Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 328kWORD 98k
Neljapäev, 15. september 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Petitsioonid
 5.Miinimumsissetuleku tagamise kavad ELis (arutelu)
 6.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (arutelu)
 7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Filipiinid
  8.2.Somaalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamendi koosseis
 10.Päevakorra muutmine
 11.Hääletused
  11.1.Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King (hääletus)
  11.2.Filipiinid (hääletus)
  11.3.Somaalia (hääletus)
  11.4.Zimbabwe (hääletus)
  11.5.Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (hääletus)
  11.6.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)
  11.7.Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (hääletus)
  11.8.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  11.9.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (hääletus)
  11.10.Postiteenuste direktiivi kohaldamine (hääletus)
  11.11.VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus (hääletus)
  11.12.Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (hääletus)
  11.13.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (hääletus)
  11.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Kodukorra tõlgendamine
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 17.Võistluste tulemuste kokkuleppimine (arutelu)
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King (Ühendkuningriik)


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse lennundusjulgestuses kasutatavaid läbivaatusseadmeid käsitlev liidu sertifitseerimissüsteem (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib vastavalt kodukorra artiklile 137 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta, pikendades seda aastateks 2018–2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek perfluoritud alküülsulfonaatide (PFAS) saastest põhjustatud ohu kohta kodanike tervisele (B8-0793/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liitu kuulumise üle rahvahääletuste korraldamise kohta (B8-0794/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek piima- ja lihatoodete päritolu märgistamise kohta (B8-0795/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia VKEde raske olukorra kohta (B8-0796/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek loomakasvatuskriisi kohta Itaalias (B8-0797/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek saastunud toiduainete skandaali käsitlemise kohta (B8-0798/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek tarbijate kaitsmise kohta mineraalõli eest toiduainetes (B8-0799/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tarbijate kaitsmise kohta ettevaatuspõhimõttest kõrvalehiilimise eest kaubanduslepingutes (B8-0800/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek demokraatia austamise kohta Türgis ja viisade andmise menetluse peatamise kohta (B8-0803/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek mootorsõidukites andmete kogumise reguleerimise kohta (B8-0806/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek lapstööjõu kasutamise vastu võitlemise kohta (B8-0810/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Liibüast Itaaliasse suunduva uue rändelaine ja terrorismihoiatuse kohta (B8-0811/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek bakteri Xylella fastidiosa tõrjemeetmete alaste teadusuuringute toetamise ja Vahemere oliivipuude kaitse kohta (B8-0812/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise mehhanismi ebaõnnestumise kohta (B8-0813/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek EgyptAiri lennukatastroofi kohta (B8-0814/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek mägipiirkonna määratluse ja mägipiirkondade integreeritud poliitika loomise kohta (B8-0815/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek vutikasvatustingimuste kohta (B8-0816/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni nõudmise kohta tõsta seadusjärgset pensioniiga (B8-0817/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek prantsuse keele kasutamise kohta Euroopa Liidu institutsioonides (B8-0818/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta liikmesriike toetavaid meetmeid Euroopa Liidu poliitikavaldkondi käsitlevate koolituste korraldamiseks haridusasutuste õpetajatele eesmärgiga aidata kaasa õpilaste nõuetekohasele koolitamisele Euroopa Liidu küsimustes (B8-0819/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek pardikasvatustingimuste kohta (B8-0820/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sügavkülmutatud toodete toidukvaliteedi kaitse kohta (B8-0821/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek broilerkanade kasvatustingimuste kohta (B8-0822/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek antiikkeelte õpetamise kohta Euroopa Liidus (B8-0823/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek türgi keele Euroopa Liidu ametliku keelena kasutusele võtmisest keeldumise kohta (B8-0824/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek üleskutse kohta võtta kasutusele mõjusad kontrollimehhanismid, mis muudaksid ühistarbimise uute töökohtade loomise vahendiks Euroopa Liidus (B8-0825/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta meetmeid, mis aitaksid liikmesriikidel metsatulekahjude ennetamiseks ettenähtud rahalisi vahendeid tulemuslikumalt kasutada (B8-0826/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kalkunikasvatustingimuste kohta (B8-0832/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kanakasvatustingimuste kohta (B8-0833/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek pärlkanade kasvatustingimuste kohta (B8-0834/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek sisserändajate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel kvootide alusel jagamise süsteemi kohta (B8-0835/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek parimate võimaluste kohta riigipiiride taastamiseks kõrge terrorismiohu tõttu (B8-0836/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek plastkottide korduskasutamise uute viiside kohta muu hulgas nende merre sattumise vähendamiseks (B8-0837/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek mahajäetud tööstusalade väärtustamise kohta (B8-0843/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek komisjoni kavatsuse kohta kontrollida ebaseaduslikku sisserännet (B8-0844/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidus toiduks mõeldud hobuste transpordi- ja tapatingimuste kohta (B8-0845/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek nanoosakeste kohta (B8-0846/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek tõlkeõiguse tagamise kaitsmise kohta (B8-0847/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta (B8-0848/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ohtude kohta, mida rändajate voog tekitab eriti naiste ja homoseksuaalide jaoks (B8-0849/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek hanede gaasitamise kohta Madalmaades (B8-0850/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni immigratsioonisõbraliku poliitika kohta (B8-0856/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi tagajärjel tekkinud kahju kohta (B8-0859/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste peatamise kohta (B8-0872/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Jordi Sebastià. Resolutsiooni ettepanek ELi imporditavate tsitrusviljade tõhusa sanitaarkontrolli kohta (B8-0873/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ja Sylvie Goddyn. Resolutsiooni ettepanek vaalade ja delfiinide küttimise kohta Fääri saarte piirkonnas (B8-0874/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek loomade veo kohta (B8-0875/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek tellitavate videoteenuste platvormide maksustamise kohta (B8-0876/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek meetmete võtmise kohta, mille eesmärk on võidelda Euroopa kodanike kasvava euroskepsisega ning edendada kodanike suuremat kaasatust liidu tegevusse ja otsustusprotsessi (B8-0877/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kollektiivsete koondamiste kohta Prantsusmaa ettevõttes IMS Health France (B8-0878/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kollektiivsete koondamiste kohta Šveitsi ettevõttes Geberit (B8-0879/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Louis Aliot ja Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek spordi ja eelkõige ragbi edendamise kohta (B8-0880/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek tööturu reformide kohta (B8-0881/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku raadamise ja ebaseadusliku puiduimpordi vastase võitluse kohta ELis (B8-0882/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek tampoonides ja naiste hügieenitoodetes toksiliste ainete keelustamise kohta (B8-0884/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kontrollimehhanismide loomise kohta eesmärgiga muuta uued ettevõtjad innovatsiooni ja digiteerimise valdkonnas tõeliselt tõhusateks (B8-0887/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta keskkonnahariduse kampaaniate korraldamiseks rannikuäärsetes piirkondades, et elanikke paremini mere- ja rannikukeskkonna kaitsesse kaasata (B8-0888/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kunstkäsitöö kutsealade väärtustamise kohta (B8-0889/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek koos taotlusega võtta meetmeid, mille eesmärk on suurendada üldsuse teadlikkust alatoitluse ohtudest ELis ning edendada jälgimisprogramme haavatavate rühmade kindlaksmääramiseks (B8-0890/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta kehtestada suunised loomse päritoluga toiduainete nõuetekohase töötlemise ja külmutamise kohta (B8-0891/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Madagaskari arengu toetamise kohta El Niñoga seoses (B8-0918/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise kohta (B8-0919/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek glüfosaadi müügiloa pikendamise kohta (B8-0920/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek andmekaitse kohta Euroopas Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimiste raames (B8-0921/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek geoblokeerimise kohta (B8-0922/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek homofoobia kohta (B8-0923/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sulgemisohus muuseumide ja teatrite toetamise kohta (B8-0924/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kinoteoste edendamise kohta (B8-0925/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kogukonnakesksuse ja radikaliseerumise ohu kohta harrastusspordiklubides (B8-0926/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Kanada vahelise vabakaubanduslepingu segaiseloomu tunnistamise kohta (B8-0927/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek miinimumpalga kohaldamise kohta Prantsusmaal ja Saksamaal kabotaažvedude puhul, mida teostavad välismaised sõidukijuhid (B8-0928/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek töötajate osasaamise kohta ettevõtte kasumist (B8-0929/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek toiduainetes leiduvate nanomaterjalide reguleerimise kohta (B8-0930/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia piimasektori kaitsmise kohta (B8-0931/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek 33. peatüki avamise kohta Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste raames (B8-0932/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Keskpanga sekkumise kohta liikmesriikide poliitikasse (B8-0933/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek arenguabi tingimuste kohta (B8-0934/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek islami terrorirühmituse rünnaku kohta Bangladeshis (B8-0935/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek pangandussektori jätkuva ebakindluse kohta euroalas (B8-0936/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek punktipõhise sisserändesüsteemi kohta (B8-0937/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek vastutuse kindlaksmääramise kohta ilma juhita sõidukiga juhtunud liiklusõnnetuse korral (B8-0938/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells ja Pablo Zalba Bidegain. Resolutsiooni ettepanek kadunud isikute kohta Euroopa Liidus (B8-0939/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta meetmeid, mille eesmärk on lihtsustada bürokraatlikke tavasid ja kehtestada paindlikkusmehhanismid piiriülese koostöö programmides (B8-0940/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek sõjaliste teadusuuringute taashoogustamise kohta Euroopa Liidu tasandil (B8-0941/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek töötajate esindatuse kohta ettevõtete juhatuses (B8-0942/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kristlaste vastu toimepandud rünnakute kohta Nigeerias (B8-0943/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek tehnoloogilise dopingu kui uue ohu kohta spordis (B8-0944/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek nanoosakestega seotud riskide kohta (B8-0945/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta anda liikmesriikidele suuremat finantsabi eri liiki kasvajate kvaliteetsete sõeluuringu- ja ennetusprogrammide väljatöötamiseks kooskõlas Euroopa vähivastaste eeskirjade juhistega (B8-0946/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta pakkuda rahalisi stiimuleid tõhusamaid ja vähem saastavaid konditsioneere paigaldavatele hotellidele (B8-0947/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek üleskutse kohta teha suuri pingutusi, et edendada linnade ja äärelinnade haridussüsteemides valitseva ebavõrdsuse kaotamist ning soodustada nii võrdset ja kvaliteetset haridust (B8-0948/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek veiste spongioosse entsefalopaatia kohta (B8-0950/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek lastilendude parema kontrolli kohta (B8-0951/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek putukasöömise leviku ja sellega seotud terviseohtude kohta (B8-0952/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek funktsionaalse kirjaoskamatuse kohta (B8-0953/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Copernicuse ja Urbacti programmi niisuguse ühismehhanismi loomise kohta, mis on suunatud tõhusale linnaplaneerimisele ja mille rahastamisse on kaasatud programm „Horisont 2020“ (B8-0954/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta võtta innovatiivses ja keskkonnahoidlikus turismisektoris kasutusele kvalifitseeritud personali väljaõppe toetamiseks mõeldud meetmed (B8-0955/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek võltsitud toidu internetimüügi vastu võitlemise kohta (B8-0956/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek plasti leviku kohta meres (B8-0957/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek niisuguste toetusmehhanismide kindlaksmääramise kohta, mis on suunatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele mehitamata õhusõidukite kasutamiseks põllumajandussektoris (B8-0958/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek insektitsiidide valimatu kasutamisega kaasnevate ohtude kohta (B8-0959/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek pimedate võimaluse kohta kunstiteoseid nautida (B8-0960/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta viia ellu võrdlusuuring Euroopa Liidu kõige tihedamalt asustatud piirkondade kohta, et luua konkreetne raamistik mürasaaste mõju kohta keskkonnale (B8-0961/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek kõigi palvete, mis käsitlevad Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamist ebaseaduslike rändajate vastuvõtutaristute rahastamiseks, tagasilükkamise kohta (B8-0962/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde ja Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek veiniturismi edendamise kohta (B8-0963/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek sigaretipakke käsitlevate eeskirjade kohta ja suitsetamise ennetuspoliitika kehtestamise kohta (B8-0964/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek teatavate puu- ja köögiviljade omadusi ja suuruseid sätestava rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 tühistamise kohta (B8-0965/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek normide ja eeskirjade inflatsiooni kohta Euroopa Liidus (B8-0966/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek uuenduslike ravimite kohta (B8-0967/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Resolutsiooni ettepanek liidu puu- ja köögiviljasektori kohta (B8-0968/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni endiste volinike erasektorisse siirdumist käsitleva raamistiku kohta (B8-0969/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Mauritaanias vangistuses viibiva raskes tervislikus seisundis Itaalia kodaniku vabastamise taotluse kohta (B8-0970/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek islamiterrorismi ohu suurenemise kohta ELis (B8-0971/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE


3. CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000088/2016), mille esitas(id) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Peamised eesmärgid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis toimuval konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000089/2016), mille esitas(id) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Peamised eesmärgid Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis toimuval konventsiooni CITES osaliste 17. konverentsil (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Arutelu toimus 13. septembril 2016 (13.9.2016 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 17. istungil Lõuna-Aafrikas Johannesburgis 24. septembril – 5. oktoobril 2016 (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.9.


4. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

14. september 2016

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 0725/2016); (*) (nr 0726/2016); (*) (nr 0727/2016); Ines Tenenti (nr 0728/2016); (*) (nr 0729/2016); (*) (nr 0730/2016); (*) (nr 0731/2016); (*) (nr 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (nr 0733/2016); (*) (nr 0734/2016); (*) (nr 0735/2016); (*) (nr 0736/2016); (*) (nr 0737/2016); Susan Begg (nr 0738/2016); Bengt Johansson (nr 0739/2016); (*) (nr 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (nr 0741/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0742/2016); (*) (nr 0743/2016); (*) (nr 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (nr 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (nr 0746/2016); (*) (nr 0747/2016); (*) (nr 0748/2016); (*) (nr 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Rumeenia) (nr 0750/2016); (*) (nr 0751/2016); (*) (nr 0752/2016); (*) (nr 0753/2016); (*) (nr 0754/2016); Elena Nicolaie (nr 0755/2016); (*) (nr 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (n° 0757/2016); (*) (nr 0758/2016); Félix Blaise (nr 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (nr 0760/2016); (*) (nr 0761/2016); (*) (nr 0762/2016); (*) (nr 0763/2016); (*) (nr 0764/2016); Abel Avram (nr 0765/2016); Alexandru Pârvu (nr 0766/2016); Edith Hanin (nr 0767/2016); Patrick Wurmbach (nr 0768/2016); (*) (nr 0769/2016); (*) (nr 0770/2016); (*) (nr 0771/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0772/2016); Antonio Maria La Scala (nr 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0774/2016); (*) (nr 0775/2016); (*) (nr 0776/2016); Rowan Ashe (nr 0777/2016); Flavio Miccono (nr 0778/2016); (*) (nr 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (nr 0780/2016); (*) (nr 0781/2016); (*) (nr 0782/2016); (*) (nr 0783/2016); (*) (nr 0784/2016); Stephen Putt (nr 0785/2016); (*) (nr 0786/2016); Frens Dols (nr 0787/2016); (*) (nr 0788/2016); (*) (nr 0789/2016); Edward Williamson (nr 0790/2016); Samuel Radisson (nr 0792/2016); Kevin Diamond (nr 0793/2016); Marius Miknys (nr 0794/2016); (*) (nr 0795/2016); (*) (nr 0796/2016); Maurice Weemhof (nr 0797/2016); Leona Bashow (nr 0798/2016); (*) (nr 0799/2016); (*) (nr 0800/2016); David Neville-Smith (nr 0801/2016); Robert Wasteney (nr 0802/2016); (*) (nr 0803/2016); Michael Levey (nr 0804/2016); John Vannuffel (nr 0805/2016); Justin Washtell (nr 0806/2016); (*) (nr 0807/2016); Denis Hicks (nr 0808/2016); Shavasti Bebeagua (nr 0809/2016); (*) (nr 0810/2016); (*) (nr 0811/2016); (*) (nr 0812/2016); Howard Clapp (nr 0813/2016); Phil McNally (nr 0814/2016); Simon Collcutt (nr 0815/2016); Ashley Kovas (nr 0816/2016); (*) (nr 0817/2016); (*) (nr 0818/2016); (*) (nr 0819/2016); Tristan Coleshaw (nr 0820/2016); (*) (nr 0821/2016); Marion Meslin (nr 0822/2016); (*) (nr 0823/2016); Luis Pombo (nr 0824/2016); Emma Wood (nr 0825/2016); Gail Thomas (nr 0826/2016); Rodney Harward (nr 0827/2016); Thomas Attah (nr 0828/2016); James Leigh (nr 0829/2016); Stefan Hofbauer (nr 0830/2016); Leonard Stephenson (nr 0831/2016); Anthony Melia (nr 0832/2016); (*) (nr 0833/2016); (*) (nr 0834/2016); Nicholas Parkin (nr 0835/2016); Alison Jenner (nr 0836/2016); David Risley (nr 0837/2016); Philip Adams (nr 0838/2016); Robin Fenwick (nr 0839/2016); Paul Locker (nr 0840/2016); Laurel Lindström (nr 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (nr 0842/2016); Derek Etherington (nr 0843/2016); Duncan Parker (nr 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (nr 0845/2016); Conrad Brunstrom (nr 0846/2016); Alan Bretman (nr 0847/2016); Dave Poole (nr 0848/2016); (*) (nr 0849/2016); (*) (nr 0850/2016); (*) (nr 0851/2016); Antonino Panebianco (nr 0852/2016); (*) (nr 0853/2016); (*) (nr 0854/2016); (*) (nr 0855/2016); (*) (nr 0856/2016); Romina Afrasani (nr 0857/2016); Oliver Busack (nr 0858/2016); Oliver Busack (nr 0859/2016); (*) (nr 0860/2016); (*) (nr 0861/2016); (*) (nr 0862/2016); (*) (nr 0863/2016); (*) (nr 0864/2016); (*) (nr 0865/2016); (*) (nr 0866/2016); (*) (nr 0867/2016); (*) (nr 0868/2016); (*) (nr 0869/2016); (*) (nr 0870/2016); (*) (nr 0871/2016); (*) (nr 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (nr 0873/2016); (*) (nr 0874/2016); (*) (nr 0875/2016); (*) (nr 0876/2016); (*) (nr 0877/2016); Michael Nosworthy (nr 0878/2016); Sophie Leighton (nr 0879/2016); (*) (nr 0880/2016); (*) (nr 0881/2016); (*) (nr 0882/2016); Stefanos Giannaris (nr 0883/2016); (*) (nr 0884/2016); (*) (nr 0885/2016); (*) (nr 0886/2016); (*) (nr 0887/2016); Elizabeth Alderson (nr 0888/2016); Claudio Fiorentino (nr 0889/2016); Gyenizse Sándor (nr 0890/2016); Elisabeth De Wachter (nr 0891/2016); (*) (nr 0892/2016); (*) (nr 0893/2016); Ion Avram (nr 0894/2016); Diego Cominelli (nr 0895/2016); (*) (nr 0896/2016); Olga Chernikova (nr 0897/2016); (*) (nr 0898/2016); Anton Dmytriiev (nr 0899/2016); (*) (nr 0900/2016); (*) (nr 0901/2016); (*) (nr 0902/2016); (*) (nr 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (nr 0904/2016); Jutta Felgenträger (nr 0905/2016); Andrea Chemello (nr 0906/2016); Ottomar Kreye (nr 0907/2016); Flavio Miccono (nr 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (nr 0909/2016); Fabio Pedersoli (nr 0910/2016); Oliver Busack (nr 0911/2016); (*) (nr 0912/2016); (*) (nr 0913/2016); Dietmar Zwerger (nr 0914/2016); Andries Brits (nr 0915/2016); (*) (nr 0916/2016); Oliver Busack (nr 0917/2016); (*) (nr 0918/2016); Massimo Giacomini (nr 0919/2016); (*) (nr 0920/2016); (*) (nr 0921/2016); Paul Spicker (nr 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (nr 0923/2016); (*) (nr 0924/2016); (*) (nr 0925/2016); (*) (nr 0926/2016); Christopher Alberti (nr 0927/2016); Matt Lewis-Garner (nr 0928/2016); Claudine Parayre (nr 0929/2016); David Hammerstein Mintz (nr 0930/2016); (*) (nr 0931/2016); Luca Lazzati (nr 0932/2016); (*) (nr 0933/2016); (*) (nr 0934/2016); (*) (nr 0935/2016); (*) (nr 0936/2016); (*) (nr 0937/2016); (*) (nr 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (nr 0939/2016); Salvatore Preti (nr 0940/2016); (*) (nr 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (nr 0942/2016); Onur Dülger (nr 0943/2016); (*) (nr 0944/2016); Francesco Orbitello (nr 0945/2016); Flavio Miccono (nr 0946/2016); (*) (nr 0947/2016); Alessandro Gasparin (nr 0948/2016); (*) (nr 0949/2016); Andrew Pawley (nr 0950/2016); Alberto Ruiz González (nr 0951/2016); Viv Brown (nr 0952/2016); Theodora Georgaki (nr 0953/2016); Paul McCann (nr 0954/2016); Kristina Howells (nr 0955/2016); (*) (nr 0956/2016); (*) (nr 0957/2016); (*) (nr 0958/2016); Martín Eduardo Botero (nr 0959/2016); Massimo D'Elia (nr 0960/2016); (*) (nr 0961/2016); (*) (nr 0962/2016); Oliver Busack (nr 0963/2016); Oliver Busack (nr 0964/2016); (*) (nr 0965/2016); (*) (nr 0966/2016); (*) (nr 0967/2016); (*) (nr 0968/2016); (*) (nr 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (nr 0970/2016); (*) (nr 0971/2016); (*) (nr 0972/2016); (*) (nr 0973/2016); (*) (nr 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr 0975/2016); (*) (nr 0976/2016); (*) (nr 0977/2016); Eva Dust (nr 0978/2016); (*) (nr 0979/2016); (*) (nr 0980/2016); Luca Lazzati (nr 0981/2016); Rosa Rita La Marca (nr 0982/2016); (*) (nr 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0984/2016); Matthias Behnke (nr 0985/2016); (*) (nr 0986/2016); (*) (nr 0987/2016); Gabriele Modeo (nr 0988/2016); Oliver Busack (nr 0989/2016); Oliver Busack (nr 0990/2016); Oliver Busack (nr 0991/2016); Oliver Busack (nr 0992/2016); Oliver Busack (nr 0993/2016); Oliver Busack (nr 0994/2016); Oliver Busack (nr 0995/2016); Oliver Busack (nr 0996/2016); (*) (nr 0997/2016); Andrew Hickmott (nr 0998/2016); (*) (nr 0999/2016); (*) (nr 1000/2016); (*) (nr 1001/2016); (*) (nr 1002/2016); Heiki Lill (nr 1003/2016); (*) (nr 1004/2016); Sorayah Van Dorst (nr 1005/2016); (*) (nr 1006/2016); (*) (nr 1007/2016); Oriol Ricart (nr 1008/2016); Naheed Mushtaq (nr 1009/2016); Jeremy Mesdouze (nr 1010/2016); Giovanna Portulano (nr 1011/2016); Oliver Busack (nr 1012/2016); (*) (nr 1013/2016); (*) (nr 1014/2016); Linda Roland-Danil (nr 1015/2016); Giulia Robol (nr 1016/2016).

Petitsioon nr 0791/2016 kustutati registrist, kuna petitsiooni esitaja võttis selle pärast registreerimist tagasi.

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 14. septembril 2016 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


5. Miinimumsissetuleku tagamise kavad ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000087/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Miinimumsissetuleku tagamise kavad Euroopa Liidus (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gutiérrez Prieto fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc ja Jérôme Lavrilleux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza ja Michaela Šojdrová.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


6. Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (arutelu)

Raport nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase kohtlemise direktiiv") kohaldamise kohta [2015/2116(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige)

Sõna võtsid Helga Stevens (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), David Casa fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom ja Jana Žitňanská.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor ja Rosa Estaràs Ferragut.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Renate Weber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.13.


7. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (arutelu)

Raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014 [2015/2284(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin tutvustas raportit.

Sõna võttis Jean-Paul Denanot (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Agnes Jongerius (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Marco Valli (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Tamás Deutsch (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Marita Ulvskog ja Anneli Jäätteenmäki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias ja Romana Tomc.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Marian Harkin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.14.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 14.9.2016 protokollipunkt 6.)


8.1. Filipiinid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ja B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Neena Gill), Pier Antonio Panzeri ja Miguel Urbán Crespo tutvustasid resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võtsid Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.2.


8.2. Somaalia

Resolutsiooni ettepanekud B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ja B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri ja Lola Sánchez Caldentey tutvustasid resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.3.


8.3. Zimbabwe

Resolutsiooni ettepanekud B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ja B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel ja Monica Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2016 protokollipunkt 11.4.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


9. Parlamendi koosseis

Timothy Kirkhope on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 6. oktoobrist 2016.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


10. Päevakorra muutmine

Parlamendi president teatas, et esimeeste konverents kuulutas kodukorra XVI lisa kohaselt volinikukandidaadi Sir Julian Kingi kuulamise lõppenuks ja otsustas panna tema kandidatuuri täiskogul hääletusele.

President tegi vastavalt kodukorra artikli 152 lõikele 2 ettepaneku lisada neljapäeval toimuvate hääletuste nimekirja ettepanek Sir Julian Kingi volinikuks nimetamise kohta.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.

Päevakorda muudeti sellele vastavalt.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 15. septembri 2016. aasta otsus Sir Julian Kingi komisjoni liikmeks nimetamise kohta (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.9.2016 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0348)

Parlamendi president õnnitles Sir Julian Kingi komisjoni liikmeks nimetamise puhul.

Sõna võttis Dominique Martin.


11.2. Filipiinid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ja B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0990/2016

(asendades B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ja B8-1008/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli jaja Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somaalia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ja B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0989/2016

(asendades B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 ja B8-1003/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0350)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1007/2016 muutus kehtetuks.)


11.4. Zimbabwe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ja B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0995/2016

(asendades B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 ja B8-1010/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky ja Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0351)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1009/2016 muutus kehtetuks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident


11.5. Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa reisidokumendi kohta ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0352)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0352)


11.6. Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti kohta [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loetakse seega pädevale komisjonile edasi saadetuks, et jätkata vastu võetud mandaadi põhjal otse institutsioonidevaheliste läbirääkimistega.

Sõnavõtud

Ernest Urtasun esitas suulise muudatusettepaneku artikli 36 lõike 2 punkti c järel, mida ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli selle vastu.


11.7. Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0354)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0354)


11.8. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0355)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0355)


11.9. CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0356)


11.10. Postiteenuste direktiivi kohaldamine (hääletus)

Raport postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta [2016/2010(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0357)


11.11. VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus (hääletus)

Raport VKEde rahastamisele juurdepääsu ja VKEde rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus [2016/2032(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0358)


11.12. Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (hääletus)

Raport selle kohta, kuidas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada [2015/2320(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0359)

Sõnavõtud

Zdzisław Krasnodębski (raportöör) esitas punkti 18 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11.13. Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (hääletus)

Raport nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase kohtlemise direktiiv") kohaldamise kohta [2015/2116(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0360)


11.14. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (hääletus)

Raport globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014 [2015/2284(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0361)


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Seán Kelly

Raport: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Stanislav Polčák

Raport: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin ja Jiří Pospíšil

Raport: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Raport: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Raport: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor ja Danuta Jazłowiecka

Raport: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Raport: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Kodukorra tõlgendamine

Põhiseaduskomisjoni esitatud kodukorra artikli 61 lõike 2 tõlgendus tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (14.9.2016 protokollipunkt 8).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 226 lõike 3 kohaselt ei vaidlustanud, loetakse see vastuvõetuks (P8_TA(2016)0362).


16. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (09878/1/2016 - C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (09389/1/2016 - C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekahjustajate vastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (08795/2/2016 - C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 16. septembrist 2016.

°
° ° °

Sõna võttis Dominique Bilde isikliku avalduse tegemiseks Jérôme Lavrilleux' sõnavõtu kohta hommikul võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamise üle toimunud arutelu käigus (vt 15.9.2016 protokollipunkt 6).


17. Võistluste tulemuste kokkuleppimine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000102/2016), mille esitas(id) Silvia Costa komisjonile: Võistluste tulemustes kokkuleppimine (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa esitas küsimuse.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Yana Toom fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ja Angel Dzhambazki.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Karol Karski.

Tibor Navracsics (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Arutelu lõpetati.


18. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 7. juuli 2016. aasta otsuse alusel)

DEVE-komisjon

- ELi rõivasektori juhtalgatus (2016/2140(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, INTA)

- Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (2016/2139(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

ITRE-komisjon

- Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga (2016/2147(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, BUDG, REGI)

- Euroopa pilvandmetöötluse algatus (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI-komisjon

- Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine: aruande hindamine ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 alusel (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI-komisjon

- Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale? (2016/2141(INI))

AGRI-komisjon ja FEMM-komisjon

- Naiste roll maapiirkondades (2016/2204(INI))

CULT-komisjon

- Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, juurdepääsetavus ja usaldusväärsus (2016/2143(INI))

- Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (2016/2142(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

AFCO-komisjon

- Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (2016/2149(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, JURI)

FEMM-komisjon

- ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (2016/2144(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG, CONT)

PETI-komisjon

- Petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevusaruanne (2016/2146(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

(Esimeeste konverentsi 8. septembri 2016. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (2016/2220(INI))

- Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (2016/2219(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE)

AFET-komisjon ja ENVI-komisjon

- Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL-komisjon

- Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (2016/2221(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AGRI)

ENVI-komisjon

- Ressursitõhususe algatus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (2016/2223(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

- Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (2016/2222(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, INTA)

JURI-komisjon

- Õiguspärased meetmed üldsuse huvides äriühenduste ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (2016/2224(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE-komisjon

- Suurandmete mõju põhiõigustele: eraelu puutumatus, andmekaitse, diskrimineerimiskeeld, turvalisus ja õiguskaitse (2016/2225(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

PETI-komisjon

- Raport Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevuse aruande kohta (2016/2150(INI))

Komisjoni menetlemiseks edastamine (muutmise korral) (kodukorra artikkel 53)

- Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (2016/2018(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI, AFCO
nõuandvad komisjonid: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (2016/2100(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: PETI, AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine eesmärgiga võtta arvesse turuolukorra muutumist (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT
nõuandvad komisjonid: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (2016/2057(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI, INTA, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (2015/2103(INL))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Euroopa sotsiaalõiguste sammas (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM, ECON

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 7. juuli 2016. aasta otsuse alusel)

DEVE-komisjon

- ELi rõivasektori juhtalgatus (2016/2140(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, INTA)

REGI-komisjon

- Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine: aruande hindamine ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 alusel (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Esimeeste konverentsi 8. septembri 2016. aasta otsuse alusel)

TRAN-komisjon

- Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO, EMPL)

JURI-komisjon

- Õiguspärased meetmed üldsuse huvides äriühenduste ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (2016/2224(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 7 juuli ja 8 september 2016)

JURI-komisjon

- Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (2015/2103(INL))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 7. juuli 2016. aasta otsuse alusel)

- Naiste roll maapiirkondades (2016/2204(INI))
komisjonid: AGRI, FEMM

(Esimeeste konverentsi 8. septembri 2016. aasta otsuse alusel)

- Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
komisjonid: AFET, ENVI
(nõuandvad komisjonid: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Pealkirjade muutmine

(Esimeeste konverentsi 7. juuli 2016. aasta otsuse alusel)

TRAN-komisjon

- Algatusraporti (2015/2350(INI)) uus pealkiri on järgmine: „Unleashing the Potential of Waterborne Passenger Transport“

(Esimeeste konverentsi 8. septembri 2016. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon ja DEVE-komisjon

- Algatusraporti (2015/2342(INI)) uus pealkiri on järgmine: „Addressing Refugee and Migrant Movements: the Role of EU External Action“

Parlamendi kodukorra muutmine

AFCO-komisjon

- Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (2016/2114(REG))

(nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI, CONT)


19. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


20. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 3. kuni 6. oktoobril 2016.


21. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1. Lisa - Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King (Ühendkuningriik)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika