Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg

16. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
Pełne sprawozdanie

Przewodnicząca poinformowała, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)- 10791/2016 - COM(2016)0507)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : IMCO

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : AGRI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach, pasażerach i wypadkach (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec od jutra, tj. od dnia 16 września 2016 r.

°
° ° °

Głos zabrała Dominique Bilde w sprawie osobistej, w następstwie wystąpienia Jérôme'a Lavrilleux podczas porannej debaty w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (zob. pkt 6 protokołu z dnia 15.9.2016)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności