Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. september 2016 - Strasbourg

16. Nõukogu esimese lugemise seisukohad
CRE

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (09878/1/2016 - C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (09389/1/2016 - C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (08795/2/2016 - C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 16. septembrist 2016.

°
° ° °

Sõna võttis Dominique Bilde isikliku avalduse tegemiseks Jérôme Lavrilleux' sõnavõtu kohta hommikul võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamise üle toimunud arutelu käigus (vt 15.9.2016 protokollipunkt 6).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika