Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

16. Pozície Rady v prvom čítaní
CRE

Predsedníčka oznámila, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku jej bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (09389/1/2016 - C8-0360/2016 – 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 – 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

predložené gestorskému výboru: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 16. septembra 2016.

°
° ° °

Vystúpila Dominique Bilde s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Jérôma Lavrilleuxa počas predpoludňajšej rozpravy o uplatňovaní smernice o rovnakom zaobchádzaní v zemestnaní (pozri bod 6 zápisnice z 15.9.2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia