Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. září 2016 - Štrasburk

16. Postoje Rady v 1. čtení
CRE

Předsedající oznámila, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

předáno příslušnému výboru: TRAN

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

předáno příslušnému výboru: IMCO

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 – COM(2016)0544)

předáno příslušnému výboru: AGRI

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

předáno příslušnému výboru: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 16. září 2016.

°
° ° °

Vystoupila Dominique Bilde s osobním prohlášením v návaznosti na vystoupení, které během dnešní dopolední rozpravy o provádění „směrnice o rovnosti v zaměstnání“ (viz bod 6 zápisu ze dne 15.9.2016), učinil Jérôme Lavrilleux.

Právní upozornění - Ochrana soukromí