Zoznam 
Zápisnica
PDF 337kWORD 101k
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (predložené návrhy uznesení)
 4.Petície
 5.Systémy minimálneho príjmu v EÚ (rozprava)
 6.Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
 7.Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Filipíny
  
8.2.Somálsko
  
8.3.Zimbabwe
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Zmena programu rokovania
 11.Hlasovanie
  
11.1.Vymenovanie člena Európskej komisie – sir Julian King (hlasovanie)
  
11.2.Filipíny (hlasovanie)
  
11.3.Somálsko (hlasovanie)
  
11.4.Zimbabwe (hlasovanie)
  
11.5.Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  
11.6.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (hlasovanie)
  
11.7.Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka * (hlasovanie)
  
11.8.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  
11.9.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (hlasovanie)
  
11.10.Uplatňovanie smernice o poštových službách (hlasovanie)
  
11.11.Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (hlasovanie)
  
11.12.Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (hlasovanie)
  
11.13.Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (hlasovanie)
  
11.14.Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Výklad rokovacieho poriadku
 16.Pozície Rady v prvom čítaní
 17.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Európskej komisie - sir Julian King (UK)


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov omedzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))    

V súlade s ustanoveniami článkov 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, EMPL, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje certifikačný systém Únie pre detekčné zariadenia na zaistenie bezpečnostnej ochrany letectva (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 oeurópskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

V súlade s ustanoveniami článkov 304 a 307 zmluvy predseda uskutoční konzultácie o tomto návrhu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) poslancov: návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zdraví občanov, ktorým hrozí znečistenie perfluóralkylovanými látkami (PFAS) (B8-0793/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o organizácii referend o členstve v Európskej únii (B8-0794/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o označovaní pôvodu mliečnych a mäsových výrobkov (B8-0795/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ťažkej situácii talianskych malých a stredných podnikov (B8-0796/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o kríze hospodárskych zvierat v Taliansku (B8-0797/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o analýze škandálu týkajúceho sa kontaminovaných potravín (B8-0798/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane spotrebiteľov pred minerálnym olejom v potravinách (B8-0799/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane európskeho spotrebiteľa pred obchádzaním zásady predbežnej opatrnosti v rámci obchodnej dohody (B8-0800/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dodržiavaní demokracie v Turecku a zablokovaní procesu týkajúceho sa udeľovania víz (B8-0803/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o nariadení o zbere údajov v motorových vozidlách (B8-0806/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti detskej práci (B8-0810/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o novej vlne migrantov z Líbye do Talianska a stave protiteroristickej pohotovosti (B8-0811/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o podpore výskumu zameraného na prostriedky na boj proti organizmu Xylella fastidiosa a o zachovaní olivovníkov v Stredozemí (B8-0812/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o neúspechu mechanizmu premiestňovania migrantov (B8-0813/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zrútení lietadla spoločnosti Egyptair (B8-0814/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vymedzení horských oblastí a vytvorení integrovanej politiky pre horské regióny (B8-0815/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podmienkach chovu prepelíc (B8-0816/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o požiadavke Európskej komisie zvýšiť zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku (B8-0817/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o používaní francúzštiny v európskych inštitúciách (B8-0818/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o prijatie opatrení na podporu členských štátov pri organizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti európskych politík zameraných na učiteľov v školských zariadeniach, aby prispeli k riadnemu vzdelávaniu študentov v oblasti Európskej únie (B8-0819/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podmienkach chovu kačíc (B8-0820/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane potravinovej integrity rýchlozmrazených výrobkov (B8-0821/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podmienkach chovu kurčiat (B8-0822/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o vyučovaní klasických jazykov v Európskej únii (B8-0823/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Sophie Montel. Návrh uznesenia o nesúhlase so zavedením turečtiny ako úradného jazyka Európskej únie (B8-0824/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o požiadavke na zavedenie účinných kontrolných mechanizmov s cieľom zabezpečiť, aby sa hospodárstvo spoločného využívania zdrojov stalo užitočným nástrojom na vytváranie nových pracovných miest v Európskej únii (B8-0825/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o intervenciu na podporu členských štátov s cieľom efektívnejšie hospodáriť s finančnými prostriedkami v oblasti prevencie lesných požiarov (B8-0826/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podmienkach chovu moriek (B8-0832/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podmienkach chovu sliepok (B8-0833/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podmienkach chovu perličiek (B8-0834/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o systéme kvót na rozdeľovanie prisťahovalcov medzi členské štáty Európskej únie (B8-0835/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o najvhodnejšom spôsobe, ako obnoviť vnútroštátne hranice vzhľadom na zvýšené riziko terorizmu (B8-0836/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nových spôsoboch opätovného použitia plastových vrecúšok s cieľom znížiť ich rozptyl v mori (B8-0837/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o zhodnotení opustených priemyselných zón (B8-0843/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o slabých pokusoch Komisie o získanie kontroly nad nezákonným prisťahovalectvom (B8-0844/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podmienkach prepravy a porážky koní určených na výživu v Európskej únii (B8-0845/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o nanočasticiach (B8-0846/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o ochrane práva na tlmočenie (B8-0847/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o pracovnom čase a zosúladení pracovného a súkromného života (B8-0848/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nebezpečenstvách prílevu migrantov, najmä pre ženy a homosexuálov (B8-0849/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o usmrcovaní husí plynom v Holandsku (B8-0850/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o proimigračnej politike Komisie (B8-0856/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o škodách spôsobených smernicou o vysielaní pracovníkov (B8-0859/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o zastavení rokovaní o pristúpení bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko k Európskej únii (B8-0872/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Jordi Sebastià. Návrh uznesenia o efektívnej kontrole zdravia citrusových plodov dovážaných do EÚ (B8-0873/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Sylvie Goddyn. Návrh uznesenia o love veľrýb a delfínov na Faerských ostrovoch (B8-0874/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o preprave zvierat (B8-0875/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zdaňovaní platforiem videa na požiadanie (VOD) (B8-0876/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o opatreniach na potláčanie narastajúceho euroskepticizmu medzi európskymi občanmi a propagáciu zvýšenia ich účasti na živote a rozhodovacom procese EÚ (B8-0877/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hromadnom prepúšťaní v podniku IMS Health France (B8-0878/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hromadnom prepúšťaní vo švajčiarskom podniku Geberit (B8-0879/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Louis Aliot a Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore športu a najmä ragby (B8-0880/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o reformách na trhu práce (B8-0881/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o boji proti nelegálnemu odlesňovaniu a nelegálnemu dovážaniu dreva do EÚ (B8-0882/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o zákaze toxických látok v tampónoch a dámskych hygienických potrebách (B8-0884/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení kontrolných mechanizmov s cieľom zabezpečiť skutočnú efektívnosť nových podnikov v oblasti inovácií a digitalizácie (B8-0887/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o environmentálnych vzdelávacích kampaniach v pobrežných oblastiach s cieľom lepšie zapojiť ľudí do ochrany morského a pobrežného prostredia (B8-0888/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zhodnotení umeleckých remesiel (B8-0889/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia so žiadosťou o opatrenia zamerané na rozširovanie povedomia verejnosti o rizikách podvýživy v EÚ a podporu skríningových programov s cieľom určiť zraniteľné skupiny (B8-0890/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o usmernenia týkajúce sa správnej manipulácie a chladenia potravín živočíšneho pôvodu (B8-0891/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore rozvoja Madagaskaru v súvislosti s javom El Niño (B8-0918/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (B8-0919/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o predĺžení povolenia na komercializáciu glyfozátu (B8-0920/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o ochrane údajov v Európe v rámci rokovaní o TTIP (B8-0921/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o geografickom blokovaní (B8-0922/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o homofóbii (B8-0923/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore múzeám a divadlám, ktorým hrozí zatvorenie (B8-0924/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore európskej filmovej tvorby (B8-0925/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o nebezpečenstvách komunitarizmu a radikalizácie v kluboch amatérskeho športu (B8-0926/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uznaní zmiešanej povahy dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou (B8-0927/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uplatnení minimálnej mzdy vo Francúzsku a Nemecku v prípade kabotážnej dopravy prevádzkovanej zahraničnými vodičmi (B8-0928/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o účasti zamestnancov na ziskoch podniku (B8-0929/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o regulácii nanomateriálov prítomných v potravinách (B8-0930/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore talianskeho sektora mlieka a mliečnych výrobkov (B8-0931/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o otvorení kapitoly 33 rokovaní o pristúpení s Tureckom (B8-0932/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zasahovaní Európskej centrálnej banky do politických záležitostí členských štátov (B8-0933/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podmienení poskytovania rozvojovej pomoci (B8-0934/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o islamskom teroristickom útoku v Bangladéši (B8-0935/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o pretrvávajúcej nestabilite bankového sektoru v eurozóne (B8-0936/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o imigračnom bodovom systéme (B8-0937/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o stanovení zodpovednosti pri dopravnej nehode, ktorej sa zúčastnilo vozidlo bez vodiča (B8-0938/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells a Pablo Zalba Bidegain. Návrh uznesenia o zmiznutých osobách v Európskej únii (B8-0939/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o opatrenia na zjednodušenie byrokratickej praxe a na zavedenie pružných mechanizmov v programoch cezhraničnej spolupráce (B8-0940/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o projekte oživenia vojenského výskumu na európskej úrovni (B8-0941/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zastúpení zamestnancov v predstavenstvách (B8-0942/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o útokoch na kresťanov v Nigérii (B8-0943/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o novom športovom nebezpečenstve technologického dopingu (B8-0944/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o rizikách súvisiacich s nanočasticami (B8-0945/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o väčšiu finančnú pomoc členským štátom pri vypracovaní kvalitných programov skríningu a prevencie rôznych druhov nádorov v súlade s usmerneniami Európskeho kódexu proti rakovine (B8-0946/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o ekonomické stimuly v prospech ubytovacích zariadení, ktoré si zaobstarajú účinné a menej znečisťujúce klimatizačné zariadenia (B8-0947/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o požiadavke vyvinúť väčšie úsilie na podporu prekonávania nerovností vo vzdelávacích systémoch medzi mestami a perifériami s cieľom podporovať rovné a kvalitné vzdelávanie (B8-0948/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o bovinnej spongiformnej encefalopatii (B8-0950/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o lepšej kontrole v nákladnej leteckej doprave (B8-0951/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o rozvoji konzumácie hmyzu a zdravotných rizikách (B8-0952/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o funkčnej negramotnosti (B8-0953/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení mechanizmu pre účinné územné plánovanie medzi programami Copernicus a Urbact s finančným podielom programu Horizont 2020 (B8-0954/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o prijatie opatrení na podporu odbornej prípravy kvalifikovaných pracovníkov v inovatívnom a ekologicky udržateľnom cestovnom ruchu (B8-0955/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti internetovému predaju falšovaných potravín (B8-0956/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o šírení plastov v moriach (B8-0957/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o hľadaní podporných mechanizmov pre malé a stredné podniky pri používaní drónov v poľnohospodárskom sektore (B8-0958/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nebezpečenstve plošného používania insekticídov (B8-0959/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o využiteľnosti umeleckých diel pre nevidiace osoby (B8-0960/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o vypracovanie porovnávacej štúdie pre najhustejšie obývané oblasti členských štátov EÚ s cieľom vypracovať konkrétny rámec o vplyve hluku na životné prostredie (B8-0961/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Steeve Briois. Návrh uznesenia o odmietnutí akejkoľvek žiadosti o uvoľnenie prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie s cieľom financovať zariadenia na prijímanie neregulárnych migrantov (B8-0962/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde a Edouard Ferrand. Návrh uznesenia k propagácii vinárskeho cestovného ruchu (B8-0963/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia k pravidlám týkajúcim sa obalov balení cigariet a zavedenia politiky prevencie fajčenia (B8-0964/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zrušení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú vlastnosti a veľkosť určitých druhov ovocia a zeleniny (B8-0965/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o inflácii noriem a nariadení v Európskej únii (B8-0966/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o inovatívnych liekoch (B8-0967/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Návrh uznesenia o sektore ovocia a zeleniny v Únii (B8-0968/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Bernard Monot. Návrh uznesenia k stanoveniu rámca pre prechod bývalých európskych komisárov do súkromného sektora (B8-0969/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o žiadosti o vydanie talianskeho občana vo vážnom zdravotnom stave uväzneného v Mauritánii (B8-0970/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zvýšenej hrozbe islamského terorizmu v EÚ (B8-0971/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE


3. Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000088/2016), ktorú položili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2016), ktorú položili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (Juhoafrická republika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Rozprava sa konala 13. septembra 2016 (bod 17 zápisnice zo dňa 13.9.2016).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, o strategických cieľoch EÚ na 17. schôdzi konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 24. septembra až 5. októbra 2016 v Johannesburgu (Južná Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


4. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 14. septembra 2016

(*) Meno je utajené

(*) (č. 0725/2016); (*) (č. 0726/2016); (*) (č. 0727/2016); Ines Tenenti (č. 0728/2016); (*) (č. 0729/2016); (*) (č. 0730/2016); (*) (č. 0731/2016); (*) (č. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (č. 0733/2016); (*) (č. 0734/2016); (*) (č. 0735/2016); (*) (č. 0736/2016); (*) (č. 0737/2016); Susan Begg (č. 0738/2016); Bengt Johansson (č. 0739/2016); (*) (č. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (č. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (č. 0742/2016); (*) (č. 0743/2016); (*) (č. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (č. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (č. 0746/2016); (*) (č. 0747/2016); (*) (č. 0748/2016); (*) (č. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (č. 0750/2016); (*) (č. 0751/2016); (*) (č. 0752/2016); (*) (č. 0753/2016); (*) (č. 0754/2016); Elena Nicolaie (č. 0755/2016); (*) (č. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0757/2016); (*) (č. 0758/2016); Félix Blaise (č. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (č. 0760/2016); (*) (č. 0761/2016); (*) (č. 0762/2016); (*) (č. 0763/2016); (*) (č. 0764/2016); Abel Avram (č. 0765/2016); Alexandru Pârvu (č. 0766/2016); Edith Hanin (č. 0767/2016); Patrick Wurmbach (č. 0768/2016); (*) (č. 0769/2016); (*) (č. 0770/2016); (*) (č. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (č. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (č. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0774/2016); (*) (č. 0775/2016); (*) (č. 0776/2016); Rowan Ashe (č. 0777/2016); Flavio Miccono (č. 0778/2016); (*) (č. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (č. 0780/2016); (*) (č. 0781/2016); (*) (č. 0782/2016); (*) (č. 0783/2016); (*) (č. 0784/2016); Stephen Putt (č. 0785/2016); (*) (č. 0786/2016); Frens Dols (č. 0787/2016); (*) (č. 0788/2016); (*) (č. 0789/2016); Edward Williamson (č. 0790/2016); Samuel Radisson (č. 0792/2016); Kevin Diamond (č. 0793/2016); Marius Miknys (č. 0794/2016); (*) (č. 0795/2016); (*) (č. 0796/2016); Maurice Weemhof (č. 0797/2016); Leona Bashow (č. 0798/2016); (*) (č. 0799/2016); (*) (č. 0800/2016); David Neville-Smith (č. 0801/2016); Robert Wasteney (č. 0802/2016); (*) (č. 0803/2016); Michael Levey (č. 0804/2016); John Vannuffel (č. 0805/2016); Justin Washtell (č. 0806/2016); (*) (č. 0807/2016); Denis Hicks (č. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (č. 0809/2016); (*) (č. 0810/2016); (*) (č. 0811/2016); (*) (č. 0812/2016); Howard Clapp (č. 0813/2016); Phil McNally (č. 0814/2016); Simon Collcutt (č. 0815/2016); Ashley Kovas (č. 0816/2016); (*) (č. 0817/2016); (*) (č. 0818/2016); (*) (č. 0819/2016); Tristan Coleshaw (č. 0820/2016); (*) (č. 0821/2016); Marion Meslin (č. 0822/2016); (*) (č. 0823/2016); Luis Pombo (č. 0824/2016); Emma Wood (č. 0825/2016); Gail Thomas (č. 0826/2016); Rodney Harward (č. 0827/2016); Thomas Attah (č. 0828/2016); James Leigh (č. 0829/2016); Stefan Hofbauer (č. 0830/2016); Leonard Stephenson (č. 0831/2016); Anthony Melia (č. 0832/2016); (*) (č. 0833/2016); (*) (č. 0834/2016); Nicholas Parkin (č. 0835/2016); Alison Jenner (č. 0836/2016); David Risley (č. 0837/2016); Philip Adams (č. 0838/2016); Robin Fenwick (č. 0839/2016); Paul Locker (č. 0840/2016); Laurel Lindström (č. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (č. 0842/2016); Derek Etherington (č. 0843/2016); Duncan Parker (č. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (č. 0845/2016); Conrad Brunstrom (č. 0846/2016); Alan Bretman (č. 0847/2016); Dave Poole (č. 0848/2016); (*) (č. 0849/2016); (*) (č. 0850/2016); (*) (č. 0851/2016); Antonino Panebianco (č. 0852/2016); (*) (č. 0853/2016); (*) (č. 0854/2016); (*) (č. 0855/2016); (*) (č. 0856/2016); Romina Afrasani (č. 0857/2016); Oliver Busack (č. 0858/2016); Oliver Busack (č. 0859/2016); (*) (č. 0860/2016); (*) (č. 0861/2016); (*) (č. 0862/2016); (*) (č. 0863/2016); (*) (č. 0864/2016); (*) (č. 0865/2016); (*) (č. 0866/2016); (*) (č. 0867/2016); (*) (č. 0868/2016); (*) (č. 0869/2016); (*) (č. 0870/2016); (*) (č. 0871/2016); (*) (č. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (č. 0873/2016); (*) (č. 0874/2016); (*) (č. 0875/2016); (*) (č. 0876/2016); (*) (č. 0877/2016); Michael Nosworthy (č. 0878/2016); Sophie Leighton (č. 0879/2016); (*) (č. 0880/2016); (*) (č. 0881/2016); (*) (č. 0882/2016); Stefanos Giannaris (č. 0883/2016); (*) (č. 0884/2016); (*) (č. 0885/2016); (*) (č. 0886/2016); (*) (č. 0887/2016); Elizabeth Alderson (č. 0888/2016); Claudio Fiorentino (č. 0889/2016); Gyenizse Sándor (č. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (č. 0891/2016); (*) (č. 0892/2016); (*) (č. 0893/2016); Ion Avram (č. 0894/2016); Diego Cominelli (č. 0895/2016); (*) (č. 0896/2016); Olga Chernikova (č. 0897/2016); (*) (č. 0898/2016); Anton Dmytriiev (č. 0899/2016); (*) (č. 0900/2016); (*) (č. 0901/2016); (*) (č. 0902/2016); (*) (č. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (č. 0904/2016); Jutta Felgenträger (č. 0905/2016); Andrea Chemello (č. 0906/2016); Ottomar Kreye (č. 0907/2016); Flavio Miccono (č. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (č. 0909/2016); Fabio Pedersoli (č. 0910/2016); Oliver Busack (č. 0911/2016); (*) (č. 0912/2016); (*) (č. 0913/2016); Dietmar Zwerger (č. 0914/2016); Andries Brits (č. 0915/2016); (*) (č. 0916/2016); Oliver Busack (č. 0917/2016); (*) (č. 0918/2016); Massimo Giacomini (č. 0919/2016); (*) (č. 0920/2016); (*) (č. 0921/2016); Paul Spicker (č. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (č. 0923/2016); (*) (č. 0924/2016); (*) (č. 0925/2016); (*) (č. 0926/2016); Christopher Alberti (č. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (č. 0928/2016); Claudine Parayre (č. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (č. 0930/2016); (*) (č. 0931/2016); Luca Lazzati (č. 0932/2016); (*) (č. 0933/2016); (*) (č. 0934/2016); (*) (č. 0935/2016); (*) (č. 0936/2016); (*) (č. 0937/2016); (*) (č. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (č. 0939/2016); Salvatore Preti (č. 0940/2016); (*) (č. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (č. 0942/2016); Onur Dülger (č. 0943/2016); (*) (č. 0944/2016); Francesco Orbitello (č. 0945/2016); Flavio Miccono (č. 0946/2016); (*) (č. 0947/2016); Alessandro Gasparin (č. 0948/2016); (*) (č. 0949/2016); Andrew Pawley (č. 0950/2016); Alberto Ruiz González (č. 0951/2016); Viv Brown (č. 0952/2016); Theodora Georgaki (č. 0953/2016); Paul McCann (č. 0954/2016); Kristina Howells (č. 0955/2016); (*) (č. 0956/2016); (*) (č. 0957/2016); (*) (č. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (č. 0959/2016); Massimo D'Elia (č. 0960/2016); (*) (č. 0961/2016); (*) (č. 0962/2016); Oliver Busack (č. 0963/2016); Oliver Busack (č. 0964/2016); (*) (č. 0965/2016); (*) (č. 0966/2016); (*) (č. 0967/2016); (*) (č. 0968/2016); (*) (č. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (č. 0970/2016); (*) (č. 0971/2016); (*) (č. 0972/2016); (*) (č. 0973/2016); (*) (č. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (č. 0975/2016); (*) (č. 0976/2016); (*) (č. 0977/2016); Eva Dust (č. 0978/2016); (*) (č. 0979/2016); (*) (č. 0980/2016); Luca Lazzati (č. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (č. 0982/2016); (*) (č. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 0984/2016); Matthias Behnke (č. 0985/2016); (*) (č. 0986/2016); (*) (č. 0987/2016); Gabriele Modeo (č. 0988/2016); Oliver Busack (č. 0989/2016); Oliver Busack (č. 0990/2016); Oliver Busack (č. 0991/2016); Oliver Busack (č. 0992/2016); Oliver Busack (č. 0993/2016); Oliver Busack (č. 0994/2016); Oliver Busack (č. 0995/2016); Oliver Busack (č. 0996/2016); (*) (č. 0997/2016); Andrew Hickmott (č. 0998/2016); (*) (č. 0999/2016); (*) (č. 1000/2016); (*) (č. 1001/2016); (*) (č. 1002/2016); Heiki Lill (č. 1003/2016); (*) (č. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (č. 1005/2016); (*) (č. 1006/2016); (*) (č. 1007/2016); Oriol Ricart (č. 1008/2016); Naheed Mushtaq (č. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (č. 1010/2016); Giovanna Portulano (č. 1011/2016); Oliver Busack (č. 1012/2016); (*) (č. 1013/2016); (*) (č. 1014/2016); Linda Roland-Danil (č. 1015/2016); Giulia Robol (č. 1016/2016).

Petícia č. 0791/2016 bola z registra stiahnutá, pretože jej predkladateľ ju po registrácii stiahol.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 14. septembra 2016 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


5. Systémy minimálneho príjmu v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000087/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Systémy minimálneho príjmu v EÚ (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc a Jérôme Lavrilleux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


6. Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)

Správa o uplatňovaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní) [2015/2116(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom a Jana Žitňanská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor a Rosa Estaràs Ferragut.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Renate Weber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


7. Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (rozprava)

Správa o činnostiach, dosahu a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 [2015/2284(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agnes Jongerius ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Marco Valli (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Csaba Sógor v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Maria Arena v mene skupiny S&D, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, David Casa, Marita Ulvskog a Anneli Jäätteenmäki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias a Romana Tomc.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Marian Harkin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.14 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 6 zápisnice zo dňa 14.9.2016 .)


8.1. Filipíny

Návrhy uznesenia B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 a B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Neena Gill), Pier Antonio Panzeri a Miguel Urbán Crespo predstavili návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk a Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


8.2. Somálsko

Návrhy uznesenia B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 a B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri a Lola Sánchez Caldentey predstavili návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Návrhy uznesenia B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 a B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Franz Obermayr v mene skupiny ENF a Monica Macovei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 15.9.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


9. Zloženie Parlamentu

Timothy Kirkhope podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 6. októbra 2016.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.


10. Zmena programu rokovania

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov v súlade s prílohou XVI rokovacieho poriadku vyhlásila vypočutie dezignovaného komisára sira Juliana Kinga za uzavreté a rozhodla, aby sa o jeho vymenovaní hlasovalo v pléne.

Predseda v súlade s článkom 152 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhol zaradiť hlasovanie o návrhu na vymenovanie sira Juliana Kinga do dnešného hlasovania.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Program rokovania bol týmto zmenený.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Vymenovanie člena Európskej komisie – sir Julian King (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o schválení vymenovania sira Juliana Kinga za člena Komisie (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici (príloha 1 k zápisnici zo dňa 15.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0348)

Predseda zablahoželal sirovi Julianovi Kingovi k jeho vymenovaniu.

V rozprave vystúpila Dominique Martin.


11.2. Filipíny (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 a B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0990/2016

(nahrádzajúci B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 a B8-1008/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli aa Josu Juaristi Abaunz, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somálsko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 a B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0989/2016

(nahrádzajúci B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 a B8-1003/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Notis Marias, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0350)

(Návrh uznesenia B8-1007/2016 sa stal bezpredmetným.)


11.4. Zimbabwe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 a B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0995/2016

(nahrádzajúci B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 a B8-1010/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky a Barbara Kappel, v mene skupiny ENF.

Prijatý (P8_TA(2016)0351)

(Návrh uznesenia B8-1009/2016 sa stal bezpredmetným.)

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka


11.5. Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0352)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa teda považuje za vrátenú gestorskému výboru, aby na základe prijatého mandátu priamo prikročil k medziinštitucionálnym rokovaniam.

Vystúpenia:

Ernest Urtasun predložil ústny pozmeňujúci návrh k článku 36 ods. 2 za písm. c), ktorý nebol prijatý, keďže proti jeho zaradeniu sa vyslovilo viac než 40 poslancov.


11.7. Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) č. 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0354)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0354)


11.8. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0355)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0355)


11.9. Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0356)


11.10. Uplatňovanie smernice o poštových službách (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní smernice o poštových službách [2016/2010(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0357)


11.11. Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (hlasovanie)

Správa o prístupe k financovaniu pre MSP a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov [2016/2032(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0358)


11.12. Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (hlasovanie)

Správa o najlepšom spôsobe využitia potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta [2015/2320(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0359)

Vystúpenia:

Zdzisław Krasnodębski (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 18, ktorý bol prijatý.


11.13. Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní) [2015/2116(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0360)


11.14. Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (hlasovanie)

Správa o činnostiach, dosahu a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 [2015/2284(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0361)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Seán Kelly

Správa: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Stanislav Polčák

Správa: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin a Jiří Pospíšil

Správa: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor a Danuta Jazłowiecka

Správa: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Správa: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Výklad rokovacieho poriadku

Výklad článku 61 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 14.9.2016).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nevzniesla námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku, tento výklad sa považuje za prijatý (P8_TA(2016)0362).


16. Pozície Rady v prvom čítaní

Predsedníčka oznámila, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku jej bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (09389/1/2016 - C8-0360/2016 – 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 – 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

predložené gestorskému výboru: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 16. septembra 2016.

°
° ° °

Vystúpila Dominique Bilde s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Jérôma Lavrilleuxa počas predpoludňajšej rozpravy o uplatňovaní smernice o rovnakom zaobchádzaní v zemestnaní (pozri bod 6 zápisnice z 15.9.2016).


17. Ovplyvňovanie výsledkov zápasov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000102/2016), ktorú položila Silvia Costa pre Komisiu: Ovplyvňovanie výsledkov zápasov (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa rozvinula otázku.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Yana Toom v mene skupiny ALDE, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Angel Dzhambazki.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Karol Karski.

Tibor Navracsics (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Rozprava sa skončila.


18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. júla 2016)

výbor DEVE

- Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (2016/2140(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

- Zvyšovanie efektívnosti rozvojovej spolupráce (2016/2139(INI))
(stanovisko: CONT)

výbor ITRE

- Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 so zreteľom na jeho predbežné hodnotenie a návrh 9. rámcového programu (2016/2147(INI))
(stanovisko: FEMM, BUDG, REGI)

- Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

výbor REGI

- Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy podľa článku 16 ods. 3 NSU (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

výbor AGRI

- Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (2016/2141(INI))

výbory AGRI, FEMM

- Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (2016/2204(INI))

výbor CULT

- Integrovaný prístup k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a integrita (2016/2143(INI))

- Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (2016/2142(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AFCO

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (2016/2149(INI))
(stanovisko: EMPL, JURI)

výbor FEMM

- Fondy EÚ pre rodovú rovnosť (2016/2144(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, CONT)

výbor PETI

- Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2015 (2016/2146(INI))
(stanovisko: EMPL)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. septembra 2016)

výbor AFET

- Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (2016/2220(INI))

- Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti v roku 2015 (2016/2219(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

výbory AFET, ENVI

- Integrovaná politika Európskej únie pre Arktídu (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

výbor EMPL

- Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (2016/2221(INI))
(stanovisko: FEMM, AGRI)

výbor ENVI

- Iniciatíva zameraná na efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zlepšenie potravinovej bezpečnosti (2016/2223(INI))
(stanovisko: AGRI)

- Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (2016/2222(INI))
(stanovisko: AGRI, INTA)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies (2016/2224(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

výbor LIBE

- Vplyv veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva (2016/2225(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor PETI

- Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2015 (2016/2150(INI))

Zmeny pridelenia veci (článok 53 rokovacieho poriadku)

- Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2016/2018(INI))
predložené gestorskému výboru: JURI, AFCO
stanovisko: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (2016/2100(INI))
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
predložené gestorskému výboru: CULT
stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (2016/2057(INI))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Nariadenie o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č.1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, JURI, INTA, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Európsky pilier sociálnych práv (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: FEMM, ECON

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. júla 2016)

výbor DEVE

- Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (2016/2140(INI))
(stanovisko: EMPL, INTA)

výbor REGI

- Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy podľa článku 16 ods. 3 NSU (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)


(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. septembra 2016)

výbor TRAN

- Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(stanovisko: JURI, IMCO, EMPL)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies (2016/2224(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7 júla a 8 septembra 2016)

výbor JURI

- Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. júla 2016)

- Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (2016/2204(INI))
výbory: AGRI, FEMM

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. septembra 2016)

- Integrovaná politika Európskej únie pre Arktídu (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
výbory: AFET, ENVI
(stanovisko: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Zmeny názvov

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. júla 2016)

výbor TRAN

- Nový názov iniciatívnej správy (2015/2350(INI)): Unleashing the Potential of Waterborne Passenger Transport

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. septembra 2016)

výbory AFET, DEVE

- Nový názov iniciatívnej správy (2015/2342(INI)): Addressing Refugee and Migrant Movements: the Role of EU External Action

Zmeny rokovacieho poriadku

výbor AFCO

- Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (2016/2114(REG))

(stanovisko: BUDG, JURI, CONT)


19. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 3. do 6. októbra 2016.


21. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.05 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Príloha 1 - Vymenovanie člena Európskej komisie - sir Julian King (UK)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia