Rodyklė 
Protokolas
PDF 337kWORD 100k
Ketvirtadienis, 2016 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Peticijos
 5.Minimalių pajamų sistemos ES (diskusijos)
 6.Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas (diskusijos)
 7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė (diskusijos)
 8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  8.1.Filipinai
  8.2.Somalis
  8.3.Zimbabvė
 9.Parlamento sudėtis
 10.Darbotvarkės pakeitimas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (balsavimas)
  11.2.Filipinai (balsavimas)
  11.3.Somalis (balsavimas)
  11.4.Zimbabvė (balsavimas)
  11.5.Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I (balsavimas)
  11.6.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (balsavimas)
  11.7.Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui * (balsavimas)
  11.8.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  11.9.CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (balsavimas)
  11.10.Pašto paslaugų direktyvos taikymas (balsavimas)
  11.11.MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje (balsavimas)
  11.12.Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? (balsavimas)
  11.13.Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas (balsavimas)
  11.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 16.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 17.Susitarimai dėl varžybų baigties (diskusijos)
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK)


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnius Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, EMPL, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo Europos Sąjungoje sistema (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
Pagal Sutarties 307 straipsnį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017m. Europos statistikos programos ir ji pratęsiama 2018–2020m. (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnius Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perfluorintų alkilo sulfonatų taršos rizikos gyventojų sveikatai (B8-0793/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl referendumų dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo (B8-0794/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pieno ir mėsos produktų kilmės ženklinimo (B8-0795/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sunkios Italijos MVĮ padėties (B8-0796/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvulininkystės krizės Italijoje (B8-0797/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užterštų maisto produktų skandalo ištyrimo (B8-0798/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vartotojų apsaugos nuo mineralinės alyvos maisto produktuose (B8-0799/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos vartotojų apsaugos nuo atsargumo principo apėjimo sudarant prekybos susitarimus (B8-0800/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagarbos demokratijai Turkijoje ir dėl vizų išdavimo procedūros blokavimo (B8-0803/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl duomenų rinkimo motorinėse transporto priemonėse reglamentavimo (B8-0806/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų darbu (B8-0810/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujos imigracijos iš Libijos į Italiją bangos ir terorizmo pavojaus (B8-0811/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos kovos su Xylella fastidiosa bakterija moksliniams tyrimams ir Viduržemio jūros regiono alyvmedžių išsaugojimo (B8-0812/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neveikiančio migrantų perkėlimo mechanizmo (B8-0813/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „Egyptair“ lėktuvo katastrofos (B8-0814/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalnuotos vietovės apibrėžties ir integruotos kalnuotų regionų politikos sukūrimo (B8-0815/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl putpelių auginimo sąlygų (B8-0816/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos reikalavimo didinti teisės aktais nustatytą pensinį amžių (B8-0817/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prancūzų kalbos vartojimo ES institucijose (B8-0818/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo imtis veiksmų, kuriais būtų remiamos valstybės narės, vykdančios švietimo įstaigų darbuotojams skirtą mokymo veiklą Europos politikos srityje, kad mokiniams ir studentams būtų suteiktas tinkamas išsilavinimas apie Europos Sąjungą (B8-0819/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ančių auginimo sąlygų (B8-0820/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šaldytų maisto produktų tinkamumo išsaugojimo (B8-0821/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vištų auginimo sąlygų (B8-0822/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl senųjų kalbų mokymo Europos Sąjungoje (B8-0823/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsisakymo pradėti vartoti turkų kalbą kaip oficialią Europos Sąjungos kalbą (B8-0824/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo taikyti veiksmingus kontrolės mechanizmus, kad dalijimosi ekonomika taptų naudinga priemone, siekiant sukurti naujų darbo vietų Europos Sąjungoje (B8-0825/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo imtis veiksmų, siekiant paremti valstybes nares veiksmingiau valdant lėšas, skirtas miškų gaisrų prevencijai (B8-0826/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalakutų auginimo sąlygų (B8-0832/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vištų auginimo sąlygų (B8-0833/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perlinių vištų auginimo sąlygų (B8-0834/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl imigrantų kvotų skyrimo sistemos Europos Sąjungos valstybėms narėms (B8-0835/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tinkamiausių priemonių, kuriomis būtų galima sugrąžinti nacionalinių sienų kontrolę, atsižvelgiant į padidėjusią teroristinių išpuolių grėsmę (B8-0836/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pakartotinio plastikinių maišelių naudojimo, siekiant sumažinti į jūrą patenkančių plastikinių maišelių kiekį (B8-0837/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nenaudojamų pramonės objektų vertės grąžinimo (B8-0843/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos neryžtingumo suvaldyti nelegalią migraciją (B8-0844/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maistui Europos Sąjungoje skirtų arklių pervežimo ir skerdimo sąlygų (B8-0845/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nanodalelių (B8-0846/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės į vertimą žodžiu apsaugos (B8-0847/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbo laiko ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros (B8-0848/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų antplūdžio keliamo pavojaus, visų pirma moterims ir homoseksualiems asmenims (B8-0849/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

nuomonė :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žąsų žudymo dujomis Nyderlanduose (B8-0850/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos vykdomos imigrantams palankios politikos (B8-0856/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komandiruojamų darbuotojų direktyvos sukeltos žalos (B8-0859/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stojimo į Europos Sąjungą derybų sustabdymo (B8-0872/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Jordi Sebastià. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmingos į ES importuojamų citrusinių vaisių sanitarinės kokybės kontrolės (B8-0873/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ir Sylvie Goddyn. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl banginių ir delfinų medžioklės Farerų Salose (B8-0874/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų vežimo (B8-0875/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užsakomųjų vaizdo programų platformų apmokestinimo (B8-0876/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmų, kuriais siekiama kovoti su augančiu ES piliečių euroskepticizmu ir skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą ES gyvenime ir sprendimų priėmime, parengimo (B8-0877/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įmonės „IMS Health France“ atleisti darbuotojus siekiant padidinti jos vertę biržoje (B8-0878/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šveicarijos įmonės Geberit sprendimo atleisti darbuotojus siekiant padidinti jos vertę biržoje (B8-0879/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Louis Aliot ir Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sporto, ypač regbio, populiarinimo (B8-0880/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbo rinkos reformų (B8-0881/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su neteisėtu miškų naikinimu ir neteisėtu medienos importu į ES (B8-0882/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuodingųjų medžiagų moteriškuose tamponuose ir higienos įklotuose draudimo (B8-0884/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės mechanizmų sukūrimo, kad pradedančiosios įmonės sėkmingai veiktų inovacijų ir skaitmeninimo srityje (B8-0887/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aplinkosauginio švietimo kampanijų poreikio prie vandens esančiose vietovėse siekiant asmenis labiau įtraukti į jūrų ir pakrančių aplinkos apsaugą (B8-0888/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl meninės amatininkystės propagavimo (B8-0889/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos su prašymu imtis veiksmų siekiant didinti visuomenės informuotumą apie netinkamos mitybos pavojus ES ir skatinti patikros programas, skirtas nustatyti pažeidžiamų asmenų kategorijas (B8-0890/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo parengti tinkamo gyvūninės kilmės maisto produktų apdorojimo ir šaldymo gaires (B8-0891/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Madagaskaro vystymuisi teikiamos paramos po reiškinio „El Niño“ (B8-0918/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (B8-0919/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl leidimo prekiauti glifosatu pratęsimo (B8-0920/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl duomenų apsaugos Europoje vykdant derybas dėl TPIP (B8-0921/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geografinio blokavimo (B8-0922/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl homofobijos (B8-0923/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos muziejų ir teatrų struktūroms, kurioms gresia uždarymas (B8-0924/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kinematografijos kūrinių populiarinimo (B8-0925/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėgėjų sporto klubuose besikuriančių uždarų bendruomenių ir vykstančios radikalizacijos keliamo pavojaus (B8-0926/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo pripažinimo mišriu susitarimu (B8-0927/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl minimaliojo darbo užmokesčio taikymo Prancūzijoje ir Vokietijoje užsienio vežėjams vykdant kabotažo operacijas (B8-0928/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbuotojų dalyvavimo paskirstant įmonės pelną (B8-0929/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto produktuose esančių nanomedžiagų reguliavimo (B8-0930/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Italijos pienininkystės sektoriui (B8-0931/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 33 skyriaus atidarymo Turkijos stojimo derybose (B8-0932/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos centrinio banko kišimosi į valstybių narių politinius reikalus (B8-0933/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramai vystymuisi keliamų sąlygų (B8-0934/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl islamo grupuotės teroristinio išpuolio Bangladeše (B8-0935/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tebesitęsiančio bankų sektoriaus nestabilumo euro zonoje (B8-0936/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl taškais paremtos imigracijos sistemos (B8-0937/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsakomybės nustatymo esant kelių eismo įvykiui, į kurį pateko transporto priemonė be vairuotojo (B8-0938/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells ir Pablo Zalba Bidegain. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dingusių asmenų Europos Sąjungoje (B8-0939/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimo imtis priemonių siekiant supaprastinti biurokratines procedūras ir pradėti taikyti lankstumo mechanizmus tarpvalstybinio bendradarbiavimo programose (B8-0940/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl projekto stiprinti karinius mokslinius tyrimus Europos lygmeniu (B8-0941/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atstovavimo darbuotojams valdybose (B8-0942/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išpuolių prieš krikščionis Nigerijoje (B8-0943/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo pavojaus, susijusio su technologinio dopingo vartojimu sporte (B8-0944/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nanodalelių keliamų grėsmių (B8-0945/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimo teikti valstybėms narėms daugiau finansinės paramos siekiant parengti kokybiškas skirtingų navikų tipų atrankinio tikrinimo ir prevencijos programas pagal Europos kovos su vėžiu kodekso direktyvas (B8-0946/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo suteikti ekonominių paskatų viešbučiams, kurie įsirengia veiksmingesnius ir mažiau aplinką teršiančius oro kondicionierius (B8-0947/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimo dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti miestų ir priemiesčio švietimo sistemų skirtumus ir taip paskatinti vienodas galimybes gauti kokybišką švietimą (B8-0948/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos (B8-0950/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geresnės krovinių gabenimo oru kontrolės (B8-0951/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vabzdžių valgymo plėtros ir grėsmių sveikatai (B8-0952/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neraštingumo (B8-0953/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro „Copernicus“ ir URBACT programų mechanizmo sukūrimo jį finansuojant iš programos „Horizontas 2020“, siekiant veiksmingo miestų planavimo (B8-0954/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

REGI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo imtis veiksmų, skirtų kvalifikuotų darbuotojų novatoriško ir ekologiškai tvaraus turizmo srityje mokymui remti (B8-0955/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su suklastotų maisto produktų prekyba internete (B8-0956/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plastiko išmetimo į jūrą (B8-0957/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bepiločių orlaivių naudojimo žemės ūkio sektoriuje paramos priemonių nustatymo mažosioms ir vidutinėms įmonėms (B8-0958/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojaus, kurį sukelia beatodairiškas insekticidų naudojimas (B8-0959/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aklųjų galimybių susipažinti su meno kūriniais (B8-0960/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo atlikti lyginamąjį tyrimą Europos Sąjungos valstybių narių tankiausiai apgyvendintose teritorijose siekiant susidaryti aiškų vaizdą dėl triukšmo daromo poveikio aplinkai (B8-0961/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl siekio atmesti visus prašymus leisti naudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas, kuriomis ketinama finansuoti infrastruktūras, skirtas neteisėtiems migrantams priimti (B8-0962/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyno turizmo skatinimo (B8-0963/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

AGRI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl cigarečių pakelių pakuotėms taikomų taisyklių ir rūkymo prevencijos politikos įgyvendinimo (B8-0964/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos tam tikrų vaisių ir daržovių ypatybės ir dydžiai, panaikinimo (B8-0965/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimų ir reglamentavimo perviršio Europos Sąjungoje (B8-0966/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujoviškų vaistų (B8-0967/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sąjungos vaisių ir daržovių sektoriaus (B8-0968/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buvusių Europos Komisijos narių įdarbinimo privačiame sektoriuje (B8-0969/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo paleisti į laisvę Mauritanijoje kalinamą Italijos pilietį, kuris turi rimtų sveikatos problemų (B8-0970/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didėjančios islamiškojo terorizmo grėsmės ES (B8-0971/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


3. CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000088/2016), kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu, Tarybai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000089/2016), kurį pateikė Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. rugsėjo 13 d. (2016 09 13 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu dėl strateginių ES tikslų 2016 m. rugsėjo 24 d. – spalio 5 d. Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 17-ajam šalių konferencijos susitikimui (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.9 punktas.


4. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. rugsėjo 14 d.

(*) Autorius neskelbiamas.

(*) (Nr. 0725/2016); (*) (Nr. 0726/2016); (*) (Nr. 0727/2016); Ines Tenenti (Nr. 0728/2016); (*) (Nr. 0729/2016); (*) (Nr. 0730/2016); (*) (Nr. 0731/2016); (*) (Nr. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (Nr. 0733/2016); (*) (Nr. 0734/2016); (*) (Nr. 0735/2016); (*) (Nr. 0736/2016); (*) (Nr. 0737/2016); Susan Begg (Nr. 0738/2016); Bengt Johansson (Nr. 0739/2016); (*) (Nr. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (Nr. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (Nr. 0742/2016); (*) (Nr. 0743/2016); (*) (Nr. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (Nr. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (Nr. 0746/2016); (*) (Nr. 0747/2016); (*) (Nr. 0748/2016); (*) (Nr. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (Nr. 0750/2016); (*) (Nr. 0751/2016); (*) (Nr. 0752/2016); (*) (Nr. 0753/2016); (*) (Nr. 0754/2016); Elena Nicolaie (Nr. 0755/2016); (*) (Nr. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0757/2016); (*) (Nr. 0758/2016); Félix Blaise (Nr. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (Nr. 0760/2016); (*) (Nr. 0761/2016); (*) (Nr. 0762/2016); (*) (Nr. 0763/2016); (*) (Nr. 0764/2016); Abel Avram (Nr. 0765/2016); Alexandru Pârvu (Nr. 0766/2016); Edith Hanin (Nr. 0767/2016); Patrick Wurmbach (Nr. 0768/2016); (*) (Nr. 0769/2016); (*) (Nr. 0770/2016); (*) (Nr. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (Nr. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (Nr. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0774/2016); (*) (Nr. 0775/2016); (*) (Nr. 0776/2016); Rowan Ashe (Nr. 0777/2016); Flavio Miccono (Nr. 0778/2016); (*) (Nr. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (Nr. 0780/2016); (*) (Nr. 0781/2016); (*) (Nr. 0782/2016); (*) (Nr. 0783/2016); (*) (Nr. 0784/2016); Stephen Putt (Nr. 0785/2016); (*) (Nr. 0786/2016); Frens Dols (Nr. 0787/2016); (*) (Nr. 0788/2016); (*) (Nr. 0789/2016); Edward Williamson (Nr. 0790/2016); Samuel Radisson (Nr. 0792/2016); Kevin Diamond (Nr. 0793/2016); Marius Miknys (Nr. 0794/2016); (*) (Nr. 0795/2016); (*) (Nr. 0796/2016); Maurice Weemhof (Nr. 0797/2016); Leona Bashow (Nr. 0798/2016); (*) (Nr. 0799/2016); (*) (Nr. 0800/2016); David Neville-Smith (Nr. 0801/2016); Robert Wasteney (Nr. 0802/2016); (*) (Nr. 0803/2016); Michael Levey (Nr. 0804/2016); John Vannuffel (Nr. 0805/2016); Justin Washtell (Nr. 0806/2016); (*) (Nr. 0807/2016); Denis Hicks (Nr. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (Nr. 0809/2016); (*) (Nr. 0810/2016); (*) (Nr. 0811/2016); (*) (Nr. 0812/2016); Howard Clapp (Nr. 0813/2016); Phil McNally (Nr. 0814/2016); Simon Collcutt (Nr. 0815/2016); Ashley Kovas (Nr. 0816/2016); (*) (Nr. 0817/2016); (*) (Nr. 0818/2016); (*) (Nr. 0819/2016); Tristan Coleshaw (Nr. 0820/2016); (*) (Nr. 0821/2016); Marion Meslin (Nr. 0822/2016); (*) (Nr. 0823/2016); Luis Pombo (Nr. 0824/2016); Emma Wood (Nr. 0825/2016); Gail Thomas (Nr. 0826/2016); Rodney Harward (Nr. 0827/2016); Thomas Attah (Nr. 0828/2016); James Leigh (Nr. 0829/2016); Stefan Hofbauer (Nr. 0830/2016); Leonard Stephenson (Nr. 0831/2016); Anthony Melia (Nr. 0832/2016); (*) (Nr. 0833/2016); (*) (Nr. 0834/2016); Nicholas Parkin (Nr. 0835/2016); Alison Jenner (Nr. 0836/2016); David Risley (Nr. 0837/2016); Philip Adams (Nr. 0838/2016); Robin Fenwick (Nr. 0839/2016); Paul Locker (Nr. 0840/2016); Laurel Lindström (Nr. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (Nr. 0842/2016); Derek Etherington (Nr. 0843/2016); Duncan Parker (Nr. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (Nr. 0845/2016); Conrad Brunstrom (Nr. 0846/2016); Alan Bretman (Nr. 0847/2016); Dave Poole (Nr. 0848/2016); (*) (Nr. 0849/2016); (*) (Nr. 0850/2016); (*) (Nr. 0851/2016); Antonino Panebianco (Nr. 0852/2016); (*) (Nr. 0853/2016); (*) (Nr. 0854/2016); (*) (Nr. 0855/2016); (*) (Nr. 0856/2016); Romina Afrasani (Nr. 0857/2016); Oliver Busack (Nr. 0858/2016); Oliver Busack (Nr. 0859/2016); (*) (Nr. 0860/2016); (*) (Nr. 0861/2016); (*) (Nr. 0862/2016); (*) (Nr. 0863/2016); (*) (Nr. 0864/2016); (*) (Nr. 0865/2016); (*) (Nr. 0866/2016); (*) (Nr. 0867/2016); (*) (Nr. 0868/2016); (*) (Nr. 0869/2016); (*) (Nr. 0870/2016); (*) (Nr. 0871/2016); (*) (Nr. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (Nr. 0873/2016); (*) (Nr. 0874/2016); (*) (Nr. 0875/2016); (*) (Nr. 0876/2016); (*) (Nr. 0877/2016); Michael Nosworthy (Nr. 0878/2016); Sophie Leighton (Nr. 0879/2016); (*) (Nr. 0880/2016); (*) (Nr. 0881/2016); (*) (Nr. 0882/2016); Stefanos Giannaris (Nr. 0883/2016); (*) (Nr. 0884/2016); (*) (Nr. 0885/2016); (*) (Nr. 0886/2016); (*) (Nr. 0887/2016); Elizabeth Alderson (Nr. 0888/2016); Claudio Fiorentino (Nr. 0889/2016); Gyenizse Sándor (Nr. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (Nr. 0891/2016); (*) (Nr. 0892/2016); (*) (Nr. 0893/2016); Ion Avram (Nr. 0894/2016); Diego Cominelli (Nr. 0895/2016); (*) (Nr. 0896/2016); Olga Chernikova (Nr. 0897/2016); (*) (Nr. 0898/2016); Anton Dmytriiev (Nr. 0899/2016); (*) (Nr. 0900/2016); (*) (Nr. 0901/2016); (*) (Nr. 0902/2016); (*) (Nr. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (Nr. 0904/2016); Jutta Felgenträger (Nr. 0905/2016); Andrea Chemello (Nr. 0906/2016); Ottomar Kreye (Nr. 0907/2016); Flavio Miccono (Nr. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (Nr. 0909/2016); Fabio Pedersoli (Nr. 0910/2016); Oliver Busack (Nr. 0911/2016); (*) (Nr. 0912/2016); (*) (Nr. 0913/2016); Dietmar Zwerger (Nr. 0914/2016); Andries Brits (Nr. 0915/2016); (*) (Nr. 0916/2016); Oliver Busack (Nr. 0917/2016); (*) (Nr. 0918/2016); Massimo Giacomini (Nr. 0919/2016); (*) (Nr. 0920/2016); (*) (Nr. 0921/2016); Paul Spicker (Nr. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (Nr. 0923/2016); (*) (Nr. 0924/2016); (*) (Nr. 0925/2016); (*) (Nr. 0926/2016); Christopher Alberti (Nr. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (Nr. 0928/2016); Claudine Parayre (Nr. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (Nr. 0930/2016); (*) (Nr. 0931/2016); Luca Lazzati (Nr. 0932/2016); (*) (Nr. 0933/2016); (*) (Nr. 0934/2016); (*) (Nr. 0935/2016); (*) (Nr. 0936/2016); (*) (Nr. 0937/2016); (*) (Nr. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (Nr. 0939/2016); Salvatore Preti (Nr. 0940/2016); (*) (Nr. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (Nr. 0942/2016); Onur Dülger (Nr. 0943/2016); (*) (Nr. 0944/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0945/2016); Flavio Miccono (Nr. 0946/2016); (*) (Nr. 0947/2016); Alessandro Gasparin (Nr. 0948/2016); (*) (Nr. 0949/2016); Andrew Pawley (Nr. 0950/2016); Alberto Ruiz González (Nr. 0951/2016); Viv Brown (Nr. 0952/2016); Theodora Georgaki (Nr. 0953/2016); Paul McCann (Nr. 0954/2016); Kristina Howells (Nr. 0955/2016); (*) (Nr. 0956/2016); (*) (Nr. 0957/2016); (*) (Nr. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (Nr. 0959/2016); Massimo D'Elia (Nr. 0960/2016); (*) (Nr. 0961/2016); (*) (Nr. 0962/2016); Oliver Busack (Nr. 0963/2016); Oliver Busack (Nr. 0964/2016); (*) (Nr. 0965/2016); (*) (Nr. 0966/2016); (*) (Nr. 0967/2016); (*) (Nr. 0968/2016); (*) (Nr. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (Nr. 0970/2016); (*) (Nr. 0971/2016); (*) (Nr. 0972/2016); (*) (Nr. 0973/2016); (*) (Nr. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (Nr. 0975/2016); (*) (Nr. 0976/2016); (*) (Nr. 0977/2016); Eva Dust (Nr. 0978/2016); (*) (Nr. 0979/2016); (*) (Nr. 0980/2016); Luca Lazzati (Nr. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (Nr. 0982/2016); (*) (Nr. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 0984/2016); Matthias Behnke (Nr. 0985/2016); (*) (Nr. 0986/2016); (*) (Nr. 0987/2016); Gabriele Modeo (Nr. 0988/2016); Oliver Busack (Nr. 0989/2016); Oliver Busack (Nr. 0990/2016); Oliver Busack (Nr. 0991/2016); Oliver Busack (Nr. 0992/2016); Oliver Busack (Nr. 0993/2016); Oliver Busack (Nr. 0994/2016); Oliver Busack (Nr. 0995/2016); Oliver Busack (Nr. 0996/2016); (*) (Nr. 0997/2016); Andrew Hickmott (Nr. 0998/2016); (*) (Nr. 0999/2016); (*) (Nr. 1000/2016); (*) (Nr. 1001/2016); (*) (Nr. 1002/2016); Heiki Lill (Nr. 1003/2016); (*) (Nr. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (Nr. 1005/2016); (*) (Nr. 1006/2016); (*) (Nr. 1007/2016); Oriol Ricart (Nr. 1008/2016); Naheed Mushtaq (Nr. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (Nr. 1010/2016); Giovanna Portulano (Nr. 1011/2016); Oliver Busack (Nr. 1012/2016); (*) (Nr. 1013/2016); (*) (Nr. 1014/2016); Linda Roland-Danil (Nr. 1015/2016); Giulia Robol (Nr. 1016/2016).

Peticija Nr. 0791/2016 buvo pašalinta iš registro, kadangi peticijos pateikėjas ją atsiėmė po to, kai ji buvo užregistruota.

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį jis 2016 m. rugsėjo 14 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


5. Minimalių pajamų sistemos ES (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000087/2016) kurį pateikė Thomas Händel, EMPL komiteto vardu, Komisijai: Minimalių pajamų sistemos Europos Sąjungoje (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel pristatė klausimą.

Marianne Thyssen (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Sergio Gutiérrez Prieto S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Schulze), Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc ir Jérôme Lavrilleux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


6. Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas (diskusijos)

Pranešimas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių užimtumo srityje direktyva), taikymo [2015/2116(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė)

Kalbėjo: Helga Stevens (LIBE komiteto nuomonės referentė), Michaela Šojdrová (FEMM komiteto nuomonės referentė), David Casa PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom ir Jana Žitňanská.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor ir Rosa Estaràs Ferragut.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Renate Weber.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 m. rugsėjo 15 d.


7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės [2015/2284(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jean-Paul Denanot (BUDG komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Agnes Jongerius (INTA komiteto nuomonės referentė), Marco Valli (CONT komiteto nuomonės referentas), Tamás Deutsch (REGI komiteto nuomonės referentas), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM komiteto nuomonės referentė), Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Marita Ulvskog ir Anneli Jäätteenmäki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias ir Romana Tomc.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Marian Harkin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.14 punktas


8.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 09 14 protokolo 6 punktas)


8.1. Filipinai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ir B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Neena Gill), Pier Antonio Panzeri ir Miguel Urbán Crespo pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.2 punktas.


8.2. Somalis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ir B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri ir Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.3 punktas.


8.3. Zimbabvė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ir B8-1010/2016(2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, ir Monica Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 09 15 protokolo 11.4 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


9. Parlamento sudėtis

Timothy Kirkhope raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2016 m. spalio 6 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


10. Darbotvarkės pakeitimas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių XVI priedą Pirmininkų sueiga paskelbė, kad Julian King klausymas baigtas, ir nusprendė jo kandidatūrą pateikti balsavimui per plenarinį posėdį.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 2 dalį Pirmininkas pirmininkas pasiūlė į balsuoti skirtą laiką įtraukti pasiųlymą dėl Julian King skyrimo.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Darbotvarkė atitinkamai pakeista.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (balsavimas)

Pasiūlymas 2016 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Juliano Kingo skyrimo Komisijos nariu patvirtinimo (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 09 15 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0348)

Pirmininkas pasveikino Julianą Kingą dėl jo paskyrimo.

Kalbėjo Dominique Martin.


11.2. Filipinai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ir B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0990/2016

(keičia B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ir B8-1008/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli irir Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ir B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0989/2016

(keičia B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 ir B8-1003/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Josep-Maria Terricabras, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0350)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1007/2016 anuliuotas.)


11.4. Zimbabvė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ir B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0995/2016

(keičia B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 ir B8-1010/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky ir Barbara Kappel ENF frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0351)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1009/2016 anuliuotas.)

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja


11.5. Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0352)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas atsakingam komitetui, kad būtų pereita tiesiogiai prie institucinių derybų remiantis patvirtintais įgaliojimais.

Kalbėjo:

Ernest Urtasun pateikė 36 straipsnio 2 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas balsuoti, kadangi daugiau nei 40 Parlamento narių tam paprieštaravo.


11.7. Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0354)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0354)


11.8. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0355)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0355)


11.9. CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0356)


11.10. Pašto paslaugų direktyvos taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo [2016/2010(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0357)


11.11. MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimo kapitalo rinkų sąjungoje [2016/2032(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0358)


11.12. Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? (balsavimas)

Pranešimas „Kaip kuo geriau pasinaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo vietų kūrimo galimybėmis“ [2015/2320(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0359)

Kalbėjo:

Zdzisław Krasnodębski (pranešėjas) pateikė 18 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


11.13. Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių galimybių užimtumo srityje direktyva), taikymo [2015/2116(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0360)


11.14. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės [2015/2284(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0361)


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr ir Seán Kelly

Pranešimas: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor ir Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka ir Seán Kelly.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Konstitucinių reikalų komiteto Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies išaiškinimas buvo paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2016 09 14 protokolo 8 punktas).

Kadangi frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepareiškė prieštaravimų, pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį šis išaiškinimas laikomas patvirtintu (P8_TA(2016)0362).


16. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkė pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai (09878/1/2016 - C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

perduota atsakingam komitetui: : IMCO

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

perduota atsakingam komitetui: : AGRI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos, susijusios su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

perduota atsakingam komitetui: : TRAN

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2016 m. rugsėjo 16 d.

°
° ° °

Kalbėjo Dominique Bilde asmeniniu klausimu, susijusiu su Jérôme Lavrilleux kalba per šios dienos ryto diskusijas dėl Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymo (žr. 2016 09 15 protokolo 6 punktas)


17. Susitarimai dėl varžybų baigties (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000102/2016) kurį pateikė Silvia Costa Komisijai: Susitarimai dėl varžybų baigties (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa pristatė klausimą.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Yana Toom ALDE frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ir Angel Dzhambazki.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Karol Karski.

Tibor Navracsics (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Diskusijos baigtos.


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. liepos 7 d.)

DEVE komitetas

- ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (2016/2140(INI))
(Nuomonė: EMPL, INTA)

- Vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimas (2016/2139(INI))
(Nuomonė: CONT)

ITRE komitetas

- Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimas, atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą ir Devintosios bendrosios programos pasiūlymas (2016/2147(INI))
(Nuomonė: FEMM, BUDG, REGI)

- Europos debesijos iniciatyva (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(Nuomonė: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI komitetas

- Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas: pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(Nuomonė: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI komitetas

- Žemės ūkio paskirties žemės koncentracija ES: kaip palengvinti ūkininkų prieigą prie žemės? (2016/2141(INI))

AGRI, FEMM komitetai

- Moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse (2016/2204(INI))

CULT komitetas

- Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas (2016/2143(INI))

- Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (2016/2142(INI))
(Nuomonė: EMPL)

AFCO komitetas

- Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlament įgyvendinimas (2016/2149(INI))
(Nuomonė: EMPL, JURI)

FEMM komitetas

- Lyčių lygybei skirtos ES lėšos (2016/2144(INI))
(Nuomonė: EMPL, BUDG, CONT)

PETI komitetas

- 2015 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (2016/2146(INI))
(Nuomonė: EMPL)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 8 d.)

AFET komitetas

- Bepilietybė Pietų ir Pietryčių Azijoje (2016/2220(INI))

- 2015 m. metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (2016/2219(INI))
(Nuomonė: FEMM, DEVE)

AFET, ENVI komitetai

- Integruota Europos Sąjungos Arkties politika (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(Nuomonė: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL komitetas

- Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (2016/2221(INI))
(Nuomonė: FEMM, AGRI)

ENVI komitetas

- Efektyvaus išteklių naudojimo iniciatyva: sumažinti maisto atliekų kiekį, padidinti maisto saugą (2016/2223(INI))
(Nuomonė: AGRI)

- Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas (2016/2222(INI))
(Nuomonė: AGRI, INTA)

JURI komitetas

- Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonės (2016/2224(INI))
(Nuomonė: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE komitetas

- Didžiųjų duomenų poveikis pagrindinėms teisėms: privatumui, duomenų apsaugai, nediskriminavimui, saugumui ir teisės aktų vykdymui (2016/2225(INI))
(Nuomonė: ITRE)

PETI komitetas

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2015 m. veiklą (2016/2150(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

- Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (2016/2018(INI))
perduota atsakingam komitetui: : JURI, AFCO
nuomonė: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (2016/2100(INI))
perduota atsakingam komitetui: : ECON
nuomonė: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Perduota atsakingam komitetui: CULT
Nuomonė: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- ES galimybės pagerinti prieigą prie vaistų (2016/2057(INI))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Reglamentas dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: ITRE, JURI, INTA, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (2015/2103(INL))
perduota atsakingam komitetui: : JURI
nuomonė: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Europos socialinių teisių ramstis (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
perduota atsakingam komitetui: : EMPL
nuomonė: FEMM, ECON

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. liepos 7 d.)

DEVE komitetas

- ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (2016/2140(INI))
(nuomonė: EMPL, INTA)

REGI komitetas

- Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas: pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį (COM(2015)0639 - - 2016/2148(INI))
(nuomonė: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 8 d.)

TRAN komitetas

- Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(nuomonė: JURI, IMCO, EMPL)

JURI komitetas

- Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonės (2016/2224(INI))
(nuomonė: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. liepos 7 d. ir 2016 m. rugsėjo 8 d.)

JURI komitetas

- Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (2015/2103(INL))
(nuomonė: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. liepos 7 d.)

- Moterys ir jų vaidmuo kaimo vietovėse (2016/2204(INI))
komitetai: AGRI, FEMM

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 8 d.)

- Integruota Europos Sąjungos Arkties politika (JOIN(2016)0021 - - 2016/2228(INI))
komitetai: AFET, ENVI
(nuomonė: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Pavadinimų pakeitimas

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. liepos 7 d.)

TRAN komitetas

- Naujas pranešimo savo iniciatyva (2015/2350(INI)) pavadinimas: "Keleivinio vandens transporto potencialo išnaudojimas"

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. rugsėjo 8 d.)

AFET, DEVE komitetai

- Naujas pranešimo savo iniciatyva (2015/2342(INI)) pavadinimas: "Pabėgėlių krizės Europoje sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo"

Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai

AFCO komitetas

- Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra (2016/2114(REG))

(nuomonė: BUDG, JURI, CONT)


19. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


20. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. spalio 3–6 d.


21. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.05 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1 priedas. - Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK)

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika