Показалец 
Протокол
PDF 370kWORD 106k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (внесени предложения за резолюция)
 4.Петиции
 5.Схеми за минимален доход в ЕС (разискване)
 6.Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)
 7.Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Филипини
  8.2.Сомалия
  8.3.Зимбабве
 9.Състав на Парламента
 10.Промяна на дневния ред
 11.Време за гласуване
  11.1.Назначаване на член на Европейската комисия – сър Джулиан Кинг (гласуване)
  11.2.Филипини (гласуване)
  11.3.Сомалия (гласуване)
  11.4.Зимбабве (гласуване)
  11.5.Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)
  11.6.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (гласуване)
  11.7.Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция * (гласуване)
  11.8.Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (гласуване)
  11.9.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (гласуване)
  11.10.Прилагане на Директивата за пощенските услуги (гласуване)
  11.11.Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (гласуване)
  11.12.Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места? (гласуване)
  11.13.Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (гласуване)
  11.14.Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Тълкуване на Правилника за дейността
 16.Позиции на Съвета на първо четене
 17.Уреждане на изхода от спортни срещи (разискване)
 18.Решения относно някои документи
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.График на следващите заседания
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Европейската комисия - сър Джулиан Кинг (Обединено кралство)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 и член 307 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагащи :

AFET, EMPL, JURI

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагащи :

LIBE, IMCO

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017г. чрез удължаване на програмата за периода 2018—2020 г. (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 и член 307 на Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагащи :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно здравето на гражданите, изложени на риск от замърсяване с перфлуороалкилирани вещества (B8-0793/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно организирането на референдуми относно членството в Европейския съюз (B8-0794/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно етикетирането на произхода на млечните и месните продукти (B8-0795/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно затрудненото положение на МСП в Италия (B8-0796/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно кризата в областта на животновъдството (B8-0797/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция за изясняване на скандала във връзка със замърсените хранителни продукти (B8-0798/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция за защита на потребителите от минерално масло в хранителните продукти (B8-0799/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно защитата на европейските потребители от заобикаляне на принципа на предпазните мерки в рамките на търговските споразумения (B8-0800/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно зачитането на демокрацията в Турция и блокирането на процедурата за издаване на визи (B8-0803/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно регулирането на събирането на данни при моторните превозни средства (B8-0806/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно борбата срещу детския труд (B8-0810/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно новата миграционна вълна от Либия към Италия и опасенията за тероризъм (B8-0811/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно подкрепата за изследвания в областта на лечението на бактерията Xylella fastidiosa и опазването на средиземноморските маслинови дървета (B8-0812/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно провала на механизма за преместване на мигрантите (B8-0813/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Пердложение за резолюция относно самолетната катастрофа на „Еджиптеър“ (B8-0814/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно определянето на понятието „планински район“ и създаването на интегрирана политика за планинските райони (B8-0815/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Sophie Montel Florian Philippot. Forslag til beslutning om betingelserne for opdræt af vagtler (B8-0816/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно изискването от страна на Европейската комисия за повишаване на законоустановената възраст за пенсиониране (B8-0817/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно използването на френския език в европейските институции (B8-0818/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за действия, насочени към оказването на подкрепа на държавите членки за организацията на действия за обучение във връзка с европейските политики, предназначени за преподавателите в образователните институти, с цел да допринесат за подходящо обучение на учащите се по отношение на Европейския съюз (B8-0819/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на патици (B8-0820/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на хранителните качества на замразените продукти (B8-0821/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на пилета (B8-0822/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois Jean-François Jalkh. Предложение за резолюция относно преподаването на древните езици в Европейския съюз (B8-0823/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Sophie Montel. Предложение за резолюция относно отказа за въвеждане на турския език като официален език на Европейския съюз (B8-0824/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на ефикасни механизми за контрол, за да стане икономиката на споделянето полезен инструмент за създаването на нови работни места в Европейския съюз (B8-0825/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за намеса в подкрепа на държавите членки за по-ефективно управление на средствата за предотвратяване на горски пожари (B8-0826/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на пуйки (B8-0832/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на кокошки (B8-0833/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на токачки (B8-0834/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно системата за разпределяне на квотите за имигрантите между държавите – членки на Европейския съюз (B8-0835/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно най-добрите средства за възстановяване на националните граници в контекста на повишената опасност от терористични нападения (B8-0836/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно новите форми на повторна употреба на пластмасовите пликове, също и с цел намаляване на разпространението им в моретата (B8-0837/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно оползотворяване на изоставените промишлени обекти (B8-0843/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно слабоволието на Комисията при овладяването на незаконната имиграция (B8-0844/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно условията на транспортиране и клане на конете, предназначени за храни в Европейския съюз (B8-0845/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно наночастиците (B8-0846/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно защитата на правото на устен превод (B8-0847/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно работното време и равновесието между професионалния и личния живот (B8-0848/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно опасностите от притока на мигранти, особено за жените и хората с хомосексуална ориентация (B8-0849/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно умъртвяването на гъски с газ в Нидерландия (B8-0850/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно политиката на Комисията по отношение на имигрантите (B8-0856/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно щетите, нанесени от Директивата относно командироването на работници (B8-0859/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно прекратяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз на бившата югославска република Македония (B8-0872/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Jordi Sebastià. Предложение за резолюция относно ефективен контрол на здравето на цитрусовите плодове, внасяни в ЕС (B8-0873/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Sylvie Goddyn. Предложение за резолюция относно лова на китове и делфини на Фарьорските острови (B8-0874/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно транспорта на животни (B8-0875/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно данъчното облагане на платформите за „видео по заявка“ (B8-0876/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разработването на мерки за противодействие на нарастващия евроскептицизъм сред европейските граждани и насърчаване на тяхното по-голямо участие в обществения живот и процеса на вземане на решения в Съюза (B8-0877/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно решението за съкращаване на работни места в дружеството IMS Health France с цел повишаване на стойността му на фондовата борса (B8-0878/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно уволненията по икономически причини, за които е взето решение от швейцарското предприятие Geberit (B8-0879/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Louis Aliot Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно насърчаване на спорта, и по-специално ръгби (B8-0880/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно реформите на пазара на труда (B8-0881/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно борбата срещу незаконното обезлесяване и незаконния внос на дървен материал в ЕС (B8-0882/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Предложение за резолюция относно забрана на токсичните вещества в тампоните и продуктите за дамска хигиена (B8-0884/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на контролни механизми, които да направят новите предприятия действително ефикасни в сектора на иновациите и на цифровизацията (B8-0887/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за образователни кампании в крайбрежните райони с оглед на по-активното участие на хората в закрилата на морската и бреговата среда (B8-0888/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно популяризирането на значимостта на занаятите (B8-0889/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция искане за действия, насочени към засилване на обществената осведоменост относно рисковете от недохранване в ЕС и насърчаване на програми за скрининг, за да се определят уязвимите категории (B8-0890/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за насоки за правилното манипулиране и замразяване на храни от животински произход (B8-0891/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно подпомагането на развитието на Мадагаскар след преминаването на урагана Ел Ниньо (B8-0918/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно опазването и насърчаването на многообразието от форми на културно изразяване (B8-0919/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно удължаването на срока на разрешителното за пускане на пазара на глифозат (B8-0920/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно защитата на данните в Европа в рамките на преговорите по ТПТИ (B8-0921/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно блокирането на географски принцип (B8-0922/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно хомофобията (B8-0923/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно помощите за музейните и театралните структури, изложени на риск от прекратяване на дейността (B8-0924/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно популяризирането на европейското филмово творчество (B8-0925/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно опасностите, произтичащи от обособяването на паралелни общности и радикализацията в рамките на спортните клубове за любители (B8-0926/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно признаването на смесения характер на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (B8-0927/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прилагането на минимална работна заплата във Франция и Германия за каботажните операции, извършвани от чуждестранни водачи (B8-0928/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно участието на работниците и служителите в печалбите на предприятието (B8-0929/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно регулирането на наличието на наноматериали в храните (B8-0930/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за италианския сектор на млякото и млечните продукти (B8-0931/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отварянето на глава 33 от преговорите за присъединяване с Турция (B8-0932/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно намесата на Европейската централна банка в политическите въпроси на държавите членки (B8-0933/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно обвързването на помощта за развитие с условия (B8-0934/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно терористичния атентат с ислямистки характер в Бангладеш (B8-0935/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно трайната слабост на банковия сектор в еврозоната (B8-0936/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно точковата система за имиграция (B8-0937/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно определяне на отговорността при пътно-транспортно произшествие с участието на превозно средство без водач (B8-0938/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells Pablo Zalba Bidegain. Предложение за резолюция относно изчезналите лица в Европейския съюз (B8-0939/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за действия с цел опростяване на бюрокрацията и въвеждане на механизми за гъвкавост в програмите за трансгранично сътрудничество (B8-0940/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно проекта за възобновяване на военните изследвания на европейско равнище (B8-0941/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно представителството на работниците и служителите в управителните съвети (B8-0942/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно нападенията срещу християни в Нигерия (B8-0943/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно новата опасност за спорта, породена от технологичния допинг (B8-0944/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно рисковете, свързани с наночастиците (B8-0945/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за по-голяма финансова помощ за държавите членки за изготвянето на качествени програми за скрининг и профилактика срещу различните видове тумори в съответствие с насоките на Европейския кодекс за борба срещу рака (B8-0946/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за икономически стимули в полза на хотелиерски структури, които се снабдяват с по-ефикасни и по-малко замърсяващи климатични инсталации (B8-0947/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за повече усилия с цел поощряване на преодоляването на неравнопоставеността в образователните системи в градовете и предградията и съответно с цел насърчаване на равнопоставеното и качествено преподаване (B8-0948/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно спонгиформната енцефалопатия по говедата (B8-0950/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно упражняването на по-добър контрол над въздушните превози на товари (B8-0951/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно развитието на консумацията на насекоми и рисковете за здравето (B8-0952/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно неграмотността (B8-0953/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на съвместен механизъм между програмите „Коперник“ и URBACT с финансовото участие на програмата „Хоризонт 2020“ за ефективно градско планиране (B8-0954/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

REGI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за действия с цел подкрепа на обучението на квалифициран персонал в сектора на иновативния и устойчив от гледна точка на околната среда туризъм (B8-0955/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно противодействието срещу онлайн продажбите на фалшифицирани хранителни продукти (B8-0956/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разпространението на пластмасови отпадъци в морето (B8-0957/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно установяването на механизми за подкрепа на малките и средните предприятия при използването на дронове в селскостопанския отрасъл (B8-0958/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно рисковете, свързани с безразборното използване на инсектициди (B8-0959/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно достъпността на незрящите граждани до произведенията на изкуството (B8-0960/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за сравнително проучване в най-населените области от държавите членки на Европейския съюз за планиране на конкретна рамка за въздействието на шумовото замърсяване върху околната среда (B8-0961/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Steeve Briois. Предложение за резолюция за отхвърляне на всяко искане за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, целящо финансиране на инфраструктура за прием на незаконни мигранти (B8-0962/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно популяризирането на винения туризъм (B8-0963/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

AGRI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно правилата за опаковките на цигарите и въвеждането на политика за предотвратяване на тютюнопушенето (B8-0964/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, определящ характеристиките и размерите на определени плодове и зеленчуци (B8-0965/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно прекомерния брой на нормите и разпоредбите в Европейския съюз (B8-0966/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно иновативните лекарства (B8-0967/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Предложение за резолюция относно сектора на плодове и зеленчуци в Съюза (B8-0968/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Bernard Monot. Предложение за резолюция относно регулирането на преминаването на бивши членове на Европейската комисия към частния сектор (B8-0969/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно искането за освобождаване на лишен от свобода италиански гражданин със сериозни здравословни проблеми в Мавритания (B8-0970/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно увеличаването на заплахите от ислямистки тероризъм в ЕС (B8-0971/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


3. Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000088/2016) зададен от Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург, Южна Африка (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000089/2016) зададен от Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург, Южна Африка (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Разискването се състоя на 13 септември 2016 г. (точка 17 от протокола от 13.9.2016 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor и Marco Affronte от името на комисията ENVI, относно стратегическите цели на ЕС за Седемнадесетата Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г. (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 15.9.2016 г.


4. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

14 септември 2016 г.

(*) Име с поверителен характер

(*) (n° 0725/2016); (*) (n° 0726/2016); (*) (n° 0727/2016); Ines Tenenti (n° 0728/2016); (*) (n° 0729/2016); (*) (n° 0730/2016); (*) (n° 0731/2016); (*) (n° 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (n° 0733/2016); (*) (n° 0734/2016); (*) (n° 0735/2016); (*) (n° 0736/2016); (*) (n° 0737/2016); Susan Begg (n° 0738/2016); Bengt Johansson (n° 0739/2016); (*) (n° 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (n° 0741/2016); Jan-Erik Hansen (n° 0742/2016); (*) (n° 0743/2016); (*) (n° 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (n° 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (n° 0746/2016); (*) (n° 0747/2016); (*) (n° 0748/2016); (*) (n° 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (n° 0750/2016); (*) (n° 0751/2016); (*) (n° 0752/2016); (*) (n° 0753/2016); (*) (n° 0754/2016); Elena Nicolaie (n° 0755/2016); (*) (n° 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (n° 0757/2016); (*) (n° 0758/2016); Félix Blaise (n° 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (n° 0760/2016); (*) (n° 0761/2016); (*) (n° 0762/2016); (*) (n° 0763/2016); (*) (n° 0764/2016); Abel Avram (n° 0765/2016); Alexandru Pârvu (n° 0766/2016); Edith Hanin (n° 0767/2016); Patrick Wurmbach (n° 0768/2016); (*) (n° 0769/2016); (*) (n° 0770/2016); (*) (n° 0771/2016); Jan-Erik Hansen (n° 0772/2016); Antonio Maria La Scala (n° 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (n° 0774/2016); (*) (n° 0775/2016); (*) (n° 0776/2016); Rowan Ashe (n° 0777/2016); Flavio Miccono (n° 0778/2016); (*) (n° 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (n° 0780/2016); (*) (n° 0781/2016); (*) (n° 0782/2016); (*) (n° 0783/2016); (*) (n° 0784/2016); Stephen Putt (n° 0785/2016); (*) (n° 0786/2016); Frens Dols (n° 0787/2016); (*) (n° 0788/2016); (*) (n° 0789/2016); Edward Williamson (n° 0790/2016); Samuel Radisson (n° 0792/2016); Kevin Diamond (n° 0793/2016); Marius Miknys (n° 0794/2016); (*) (n° 0795/2016); (*) (n° 0796/2016); Maurice Weemhof (n° 0797/2016); Leona Bashow (n° 0798/2016); (*) (n° 0799/2016); (*) (n° 0800/2016); David Neville-Smith (n° 0801/2016); Robert Wasteney (n° 0802/2016); (*) (n° 0803/2016); Michael Levey (n° 0804/2016); John Vannuffel (n° 0805/2016); Justin Washtell (n° 0806/2016); (*) (n° 0807/2016); Denis Hicks (n° 0808/2016); Shavasti Bebeagua (n° 0809/2016); (*) (n° 0810/2016); (*) (n° 0811/2016); (*) (n° 0812/2016); Howard Clapp (n° 0813/2016); Phil McNally (n° 0814/2016); Simon Collcutt (n° 0815/2016); Ashley Kovas (n° 0816/2016); (*) (n° 0817/2016); (*) (n° 0818/2016); (*) (n° 0819/2016); Tristan Coleshaw (n° 0820/2016); (*) (n° 0821/2016); Marion Meslin (n° 0822/2016); (*) (n° 0823/2016); Luis Pombo (n° 0824/2016); Emma Wood (n° 0825/2016); Gail Thomas (n° 0826/2016); Rodney Harward (n° 0827/2016); Thomas Attah (n° 0828/2016); James Leigh (n° 0829/2016); Stefan Hofbauer (n° 0830/2016); Leonard Stephenson (n° 0831/2016); Anthony Melia (n° 0832/2016); (*) (n° 0833/2016); (*) (n° 0834/2016); Nicholas Parkin (n° 0835/2016); Alison Jenner (n° 0836/2016); David Risley (n° 0837/2016); Philip Adams (n° 0838/2016); Robin Fenwick (n° 0839/2016); Paul Locker (n° 0840/2016); Laurel Lindström (n° 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (n° 0842/2016); Derek Etherington (n° 0843/2016); Duncan Parker (n° 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (n° 0845/2016); Conrad Brunstrom (n° 0846/2016); Alan Bretman (n° 0847/2016); Dave Poole (n° 0848/2016); (*) (n° 0849/2016); (*) (n° 0850/2016); (*) (n° 0851/2016); Antonino Panebianco (n° 0852/2016); (*) (n° 0853/2016); (*) (n° 0854/2016); (*) (n° 0855/2016); (*) (n° 0856/2016); Romina Afrasani (n° 0857/2016); Oliver Busack (n° 0858/2016); Oliver Busack (n° 0859/2016); (*) (n° 0860/2016); (*) (n° 0861/2016); (*) (n° 0862/2016); (*) (n° 0863/2016); (*) (n° 0864/2016); (*) (n° 0865/2016); (*) (n° 0866/2016); (*) (n° 0867/2016); (*) (n° 0868/2016); (*) (n° 0869/2016); (*) (n° 0870/2016); (*) (n° 0871/2016); (*) (n° 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (n° 0873/2016); (*) (n° 0874/2016); (*) (n° 0875/2016); (*) (n° 0876/2016); (*) (n° 0877/2016); Michael Nosworthy (n° 0878/2016); Sophie Leighton (n° 0879/2016); (*) (n° 0880/2016); (*) (n° 0881/2016); (*) (n° 0882/2016); Stefanos Giannaris (n° 0883/2016); (*) (n° 0884/2016); (*) (n° 0885/2016); (*) (n° 0886/2016); (*) (n° 0887/2016); Elizabeth Alderson (n° 0888/2016); Claudio Fiorentino (n° 0889/2016); Gyenizse Sándor (n° 0890/2016); Elisabeth De Wachter (n° 0891/2016); (*) (n° 0892/2016); (*) (n° 0893/2016); Ion Avram (n° 0894/2016); Diego Cominelli (n° 0895/2016); (*) (n° 0896/2016); Olga Chernikova (n° 0897/2016); (*) (n° 0898/2016); Anton Dmytriiev (n° 0899/2016); (*) (n° 0900/2016); (*) (n° 0901/2016); (*) (n° 0902/2016); (*) (n° 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (n° 0904/2016); Jutta Felgenträger (n° 0905/2016); Andrea Chemello (n° 0906/2016); Ottomar Kreye (n° 0907/2016); Flavio Miccono (n° 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (n° 0909/2016); Fabio Pedersoli (n° 0910/2016); Oliver Busack (n° 0911/2016); (*) (n° 0912/2016); (*) (n° 0913/2016); Dietmar Zwerger (n° 0914/2016); Andries Brits (n° 0915/2016); (*) (n° 0916/2016); Oliver Busack (n° 0917/2016); (*) (n° 0918/2016); Massimo Giacomini (n° 0919/2016); (*) (n° 0920/2016); (*) (n° 0921/2016); Paul Spicker (n° 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (n° 0923/2016); (*) (n° 0924/2016); (*) (n° 0925/2016); (*) (n° 0926/2016); Christopher Alberti (n° 0927/2016); Matt Lewis-Garner (n° 0928/2016); Claudine Parayre (n° 0929/2016); David Hammerstein Mintz (n° 0930/2016); (*) (n° 0931/2016); Luca Lazzati (n° 0932/2016); (*) (n° 0933/2016); (*) (n° 0934/2016); (*) (n° 0935/2016); (*) (n° 0936/2016); (*) (n° 0937/2016); (*) (n° 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (n° 0939/2016); Salvatore Preti (n° 0940/2016); (*) (n° 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (n° 0942/2016); Onur Dülger (n° 0943/2016); (*) (n° 0944/2016); Francesco Orbitello (n° 0945/2016); Flavio Miccono (n° 0946/2016); (*) (n° 0947/2016); Alessandro Gasparin (n° 0948/2016); (*) (n° 0949/2016); Andrew Pawley (n° 0950/2016); Alberto Ruiz González (n° 0951/2016); Viv Brown (n° 0952/2016); Theodora Georgaki (n° 0953/2016); Paul McCann (n° 0954/2016); Kristina Howells (n° 0955/2016); (*) (n° 0956/2016); (*) (n° 0957/2016); (*) (n° 0958/2016); Martín Eduardo Botero (n° 0959/2016); Massimo D'Elia (n° 0960/2016); (*) (n° 0961/2016); (*) (n° 0962/2016); Oliver Busack (n° 0963/2016); Oliver Busack (n° 0964/2016); (*) (n° 0965/2016); (*) (n° 0966/2016); (*) (n° 0967/2016); (*) (n° 0968/2016); (*) (n° 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (n° 0970/2016); (*) (n° 0971/2016); (*) (n° 0972/2016); (*) (n° 0973/2016); (*) (n° 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (n° 0975/2016); (*) (n° 0976/2016); (*) (n° 0977/2016); Eva Dust (n° 0978/2016); (*) (n° 0979/2016); (*) (n° 0980/2016); Luca Lazzati (n° 0981/2016); Rosa Rita La Marca (n° 0982/2016); (*) (n° 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (n° 0984/2016); Matthias Behnke (n° 0985/2016); (*) (n° 0986/2016); (*) (n° 0987/2016); Gabriele Modeo (n° 0988/2016); Oliver Busack (n° 0989/2016); Oliver Busack (n° 0990/2016); Oliver Busack (n° 0991/2016); Oliver Busack (n° 0992/2016); Oliver Busack (n° 0993/2016); Oliver Busack (n° 0994/2016); Oliver Busack (n° 0995/2016); Oliver Busack (n° 0996/2016); (*) (n° 0997/2016); Andrew Hickmott (n° 0998/2016); (*) (n° 0999/2016); (*) (n° 1000/2016); (*) (n° 1001/2016); (*) (n° 1002/2016); Heiki Lill (n° 1003/2016); (*) (n° 1004/2016); Sorayah Van Dorst (n° 1005/2016); (*) (n° 1006/2016); (*) (n° 1007/2016); Oriol Ricart (n° 1008/2016); Naheed Mushtaq (n° 1009/2016); Jeremy Mesdouze (n° 1010/2016); Giovanna Portulano (n° 1011/2016); Oliver Busack (n° 1012/2016); (*) (n° 1013/2016); (*) (n° 1014/2016); Linda Roland-Danil (n° 1015/2016); Giulia Robol (n° 1016/2016).

Петиция № 0791/2016 беше оттеглена поради оттеглянето ѝ от вносителя след регистрацията ѝ.

Председателят съобщи, че на 14 септември 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


5. Схеми за минимален доход в ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000087/2016) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Схеми за минимален доход в Европейския съюз (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Георги Пирински, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc и Jérôme Lavrilleux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza и Michaela Šojdrová.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


6. Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“) [2015/2116(INI)] - комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията)

Изказаха се: Helga Stevens (докладчик по становището на комисията LIBE), Michaela Šojdrová (докладчик по становището на комисията FEMM), David Casa, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom и Jana Žitňanská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Renate Weber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 15.9.2016 г.


7. Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (разискване)

Доклад относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. [2015/2284(INI)] - комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin представи доклада.

Изказа се Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Agnes Jongerius (докладчик по становището на комисията INTA), Marco Valli (докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията REGI), Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становището на комисията FEMM), Csaba Sógor, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Maria Arena, от името на групата S&D, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Arne Gericke, от името на групата ECR, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, David Casa, Marita Ulvskog и Anneli Jäätteenmäki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias и Romana Tomc.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Marian Harkin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.14 от протокола от 15.9.2016 г


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 6 от протокола от 14.9.2016 г.)


8.1. Филипини

Предложения за резолюция B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 и B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Neena Gill), Pier Antonio Panzeri и Miguel Urbán Crespo представят предложенията за резолюция.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Илхан Кючюк и Luke Ming Flanagan.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 15.9.2016 г.


8.2. Сомалия

Предложения за резолюция B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 и B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 15.9.2016 г.


8.3. Зимбабве

Предложения за резолюция B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 и B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Franz Obermayr, от името на групата ENF, и Monica Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Nicola Caputo.

Изказа се: Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 15.9.2016 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


9. Състав на Парламента

Timothy Kirkhope уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 6 октомври 2016 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.


10. Промяна на дневния ред

Председателят съобщи, че в съответствие с приложение XVI от Правилника за дейността, Председателският съвет е обявил за приключило изслушването на кандидата за член на Комисията сър Джулиан Кинг и е решил да предложи назначаването му за гласуване на пленарно заседание.

В съответствие с член 152, параграф 2 от Правилника за дейността председателят предложи включването във времето за гласуване днес гласуването относно назначаването на сър Джулиан Кинг.

Парламентът изрази своето съгласие с предложението.

Дневният ред беше съответно променен.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Назначаване на член на Европейската комисия – сър Джулиан Кинг (гласуване)

Предложение за решение на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. за одобрение на назначаването на сър Джулиан Кинг за член на Европейската комисията (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 15.9.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0348)

Председателят поздравява сър Джулиан Кинг за назначаването му.

Изказа се Dominique Martin.


11.2. Филипини (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 и B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0990/2016

(за замяна на B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 и B8-1008/2016):

внесена от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Ева Паунова, Андрей Ковачев, László Tőkés, Deirdre Clune и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ангел Джамбазки, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli и Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0349)


11.3. Сомалия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 и B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0989/2016

(за замяна на B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 и B8-1003/2016):

внесена от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Андрей Ковачев, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić и Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic и Фелиз Хюсменова, от името на групата ALDE;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0350)

(Предложението за резолюция B8-1007/2016 отпада.)


11.4. Зимбабве (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 и B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0995/2016

(за замяна на B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 и B8-1010/2016):

внесена от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Ева Паунова, Андрей Ковачев, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Ангел Джамбазки, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky и Barbara Kappel, от името на групата ENF.

Приема се (P8_TA(2016)0351)

(Предложението за резолюция B8-1009/2016 отпада.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател


11.5. Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0352)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0352)


11.6. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6 )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Следователно въпросът се счита за отнесен до компетентната комисия, с оглед директно пристъпване към междуинституционални преговори въз основа на приетия мандат.

Изказвания

Ernest Urtasun внесе устно изменение на член 36, параграф 2, след буква в, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП гласуваха против включването му.


11.7. Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0354)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0354)


11.8. Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0355)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0355)


11.9. Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0356)


11.10. Прилагане на Директивата за пощенските услуги (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директивата за пощенските услуги [2016/2010(INI)] - комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0357)


11.11. Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (гласуване)

Доклад относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаването на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари [2016/2032(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0358)


11.12. Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места? (гласуване)

Доклад относно начина, по който най-добре може да се оползотвори потенциалът на малките и средните предприятия (МСП) за създаване на работни места? [2015/2320(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0359)

Изказвания

Zdzisław Krasnodębski (докладчик) внесе устно изменение на параграф 18, което беше прието.


11.13. Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“) [2015/2116(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0360)


11.14. Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (гласуване)

Доклад относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. [2015/2284(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0361)


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr и Seán Kelly

Доклад Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr и Stanislav Polčák

Доклад Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin и Jiří Pospíšil

Доклад Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor и Danuta Jazłowiecka

Доклад Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Доклад Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka и Seán Kelly.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., беше възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Тълкуване на Правилника за дейността

Тълкуването на член 61, параграф 2, от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, беше обявено на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 14.9.2016 г).

Тъй като тълкуването не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, то се счита за прието (P8_TA(2016)0362).


16. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)
Разглеждане в комисия: водеща - TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)
Разглеждане в комисия: водеща - IMCO

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)
Разглеждане в комисия: водеща - AGRI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)
Разглеждане в комисия: водеща - TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 16 септември 2016 г.

°
° ° °

Изказа се Dominique Bilde относно личен въпрос, вследствие на изказването на Jérôme Lavrilleux по време на разискването от тази сутрин на тема „Прилагане на Директивата за равенството в областта на заетостта“ (вж. точка 6 от протокола от 15.9.2016 г.)


17. Уреждане на изхода от спортни срещи (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000102/2016) зададен от Silvia Costa към Комисията: Уреждането на изхода от спортни срещи (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa разви въпроса.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Yana Toom, от името на групата ALDE, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Ангел Джамбазки.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson и Ruža Tomašić.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Karol Karski.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпроса.

Разискването приключи.


18. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

комисия DEVE

- Водеща инициатива на ЕС за производството на облекло (2016/2140(INI))
(подпомагащи: EMPL, INTA)

- Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (2016/2139(INI))
(подпомагащи: CONT)

комисия ITRE

- Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма (2016/2147(INI))
(подпомагащи: FEMM, BUDG, REGI)

- Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(подпомагащи: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

комисия REGI

- Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(подпомагаща: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

комисия AGRI

- Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (2016/2141(INI))

комисии AGRI, FEMM

- Жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI))

комисия CULT

- Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (2016/2143(INI))

- Непрекъснато университетско образование и дистанционно обучение в рамките на европейската стратегия за учене през целия живот (2016/2142(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия AFCO

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (2016/2149(INI))
(подпомагащи: EMPL, JURI)

комисия FEMM

- Средства от ЕС за равенството между половете (2016/2144(INI))
(подпомагащи: EMPL, BUDG, CONT)

комисия PETI

- Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2015 г. (2016/2146(INI))
(подпомагаща: EMPL)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

комисия AFET

- Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (2016/2220(INI))

- Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (2016/2219(INI))
(подпомагащи: FEMM, DEVE)

комисии AFET, ENVI

- Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(подпомагащи: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

комисия EMPL

- Условия на труд и несигурна заетост (2016/2221(INI))
(подпомагащи: FEMM, AGRI)

комисия ENVI

- Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (2016/2223(INI))
(подпомагаща: AGRI)

- Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (2016/2222(INI))
(подпомагащи: AGRI, INTA)

комисия JURI

- Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI))
(подпомагащи: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

комисия LIBE

- Последици за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане (2016/2225(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия PETI

- Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2015 г. (2016/2150(INI))

Промени в сезирането на комисиите (член 53 от Правилника за дейността)

- Тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2016/2018(INI))
Разглеждане в комисия: водещи - JURI, AFCO
подпомагащи: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2016/2100(INI))
Разглеждане в комисия: водеща - ECON
подпомагащи: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Разглеждане в комисия: водеща - CULT
подпомагащи: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (2016/2057(INI))
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI
подпомагащи: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Разглеждане в комисия: водеща - ENVI
подпомагащи: ITRE, JURI, INTA, JURI (член 39)

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
Разглеждане в комисия: водеща - JURI
подпомагащи: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Европейски стълб на социалните права (COM(2016)0127 - - 2016/2095(INI))
Разглеждане в комисия: водеща - EMPL
подпомагащи: FEMM, ECON

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

комисия DEVE

- Водеща инициатива на ЕС за производството на облекло (2016/2140(INI))
(подпомагащи: EMPL, INTA)

комисия REGI

- Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(подпомагащи: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

комисия TRAN

- Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(подпомагащи: JURI, IMCO, EMPL)

комисия JURI

- Законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI))
(подпомагащи: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г. и от 8 септември 2016 г.)

комисия JURI

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
(подпомагащи: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

- Жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI))
комисии: AGRI, FEMM


(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

- Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (JOIN(2016)0021 - - 2016/2228(INI))
комисии: AFET, ENVI
(подпомагащи: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Промени в заглавия

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 юли 2016 г.)

комисия TRAN

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива (2015/2350(INI)): "Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода"

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 септември 2016 г.)

комисии AFET, DEVE

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива (2015/2342(INI)) : "Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС"

Изменения на Правилника

комисия AFCO

- Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (2016/2114(REG))

(подпомагащи: BUDG, JURI, CONT)


19. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


20. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 3 до 6 октомври 2016 г.


21. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.05 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Майдел, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Михайлова, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Приложение 1 - Назначаване на член на Европейската комисия - сър Джулиан Кинг (Обединено кралство)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност