865(RPS) - tidsfrist: 6 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationen för steviolglykosider (E 960) (D045780/02 - 2016/2864(RPS) - tidsfrist: 3 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 och kommissionens förordning (EU) nr 113/2010 vad gäller anpassningen av förteckningen över tullförfaranden och definition av uppgifterna (D045810/01 - 2016/2859(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1254/2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder (D045830/03 - 2016/2836(RPS) - tidsfrist: 13 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om rättelse av förordning (EG) nr 692/2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (D045883/03 - 2016/2869(RPS) - tidsfrist: 30 november 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D045907/02 - 2016/2870(RPS) - tidsfrist: 5 december 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bisfenol A (D045911/02 - 2016/2842(RPS) - tidsfrist: 14 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sukralos (E 955) som smakförstärkare i tuggummi med tillfört socker eller tillförda polyoler (D045949/02 - 2016/2857(RPS) - tidsfrist: 21 september 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om bemyndigande för Frankrike att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets i förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller installeringen av komponenter (D046141/02 - 2016/2861(RPS) - tidsfrist: 26 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om rättelse av den franska språkversionen av kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D046145/01 - 2016/2831(RPS) - tidsfrist: 8 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU i syfte att förlänga giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (D046238/01 - 2016/2860(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Filippinerna (2016/2880(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om Filippinerna (B8-0990/2016);

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Karol Karski, för ECR-gruppen, om Filippinerna (B8-0992/2016);

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Francisco José Millán Mon, Seán Kelly och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Filippinerna (B8-0994/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Filippinerna (B8-0999/2016);

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om Filippinerna (B8-1002/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om Filippinerna (B8-1004/2016);

—   Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om Filippinerna (B8-1008/2016).

II.   Somalia (2016/2881(RSP))

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo och Beatrix von Storch on behalf of the EFDD Group, om Somalia (B8-0989/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om Somalia (B8-0991/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Somalia (B8-0993/2016);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Somalia (B8-0998/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om Somalia (B8-1001/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om Somalia (B8-1003/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Maria Lidia Senra Rodríguez och Curzio Maltese, för GUE/NGL-gruppen, om Somalia (B8-1007/2016).

III.   Zimbabwe (2016/2882(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om Zimbabwe (B8-0995/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Arne Gericke, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om Zimbabwe (B8-0996/2016);

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon och Seán Kelly, för PPE-gruppen, om Zimbabwe (B8-0997/2016);

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Zimbabwe (B8-1000/2016);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om Zimbabwe (B8-1005/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om Zimbabwe (B8-1006/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee och Javier Couso Permuy, för GUE/NGL-gruppen, om Zimbabwe (B8-1009/2016);

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D'Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser och Marcus Pretzell, för ENF-gruppen, om Zimbabwe (B8-1010/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


7. Tillståndet i unionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2016/2734(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande för att inleda debatten.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten; Richard Sulík yttrade sig om genomförandet av sammanträdet; Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Diane Dodds, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock.

Talare: Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, João Ferreira, Ian Hudghton, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Martin Sonneborn, Janusz Lewandowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Sergei Stanishev och Roberts Zīle.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Marisa Matias, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Lidia Senra Rodríguez; Tanja Fajon, Lorenzo Cesa, Kathleen Van Brempt, József Szájer; István Ujhelyi ställde en fråga ("blått kort") till József Szájer, som avböjde att svara eftersom det inte rörde sig om någon fråga; Isabelle Thomas, Paulo Rangel, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, Richard Corbett, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith; Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Udo Bullmann och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Jiří Maštálka, Julia Reda och Georgios Epitideios.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talare: Sotirios Zarianopoulos, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Rebecca Harms, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Syed Kamall, Gianni Pittella och Manfred Weber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

8. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 61.2 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

”Inget hindrar parlamentet från att, om det är lämpligt, besluta att hålla en avslutande debatt efter det att det ansvariga utskott till vilket ärendet har återförvisats har rapporterat.”

Denna tolkning ska anses antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 226.4 i arbetsordningen) före justeringen av detta protokoll. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.

°
° ° °

Talare: James Carver.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till rekommendation om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0339)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Inlägg:

Fulvio Martusciello yttrade sig före omröstningen för att be parlamentet framföra önskningar om snar bättring till Shimon Perez, tidigare president i Israel, som hade blivit inlagd på sjukhus föregående dag till följd av en stroke (talmannen uttryckte dessa önskningar).


9.2. Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av beslut 2003/174/EG [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0340)

Parlamentet godkände förslaget till rådets beslut.


9.3. Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0341


9.4. Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0342)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.5. Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 101.3 i arbetsordningen om förslaget till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 (2016/2816(DEA)). Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Paloma López Bermejo (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0343)

Inlägg:

Paloma López Bermejo yttrade sig före omröstningen.


9.6. Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2016/2774(RSP))

Resolutionsförslag B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 och B8-0978/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0865/2016/REV

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0977/2016

Antogs (P8_TA(2016)0344)

(Resolutionsförslag B8-0978/2016 bortföll.)


9.7. EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (omröstning)

Betänkande om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget [2015/2273(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0345)

Inlägg:

Fabio Massimo Castaldo (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


9.8. Social dumpning i Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om social dumpning i Europeiska unionen [2015/2255(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (EMPL-utskottet)

Antogs (P8_TA(2016)0346)

Inlägg:

Ryszard Czarnecki yttrade sig om den ryska ambassadörens närvaro vid debatten samma förmiddag; Guillaume Balas (föredragande) och Alexander Graf Lambsdorff yttrade sig om Ryszard Czarneckis inlägg.


9.9. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen om kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0347)

Inlägg:

Pervenche Berès lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4, vilket beaktades.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rapport Danuta Jazłowiecka - A8-0216/2016
Daniel Hannan

Rekommendation Alexander Graf Lambsdorff - A8-0242/2016
Daniel Hannan, Jordi Sebastià, Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Tiziana Beghin

Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - (2016/2774(RSP)) - B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016
Peter Jahr, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek

Betänkande Fabio Massimo Castaldo - A8-0249/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Stefano Maullu, Ilhan Kyuchyuk

Betänkande Guillaume Balas - A8-0255/2016
Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Marian Harkin.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella; Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser; Nicolas Bay för ENF-gruppen, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden oktober I.


14. Beslut om statligt stöd till Apple (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beslut om statligt stöd till Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, och Sander Loones för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Philippe Lamberts ställde en fråga ("blått kort") till Sander Loones som besvarade frågan, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato; Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Deirdre Clune; Bernard Monot för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe; Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Molly Scott Cato och Luke Ming Flanagan; Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Momchil Nekov; Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; Evelyn Regner, Ernest Maragall och Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes och Richard Sulík.

Talare: Margrethe Vestager.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Alessandra Mussolini för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, och Jonathan Arnott för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Lorenzo Fontana för ENF-gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Jussi Halla-aho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 15.9.2016.


16. Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Salvatore Domenico Pogliese för PPE-gruppen, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström och Kostas Chrysogonos.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Lara Comi som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos och Cécile Kashetu Kyenge.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Ska Keller.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 15.9.2016.


17. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Jazłowiecka för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Negrescu; Javi López för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Enrico Gasbarra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Marianne Thyssen och Laura Agea.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 15.9.2016.


18. Tillämpningen av direktivet om posttjänster (debatt)

Betänkande om tillämpningen av direktivet om posttjänster [2016/2010(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Georges Bach (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Lucy Anderson (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, och Pavel Telička för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck och Jana Žitňanská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Markus Ferber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 15.9.2016.


19. Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen - Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (debatt)

Betänkande om tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen [2016/2032(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Betänkande om metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen [2015/2320(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas och Zdzisław Krasnodębski redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Zbigniew Kuźmiuk (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Luigi Morgano (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Liadh Ní Riada (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Deirdre Clune för PPE-gruppen, Siôn Simon för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova och Bendt Bendtsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Miguel Viegas.

Talare: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 15.9.2016 och punkt 11.12 i protokollet av den 15.9.2016.


20. Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Vicky Ford (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Petr Ježek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 15.9.2016.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 587.335/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy