Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург

18. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

комисия DEVE

- Водеща инициатива на ЕС за производството на облекло (2016/2140(INI))
(подпомагащи: EMPL, INTA)

- Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (2016/2139(INI))
(подпомагащи: CONT)

комисия ITRE

- Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма (2016/2147(INI))
(подпомагащи: FEMM, BUDG, REGI)

- Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(подпомагащи: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

комисия REGI

- Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(подпомагаща: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

комисия AGRI

- Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (2016/2141(INI))

комисии AGRI, FEMM

- Жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI))

комисия CULT

- Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (2016/2143(INI))

- Непрекъснато университетско образование и дистанционно обучение в рамките на европейската стратегия за учене през целия живот (2016/2142(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия AFCO

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (2016/2149(INI))
(подпомагащи: EMPL, JURI)

комисия FEMM

- Средства от ЕС за равенството между половете (2016/2144(INI))
(подпомагащи: EMPL, BUDG, CONT)

комисия PETI

- Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2015 г. (2016/2146(INI))
(подпомагаща: EMPL)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

комисия AFET

- Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (2016/2220(INI))

- Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (2016/2219(INI))
(подпомагащи: FEMM, DEVE)

комисии AFET, ENVI

- Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(подпомагащи: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

комисия EMPL

- Условия на труд и несигурна заетост (2016/2221(INI))
(подпомагащи: FEMM, AGRI)

комисия ENVI

- Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (2016/2223(INI))
(подпомагаща: AGRI)

- Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (2016/2222(INI))
(подпомагащи: AGRI, INTA)

комисия JURI

- Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI))
(подпомагащи: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

комисия LIBE

- Последици за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане (2016/2225(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия PETI

- Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2015 г. (2016/2150(INI))

Промени в сезирането на комисиите (член 53 от Правилника за дейността)

- Тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2016/2018(INI))
Разглеждане в комисия: водещи - JURI, AFCO
подпомагащи: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2016/2100(INI))
Разглеждане в комисия: водеща - ECON
подпомагащи: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Разглеждане в комисия: водеща - CULT
подпомагащи: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (2016/2057(INI))
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI
подпомагащи: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI
подпомагащи: ITRE, JURI, INTA, JURI (член 39)

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
Разглеждане в комисия: водеща - JURI
подпомагащи: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Европейски стълб на социалните права (COM(2016)0127 - - 2016/2095(INI))
Разглеждане в комисия: водеща - EMPL
подпомагащи: FEMM, ECON

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

комисия DEVE

- Водеща инициатива на ЕС за производството на облекло (2016/2140(INI))
(подпомагащи: EMPL, INTA)

комисия REGI

- Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(подпомагащи: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

комисия TRAN

- Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(подпомагащи: JURI, IMCO, EMPL)

комисия JURI

- Законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI))
(подпомагащи: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г. и от 8 септември 2016 г.)

комисия JURI

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
(подпомагащи: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

- Жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI))
комисии: AGRI, FEMM


(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

- Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (JOIN(2016)0021 - - 2016/2228(INI))
комисии: AFET, ENVI
(подпомагащи: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Промени в заглавия

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

комисия TRAN

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива (2015/2350(INI)): "Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода"

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

комисии AFET, DEVE

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива (2015/2342(INI)) : "Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС"

Изменения на Правилника

комисия AFCO

- Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (2016/2114(REG))

(подпомагащи: BUDG, JURI, CONT)

Правна информация - Политика за поверителност