Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 364kWORD 110k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Αναφορές
 5.Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ (συζήτηση)
 6.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (συζήτηση)
 7.Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Φιλιππίνες
  
8.2.Σομαλία
  
8.3.Ζιμπάμπουε
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Διορισμός μέλους της Επιτροπής – Sir Julian King (ψηφοφορία)
  
11.2.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  
11.3.Σομαλία (ψηφοφορία)
  
11.4.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  
11.5.Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
11.6.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I (ψηφοφορία)
  
11.7.Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας * (ψηφοφορία)
  
11.8.Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
11.9.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (ψηφοφορία)
  
11.10.Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  
11.11.Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ψηφοφορία)
  
11.12.Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (ψηφοφορία)
  
11.13.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (ψηφοφορία)
  
11.14.Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Ερμηνεία του Κανονισμού
 16.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 17.Προσυνεννοημένοι αγώνες (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Sir Julian King (Ηνωμένο Βασίλειο)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, EMPL, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

LIBE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017, και την παράτασή του για την περίοδο 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της υγείας των πολιτών που κινδυνεύουν από τη ρύπανση η οποία προκαλείται από ουσίες PFAS (B8-0793/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διοργάνωση δημοψηφισμάτων για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0794/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση της προέλευσης των προϊόντων με βάση το γάλα και το κρέας (B8-0795/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυσχερή κατάσταση των ιταλικών ΜΜΕ (B8-0796/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση της κτηνοτροφίας στην Ιταλία (B8-0797/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξέταση του σκανδάλου των μολυσμένων τροφίμων (B8-0798/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από το ορυκτέλαιο στα τρόφιμα (B8-0799/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών από την καταστρατήγηση της αρχής της προφύλαξης στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών (B8-0800/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον σεβασμό της δημοκρατίας στην Τουρκία και την εμπλοκή της διαδικασίας για τη χορήγηση θεωρήσεων (B8-0803/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στα μηχανοκίνητα οχήματα (B8-0806/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας (B8-0810/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το νέο κύμα μεταναστών από τη Λιβύη προς την Ιταλία και τον συναγερμό για τρομοκρατικές ενέργειες (B8-0811/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη της έρευνας για επεμβάσεις κατά του βακτηρίου Xylella fastidiosa και τη διατήρηση των μεσογειακών ελαιοδένδρων (B8-0812/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποτυχία του μηχανισμού μετεγκατάστασης μεταναστών (B8-0813/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους της Egyptair (B8-0814/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ορισμό της ορεινής περιοχής και τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τις ορεινές περιφέρειες (B8-0815/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα ορτύκια (B8-0816/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαίτηση της Επιτροπής περί αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (B8-0817/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (B8-0818/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για τη λήψη μέτρων υπέρ της στήριξης των κρατών μελών για την οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες απευθύνονται στο διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να συμβάλλουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0819/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται οι πάπιες (B8-0820/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της θρεπτικής αξίας των κατεψυγμένων προϊόντων (B8-0821/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα (B8-0822/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διδασκαλία αρχαίων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0823/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απόρριψη της καθιέρωσης της τουρκικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0824/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα να συγκροτηθούν αποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί για να καταστεί η συνεργατική οικονομία χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0825/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για παρεμβάσεις στήριξης των κρατών μελών με σκοπό μία αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων που αφορούν την πρόληψη δασικών πυρκαγιών (B8-0826/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται οι γαλοπούλες (B8-0832/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται οι όρνιθες (B8-0833/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται οι φραγκόκοτες (B8-0834/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύστημα κατανομής των μεταναστών μέσω ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0835/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καλύτερο τρόπο επαναφοράς των εθνικών συνόρων σε ένα πλαίσιο αυξημένου κινδύνου τρομοκρατίας (B8-0836/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με νέους τρόπους επαναχρησιμοποίησης για τις πλαστικές σακούλες, ώστε μεταξύ άλλων να περιοριστεί η διασπορά τους στις θάλασσες (B8-0837/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναβάθμιση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων (B8-0843/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προσπάθειες της Επιτροπής για έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης (B8-0844/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς και σφαγής των αλόγων που προορίζονται για κατανάλωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0845/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα νανοσωματίδια (B8-0846/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του δικαιώματος σε διερμηνεία (B8-0847/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον χρόνο εργασίας και την ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική και την επαγγελματική ζωή (B8-0848/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η εισροή μεταναστών, ειδικότερα για τις γυναίκες και τα ομοφυλόφιλα άτομα (B8-0849/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θανάτωση χηνών με ασφυξιογόνα αέρια στις Κάτω Χώρες (B8-0850/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική προώθησης της μετανάστευσης που ακολουθεί η Επιτροπή (B8-0856/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ζημίες που προκαλούνται από την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους (B8-0859/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0872/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Jordi Sebastià. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αποτελεσματικό υγειονομικό έλεγχο των εσπεριδοειδών που εισάγονται στην ΕΕ (B8-0873/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet και Sylvie Goddyn. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θήρα φαλαινών και δελφινιών στις Νήσους Φερόε (B8-0874/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταφορά ζώων (B8-0875/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φορολόγηση των πλατφορμών παροχής βίντεο κατά παραγγελία (B8-0876/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ευρωσκεπτικισμού των ευρωπαίων πολιτών και την προώθηση της αυξημένης συμμετοχής τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της Ένωσης (B8-0877/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις απολύσεις στις οποίες προέβη η εταιρεία IMS Health France με το πρόσχημα της αναδιάρθρωσης (B8-0878/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις απολύσεις «χρηματιστηριακής αιτιολογίας» που αποφάσισε η ελβετική εταιρεία Geberit (B8-0879/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Louis Aliot και Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προαγωγή του αθλητισμού και συγκεκριμένα του ράγκμπι (B8-0880/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας (B8-0881/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και των παράνομων εισαγωγών ξυλείας στην ΕΕ (B8-0882/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση των τοξικών ουσιών στα ταμπόν και τις σερβιέτες (B8-0884/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου για να καταστούν οι νέες επιχειρήσεις πραγματικά αποδοτικές στον τομέα της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης (B8-0887/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για εκστρατείες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις παράκτιες κοινότητες με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων στην προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος (B8-0888/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκτίμηση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων (B8-0889/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος με αίτημα για την ανάληψη δράσεων με στόχο αφενός την ευρεία ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον κίνδυνο δυσθρεψίας στην ΕΕ και αφετέρου την προώθηση προγραμμάτων ανίχνευσης για τον εντοπισμό ευπαθών ομάδων (B8-0890/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα παροχής κατευθυντήριων γραμμών για τη σωστή μεταχείριση και κατάψυξη των τροφίμων ζωικής προέλευσης (B8-0891/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη της ανάπτυξης στη Μαδαγασκάρη μετά το φαινόμενο El Niño (B8-0918/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (B8-0919/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παράταση της άδειας εμπορίας του γλυφοσάτ (B8-0920/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την TTIP (B8-0921/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό (B8-0922/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ομοφοβία (B8-0923/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με ενίσχυση στα μουσεία και τα θέατρα που απειλούνται με κλείσιμο (B8-0924/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής δημιουργίας (B8-0925/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους της γκετοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης στους κόλπους των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων (B8-0926/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση του μεικτού χαρακτήρα της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (B8-0927/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του κατώτατου μισθού στη Γαλλία και τη Γερμανία στις δραστηριότητες ενδομεταφορών που πραγματοποιούνται από αλλοδαπούς οδηγούς (B8-0928/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων (B8-0929/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση των νανοϋλικών στα τρόφιμα (B8-0930/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του ιταλικού γαλακτοκομικού τομέα (B8-0931/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το άνοιγμα του κεφαλαίου 33 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία (B8-0932/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις πολιτικές υποθέσεις των κρατών μελών (B8-0933/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καθορισμό προϋποθέσεων για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας (B8-0934/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση στο Μπανγκλαντές (B8-0935/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνεχιζόμενη αστάθεια στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ (B8-0936/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύστημα μετανάστευσης με μόρια (B8-0937/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καθορισμό της ευθύνης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται όχημα χωρίς οδηγό (B8-0938/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells και Pablo Zalba Bidegain. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους αγνοούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0939/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για τη λήψη μέτρων υπέρ της απλοποίησης της γραφειοκρατίας και της εισαγωγής μηχανισμών ευελιξίας στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας (B8-0940/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης της στρατιωτικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (B8-0941/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε διοικητικά συμβούλια (B8-0942/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αντιχριστιανικές επιθέσεις στη Νιγηρία (B8-0943/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον νέο κίνδυνο του τεχνολογικού ντόπινγκ στον αθλητισμό (B8-0944/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα νανοσωματίδια (B8-0945/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα παροχής μεγαλύτερης οικονομικής βοήθειας στα κράτη μέλη για την κατάρτιση ποιοτικών προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικών ελέγχων ενάντια σε κάθε είδος καρκίνου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού κώδικα κατά του καρκίνου (B8-0946/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αίτηση για οικονομικά κίνητρα υπέρ των ξενοδοχείων που είναι εξοπλισμένα με αποδοτικότερα και λιγότερο ρυπογόνα συστήματα κλιματισμού (B8-0947/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για μεγαλύτερες προσπάθειες με σκοπό την προώθηση της εξάλειψης των ανισοτήτων στα εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ των πόλεων και της περιφέρειας και τη συνακόλουθη ενθάρρυνση της ποιοτικής και δίκαιης εκπαίδευσης (B8-0948/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (B8-0950/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βελτίωση των ελέγχων στον τομέα των εμπορευματικών αερομεταφορών (B8-0951/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της κατανάλωσης εντόμων και τους κινδύνους για την υγεία (B8-0952/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον λειτουργικό αναλφαβητισμό (B8-0953/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία κοινού μηχανισμού μεταξύ των προγραμμάτων Copernicus και Urbact, με τη χρηματοδοτική συμμετοχή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για έναν αποτελεσματικό πολεοδομικό σχεδιασμό (B8-0954/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

REGI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για παρεμβάσεις στήριξης της κατάρτισης των εργαζομένων που ειδικεύονται στον κλάδο του καινοτόμου και οικολογικά βιώσιμου τουρισμού (B8-0955/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πώλησης παραποιημένων τροφίμων (B8-0956/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον διασκορπισμό πλαστικών στη θάλασσα (B8-0957/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καθορισμό μηχανισμών για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον γεωργικό τομέα (B8-0958/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επικινδυνότητα της αδιάκριτης χρήσης των εντομοκτόνων (B8-0959/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυνατότητα των τυφλών πολιτών να απολαμβάνουν τα έργα τέχνης (B8-0960/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα διενέργειας συγκριτικής μελέτης στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου σχετικά με τις επιπτώσεις της ηχορύπανσης στο περιβάλλον (B8-0961/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος για την απόρριψη κάθε αίτησης ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη χρηματοδότηση υποδομών υποδοχής παράνομων μεταναστών (B8-0962/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde και Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση του οινοτουρισμού (B8-0963/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

AGRI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κανόνες για τις συσκευασίες των πακέτων τσιγάρων και τη θέσπιση μιας πολιτικής για την πρόληψη του καπνίσματος (B8-0964/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τα μεγέθη ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων (B8-0965/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πληθωρισμό κανόνων και ρυθμιστικών πλαισίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0966/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα καινοτόμα φάρμακα (B8-0967/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών στην Ένωση (B8-0968/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Bernard Monot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με περιορισμούς στις προσλήψεις πρώην ευρωπαίων επιτρόπων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού κλάδου (B8-0969/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα απελευθέρωσης ενός Ιταλού πολίτη που βρίσκεται κρατούμενος με σοβαρά προβλήματα υγείας στη Μαυριτανία (B8-0970/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αυξανόμενες απειλές της ισλαμικής τρομοκρατίας στην ΕΕ (B8-0971/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE


3. Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000088/2016) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2016) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 17η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 17) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.


4. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0725/2016)· (*) (αριθ. 0726/2016)· (*) (αριθ. 0727/2016)· Ines Tenenti (αριθ. 0728/2016)· (*) (αριθ. 0729/2016)· (*) (αριθ. 0730/2016)· (*) (αριθ. 0731/2016)· (*) (αριθ. 0732/2016)· Ermelinda Pia Maulucci (αριθ. 0733/2016)· (*) (αριθ. 0734/2016)· (*) (αριθ. 0735/2016)· (*) (αριθ. 0736/2016)· (*) (αριθ. 0737/2016)· Susan Begg (αριθ. 0738/2016)· Bengt Johansson (αριθ. 0739/2016)· (*) (αριθ. 0740/2016)· Virginijus Kirsnickas (αριθ. 0741/2016)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0742/2016)· (*) (αριθ. 0743/2016)· (*) (αριθ. 0744/2016)· Juan Antonio Martínez Dapena (αριθ. 0745/2016)· Maria Carmela Monteleone (αριθ. 0746/2016)· (*) (αριθ. 0747/2016)· (*) (αριθ. 0748/2016)· (*) (αριθ. 0749/2016)· Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (αριθ. 0750/2016)· (*) (αριθ. 0751/2016)· (*) (αριθ. 0752/2016)· (*) (αριθ. 0753/2016)· (*) (αριθ. 0754/2016)· Elena Nicolaie (αριθ. 0755/2016)· (*) (αριθ. 0756/2016)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0757/2016)· (*) (αριθ. 0758/2016)· Félix Blaise (αριθ. 0759/2016)· Juan José Sánchez Artés (αριθ. 0760/2016)· (*) (αριθ. 0761/2016)· (*) (αριθ. 0762/2016)· (*) (αριθ. 0763/2016)· (*) (αριθ. 0764/2016)· Abel Avram (αριθ. 0765/2016)· Alexandru Pârvu (αριθ. 0766/2016)· Edith Hanin (αριθ. 0767/2016)· Patrick Wurmbach (αριθ. 0768/2016)· (*) (αριθ. 0769/2016)· (*) (αριθ. 0770/2016)· (*) (αριθ. 0771/2016)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0772/2016)· Antonio Maria La Scala (αριθ. 0773/2016)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0774/2016)· (*) (αριθ. 0775/2016)· (*) (αριθ. 0776/2016)· Rowan Ashe (αριθ. 0777/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 0778/2016)· (*) (αριθ. 0779/2016)· Suzanne Taylor Warren (αριθ. 0780/2016)· (*) (αριθ. 0781/2016)· (*) (αριθ. 0782/2016)· (*) (αριθ. 0783/2016)· (*) (αριθ. 0784/2016)· Stephen Putt (αριθ. 0785/2016)· (*) (αριθ. 0786/2016)· Frens Dols (αριθ. 0787/2016)· (*) (αριθ. 0788/2016)· (*) (αριθ. 0789/2016)· Edward Williamson (αριθ. 0790/2016)· Samuel Radisson (αριθ. 0792/2016)· Kevin Diamond (αριθ. 0793/2016)· Marius Miknys (αριθ. 0794/2016)· (*) (αριθ. 0795/2016)· (*) (αριθ. 0796/2016)· Maurice Weemhof (αριθ. 0797/2016)· Leona Bashow (αριθ. 0798/2016)· (*) (αριθ. 0799/2016)· (*) (αριθ. 0800/2016)· David Neville-Smith (αριθ. 0801/2016)· Robert Wasteney (αριθ. 0802/2016)· (*) (αριθ. 0803/2016)· Michael Levey (αριθ. 0804/2016)· John Vannuffel (αριθ. 0805/2016)· Justin Washtell (αριθ. 0806/2016)· (*) (αριθ. 0807/2016)· Denis Hicks (αριθ. 0808/2016)· Shavasti Bebeagua (αριθ. 0809/2016)· (*) (αριθ. 0810/2016)· (*) (αριθ. 0811/2016)· (*) (αριθ. 0812/2016)· Howard Clapp (αριθ. 0813/2016)· Phil McNally (αριθ. 0814/2016)· Simon Collcutt (αριθ. 0815/2016)· Ashley Kovas (αριθ. 0816/2016)· (*) (αριθ. 0817/2016)· (*) (αριθ. 0818/2016)· (*) (αριθ. 0819/2016)· Tristan Coleshaw (αριθ. 0820/2016)· (*) (αριθ. 0821/2016)· Marion Meslin (αριθ. 0822/2016)· (*) (αριθ. 0823/2016)· Luis Pombo (αριθ. 0824/2016)· Emma Wood (αριθ. 0825/2016)· Gail Thomas (αριθ. 0826/2016)· Rodney Harward (αριθ. 0827/2016)· Thomas Attah (αριθ. 0828/2016)· James Leigh (αριθ. 0829/2016)· Stefan Hofbauer (αριθ. 0830/2016)· Leonard Stephenson (αριθ. 0831/2016)· Anthony Melia (αριθ. 0832/2016)· (*) (αριθ. 0833/2016)· (*) (αριθ. 0834/2016)· Nicholas Parkin (αριθ. 0835/2016)· Alison Jenner (αριθ. 0836/2016)· David Risley (αριθ. 0837/2016)· Philip Adams (αριθ. 0838/2016)· Robin Fenwick (αριθ. 0839/2016)· Paul Locker (αριθ. 0840/2016)· Laurel Lindström (αριθ. 0841/2016)· Votisky Péter Zsolt (αριθ. 0842/2016)· Derek Etherington (αριθ. 0843/2016)· Duncan Parker (αριθ. 0844/2016)· Louis John Frederick Ashdown-Hill (αριθ. 0845/2016)· Conrad Brunstrom (αριθ. 0846/2016)· Alan Bretman (αριθ. 0847/2016)· Dave Poole (αριθ. 0848/2016)· (*) (αριθ. 0849/2016)· (*) (αριθ. 0850/2016)· (*) (αριθ. 0851/2016)· Antonino Panebianco (αριθ. 0852/2016)· (*) (αριθ. 0853/2016)· (*) (αριθ. 0854/2016)· (*) (αριθ. 0855/2016)· (*) (αριθ. 0856/2016)· Romina Afrasani (αριθ. 0857/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0858/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0859/2016)· (*) (αριθ. 0860/2016)· (*) (αριθ. 0861/2016)· (*) (αριθ. 0862/2016)· (*) (αριθ. 0863/2016)· (*) (αριθ. 0864/2016)· (*) (αριθ. 0865/2016)· (*) (αριθ. 0866/2016)· (*) (αριθ. 0867/2016)· (*) (αριθ. 0868/2016)· (*) (αριθ. 0869/2016)· (*) (αριθ. 0870/2016)· (*) (αριθ. 0871/2016)· (*) (αριθ. 0872/2016)· Cristóbal Richart Jurado (αριθ. 0873/2016)· (*) (αριθ. 0874/2016)· (*) (αριθ. 0875/2016)· (*) (αριθ. 0876/2016)· (*) (αριθ. 0877/2016)· Michael Nosworthy (αριθ. 0878/2016)· Sophie Leighton (αριθ. 0879/2016)· (*) (αριθ. 0880/2016)· (*) (αριθ. 0881/2016)· (*) (αριθ. 0882/2016)· Stefanos Giannaris (αριθ. 0883/2016)· (*) (αριθ. 0884/2016)· (*) (αριθ. 0885/2016)· (*) (αριθ. 0886/2016)· (*) (αριθ. 0887/2016)· Elizabeth Alderson (αριθ. 0888/2016)· Claudio Fiorentino (αριθ. 0889/2016)· Gyenizse Sándor (αριθ. 0890/2016)· Elisabeth De Wachter (αριθ. 0891/2016)· (*) (αριθ. 0892/2016)· (*) (αριθ. 0893/2016)· Ion Avram (αριθ. 0894/2016)· Diego Cominelli (αριθ. 0895/2016)· (*) (αριθ. 0896/2016)· Olga Chernikova (αριθ. 0897/2016)· (*) (αριθ. 0898/2016)· Anton Dmytriiev (αριθ. 0899/2016)· (*) (αριθ. 0900/2016)· (*) (αριθ. 0901/2016)· (*) (αριθ. 0902/2016)· (*) (αριθ. 0903/2016)· Matthieu Guillaume Chatelin (αριθ. 0904/2016)· Jutta Felgenträger (αριθ. 0905/2016)· Andrea Chemello (αριθ. 0906/2016)· Ottomar Kreye (αριθ. 0907/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 0908/2016)· Myriam Alonso de Caso (αριθ. 0909/2016)· Fabio Pedersoli (αριθ. 0910/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0911/2016)· (*) (αριθ. 0912/2016)· (*) (αριθ. 0913/2016)· Dietmar Zwerger (αριθ. 0914/2016)· Andries Brits (αριθ. 0915/2016)· (*) (αριθ. 0916/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0917/2016)· (*) (αριθ. 0918/2016)· Massimo Giacomini (αριθ. 0919/2016)· (*) (αριθ. 0920/2016)· (*) (αριθ. 0921/2016)· Paul Spicker (αριθ. 0922/2016)· Corinne Byron-Danuser (αριθ. 0923/2016)· (*) (αριθ. 0924/2016)· (*) (αριθ. 0925/2016)· (*) (αριθ. 0926/2016)· Christopher Alberti (αριθ. 0927/2016)· Matt Lewis-Garner (αριθ. 0928/2016)· Claudine Parayre (αριθ. 0929/2016)· David Hammerstein Mintz (αριθ. 0930/2016)· (*) (αριθ. 0931/2016)· Luca Lazzati (αριθ. 0932/2016)· (*) (αριθ. 0933/2016)· (*) (αριθ. 0934/2016)· (*) (αριθ. 0935/2016)· (*) (αριθ. 0936/2016)· (*) (αριθ. 0937/2016)· (*) (αριθ. 0938/2016)· Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (αριθ. 0939/2016)· Salvatore Preti (αριθ. 0940/2016)· (*) (αριθ. 0941/2016)· Oscar Zarzoso Ayestarán (αριθ. 0942/2016)· Onur Dülger (αριθ. 0943/2016)· (*) (αριθ. 0944/2016)· Francesco Orbitello (αριθ. 0945/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 0946/2016)· (*) (αριθ. 0947/2016)· Alessandro Gasparin (αριθ. 0948/2016)· (*) (αριθ. 0949/2016)· Andrew Pawley (αριθ. 0950/2016)· Alberto Ruiz González (αριθ. 0951/2016)· Viv Brown (αριθ. 0952/2016)· Theodora Georgaki (αριθ. 0953/2016)· Paul McCann (αριθ. 0954/2016)· Kristina Howells (αριθ. 0955/2016)· (*) (αριθ. 0956/2016)· (*) (αριθ. 0957/2016)· (*) (αριθ. 0958/2016)· Martín Eduardo Botero (αριθ. 0959/2016)· Massimo D'Elia (αριθ. 0960/2016)· (*) (αριθ. 0961/2016)· (*) (αριθ. 0962/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0963/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0964/2016)· (*) (αριθ. 0965/2016)· (*) (αριθ. 0966/2016)· (*) (αριθ. 0967/2016)· (*) (αριθ. 0968/2016)· (*) (αριθ. 0969/2016)· Genoveva - Elena Perju (αριθ. 0970/2016)· (*) (αριθ. 0971/2016)· (*) (αριθ. 0972/2016)· (*) (αριθ. 0973/2016)· (*) (αριθ. 0974/2016)· Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (αριθ. 0975/2016)· (*) (αριθ. 0976/2016)· (*) (αριθ. 0977/2016)· Eva Dust (αριθ. 0978/2016)· (*) (αριθ. 0979/2016)· (*) (αριθ. 0980/2016)· Luca Lazzati (αριθ. 0981/2016)· Rosa Rita La Marca (αριθ. 0982/2016)· (*) (αριθ. 0983/2016)· Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (αριθ. 0984/2016)· Matthias Behnke (αριθ. 0985/2016)· (*) (αριθ. 0986/2016)· (*) (αριθ. 0987/2016)· Gabriele Modeo (αριθ. 0988/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0989/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0990/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0991/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0992/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0993/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0994/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0995/2016)· Oliver Busack (αριθ. 0996/2016)· (*) (αριθ. 0997/2016)· Andrew Hickmott (αριθ. 0998/2016)· (*) (αριθ. 0999/2016)· (*) (αριθ. 1000/2016)· (*) (αριθ. 1001/2016)· (*) (αριθ. 1002/2016)· Heiki Lill (αριθ. 1003/2016)· (*) (αριθ. 1004/2016)· Sorayah Van Dorst (αριθ. 1005/2016)· (*) (αριθ. 1006/2016)· (*) (αριθ. 1007/2016)· Oriol Ricart (αριθ. 1008/2016)· Naheed Mushtaq (αριθ. 1009/2016)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 1010/2016)· Giovanna Portulano (αριθ. 1011/2016)· Oliver Busack (αριθ. 1012/2016)· (*) (αριθ. 1013/2016)· (*) (αριθ. 1014/2016)· Linda Roland-Danil (αριθ. 1015/2016)· Giulia Robol (αριθ. 1016/2016).

Η αναφορά αριθ. 0791/2016 διεγράφη από το γενικό μητρώο δεδομένου ότι ο αναφέρων την απέσυρε μετά την εγγραφή της σε αυτό.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


5. Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000087/2016) που κατέθεσε Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Ο Thomas Händel αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc και Jérôme Lavrilleux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


6. Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση») [2015/2116(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A8-0225/2016)

Η Renate Weber παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Helga Stevens (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Michaela Šojdrová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom και Jana Žitňanská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Romana Tomc, Csaba Sógor και Rosa Estaràs Ferragut.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Renate Weber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.


7. Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014 [2015/2284(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Η Marian Harkin παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jean-Paul Denanot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Agnes Jongerius (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Marco Valli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Tamás Deutsch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Vilija Blinkevičiūtė (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Marita Ulvskog και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Νότης Μαριάς και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Marian Harkin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016)


8.1. Φιλιππίνες

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 και B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Neena Gill), Pier Antonio Panzeri και Miguel Urbán Crespo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Neena Gill, Νότης Μαριάς, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.


8.2. Σομαλία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 και B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri και Lola Sánchez Caldentey παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.


8.3. Ζιμπάμπουε

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 και B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Monica Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


9. Σύνθεση του Σώματος

Ο Timothy Kirkhope κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 6 Οκτωβρίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


10. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το Παράρτημα XVI του Κανονισμού, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να περατώσει την ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου Sir Julian King και αποφάσισε να θέσει την υποψηφιότητά του σε ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Ο Πρόεδρος προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να εγγραφεί η πρόταση διορισμού του Sir Julian King στην ώρα των ψηφοφοριών της σημερινής συνεδρίασης.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται τοιουτοτρόπως.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


11.1. Διορισμός μέλους της Επιτροπής – Sir Julian King (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 για την έγκριση του διορισμού του Sir Julian King ως Επιτρόπου (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0348)

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Sir Julian King για τον διορισμό του.

Παρεμβαίνει η Dominique Martin.


11.2. Φιλιππίνες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 και B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0990/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 και B8-1008/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli καικαι Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0349)


11.3. Σομαλία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 και B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0989/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 και B8-1003/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić και Notis Marias, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0350)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1007/2016 καταπίπτει.)


11.4. Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 και B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0995/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 και B8-1010/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky και Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0351)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1009/2016 καταπίπτει.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος


11.5. Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0352)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0352)


11.6. Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο )

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0353)

Ο Petr Ježek (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το θέμα λογίζεται συνεπώς ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει αυτή απευθείας στις διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την εγκριθείσα εντολή.

Παρεμβάσεις

Ο Ernest Urtasun παρουσίασε προφορική τροπολογία στο άρθρο 36 παράγραφος 2, μετά το σημείο γ), η οποία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εξέφρασαν αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη.


11.7. Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0354)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0354)


11.8. Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0355)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0355)


11.9. Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0356)


11.10. Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες [2016/2010(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0357)


11.11. Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών [2016/2032(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0358)


11.12. Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη δημιουργία θέσεων εργασίας [2015/2320(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0359)

Παρεμβάσεις

Ο Zdzisław Krasnodębski (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 18, η οποία κρατείται.


11.13. Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση») [2015/2116(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0360)


11.14. Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014 [2015/2284(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0361)


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr και Seán Kelly

Έκθεση Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr και Stanislav Polčák

Έκθεση Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin και Jiří Pospíšil

Έκθεση Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil και Seán Kelly

Έκθεση Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil και Seán Kelly

Έκθεση Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka και Seán Kelly.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Ερμηνεία του Κανονισμού

Η ερμηνεία του άρθρου 61, paragraphe 2, του Κανονισμού, την οποία έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε στη χθεσινή ολομέλεια (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτάχθηκαν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3, του Κανονισμού, η ερμηνεία αυτή λογίζεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0362).


16. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Η Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έκδοση ορισμένων μέτρων (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

αναπομπή επί της ουσίας : AGRI

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 16 Σεπτεμβρίου 2016.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Dominique Bilde επί προσωπικού ζητήματος, σε συνέχεια της παρέμβασης του Jérôme Lavrilleux κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης για την Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (βλ. σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016)


17. Προσυνεννοημένοι αγώνες (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000102/2016) που κατέθεσε η Silvia Costa προς την Επιτροπή: Προσυνεννοημένοι αγώνες (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Η Silvia Costa αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins και Angel Dzhambazki.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Karol Karski.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Ιουλίου 2016)

επιτροπή DEVE

- Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα ένδυσης (2016/2140(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, INTA)

- Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (2016/2139(INI))
(γνωμοδότηση: CONT)

επιτροπή ITRE

- Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, BUDG, REGI)

- Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

επιτροπή REGI

- Επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση - Βελτιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

επιτροπή AGRI

- Τρέχουσα κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικών γαιών στην ΕΕ: πώς θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των γεωργών στη γη (2016/2141(INI))

επιτροπές AGRI, FEMM

- Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (2016/2204(INI))

επιτροπή CULT

- Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την πολιτική για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (2016/2143(INI))

- Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση (2016/2142(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή AFCO

- Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια (2016/2149(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, JURI)

επιτροπή FEMM

- Κονδύλια της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2016/2144(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, CONT)

επιτροπή PETI

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (2016/2146(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπή AFET

- Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (2016/2220(INI))

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (2016/2219(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE)

επιτροπές AFET, ENVI

- Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

επιτροπή EMPL

- Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (2016/2221(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, AGRI)

επιτροπή ENVI

- Πρωτοβουλία για την αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων (2016/2223(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

- Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (2016/2222(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, INTA)

επιτροπή JURI

- Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών (2016/2224(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

Επιτροπή LIBE

- Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου (2016/2225(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (2016/2150(INI))

Τροποποιήσεις της παραπομπής σε γνωμοδοτικές επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

- Ερμηνεία και υλοποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2016/2018(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI, AFCO
γνωμοδότηση: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2016/2100(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : CULT
γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Επιλογές της ΕΕ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (2016/2057(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Κανονισμός για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, JURI, INTA, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική (2015/2103(INL))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI
γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, ECON

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Ιουλίου 2016)

επιτροπή DEVE

- Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα ένδυσης (2016/2140(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, INTA)

επιτροπή REGI

- Επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση - Βελτιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)


(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπή TRAN

- Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(γνωμοδότηση: JURI, IMCO, EMPL)

επιτροπή JURI

- Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών (2016/2224(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Ιουλίου 2016 και της 8ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπή JURI

- Κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική (2015/2103(INL))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Ιουλίου 2016)

- Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (2016/2204(INI))
επιτροπές: AGRI, FEMM

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2016)

- Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
επιτροπές: AFET, ENVI
(γνωμοδότηση: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Αλλαγή τίτλων

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Ιουλίου 2016)

επιτροπή TRAN

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας (2015/2350(INI)) : "Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών"

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπές AFET, DEVE

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας (2015/2342(INI)) : "Αντιμετώπιση των ροών προσφύγων και μεταναστών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ"

Τροποποιήσεις του κανονισμού

επιτροπή AFCO

- Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (2016/2114(REG))

(γνωμοδότηση: BUDG, JURI, CONT)


19. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2016.


21. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Sir Julian King (Ηνωμένο Βασίλειο)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Μαριάς, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Χουντής, Χρυσόγονος, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Χατζηγεωργίου, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Κούλογλου, Κούνεβα, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Παπαδημούλης, Pimenta Lopes, Σακοράφα, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Συλικιώτης, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Επιτήδειος, Φουντούλης, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Συναδινός, Voigt, Ζαριανόπουλος

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Κεφαλογιάννης, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κύρτσος, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Σπυράκη, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Ζαγοράκης, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Ανδρουλάκης, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Γραμματικάκης, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Καϊλή, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Κύρκος, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Μαυρίδης, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου