Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (внесени предложения за резолюция)
 4.Петиции
 5.Схеми за минимален доход в ЕС (разискване)
 6.Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)
 7.Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Филипини
  8.2.Сомалия
  8.3.Зимбабве
 9.Състав на Парламента
 10.Промяна на дневния ред
 11.Време за гласуване
  11.1.Назначаване на член на Европейската комисия – сър Джулиан Кинг (гласуване)
  11.2.Филипини (гласуване)
  11.3.Сомалия (гласуване)
  11.4.Зимбабве (гласуване)
  11.5.Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)
  11.6.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (гласуване)
  11.7.Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция * (гласуване)
  11.8.Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (гласуване)
  11.9.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (гласуване)
  11.10.Прилагане на Директивата за пощенските услуги (гласуване)
  11.11.Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (гласуване)
  11.12.Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места? (гласуване)
  11.13.Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (гласуване)
  11.14.Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Тълкуване на Правилника за дейността
 16.Позиции на Съвета на първо четене
 17.Уреждане на изхода от спортни срещи (разискване)
 18.Решения относно някои документи
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.График на следващите заседания
 21.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на член на Европейската комисия - сър Джулиан Кинг (Обединено кралство)
Протокол (384 kb) Списък на присъствалите (61 kb)    Поименни гласувания (1149 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (106 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (44 kb) Поименни гласувания (52 kb)    
 
Протокол (370 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (765 kb) Поименни гласувания (1261 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност