Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 september 2016 - Straatsburg

16. Standpunten van de Raad in eerste lezing
CRE

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - 10791/2016 - COM(2016)0507)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vastelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - 10789/2016 - COM(2016)0544)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - 10792/2016 - COM(2016)0506)
verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 16 september 2016, in.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Dominique Bilde voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Jérôme Lavrilleux tijdens het debat van vanochtend over de Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (zie punt 6 van de notulen van 15.9.2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid