Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург

16. Позиции на Съвета на първо четене
CRE

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)
Разглеждане в комисия: водеща - TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)
Разглеждане в комисия: водеща - IMCO

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)
Разглеждане в комисия: водеща - AGRI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)
Разглеждане в комисия: водеща - TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 16 септември 2016 г.

°
° ° °

Изказа се Dominique Bilde относно личен въпрос, вследствие на изказването на Jérôme Lavrilleux по време на разискването от тази сутрин на тема „Прилагане на Директивата за равенството в областта на заетостта“ (вж. точка 6 от протокола от 15.9.2016 г.)

Правна информация - Политика за поверителност