Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Αναφορές
 5.Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ (συζήτηση)
 6.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (συζήτηση)
 7.Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Φιλιππίνες
  
8.2.Σομαλία
  
8.3.Ζιμπάμπουε
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Διορισμός μέλους της Επιτροπής – Sir Julian King (ψηφοφορία)
  
11.2.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  
11.3.Σομαλία (ψηφοφορία)
  
11.4.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  
11.5.Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
11.6.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I (ψηφοφορία)
  
11.7.Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας * (ψηφοφορία)
  
11.8.Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
11.9.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (ψηφοφορία)
  
11.10.Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  
11.11.Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ψηφοφορία)
  
11.12.Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (ψηφοφορία)
  
11.13.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (ψηφοφορία)
  
11.14.Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Ερμηνεία του Κανονισμού
 16.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 17.Προσυνεννοημένοι αγώνες (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Sir Julian King (Ηνωμένο Βασίλειο)
Συνοπτικά πρακτικά (390 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1149 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (110 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (44 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (54 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (364 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (770 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1252 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου