Index 
Protokoll
PDF 333kWORD 98k
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (ingivna resolutionsförslag)
 4.Framställningar
 5.System för minimiinkomster inom EU (debatt)
 6.Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (debatt)
 7.Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Filippinerna
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Ändring av föredragningslistan
 11.Omröstning
  11.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Sir Julian King (omröstning)
  11.2.Filippinerna (omröstning)
  11.3.Somalia (omröstning)
  11.4.Zimbabwe (omröstning)
  11.5.Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  11.6.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (omröstning)
  11.7.Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland * (omröstning)
  11.8.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  11.9.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (omröstning)
  11.10.Tillämpningen av direktivet om posttjänster (omröstning)
  11.11.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen (omröstning)
  11.12.Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (omröstning)
  11.13.Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (omröstning)
  11.14.Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Tolkning av arbetsordningen
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 17.Uppgjorda matcher (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av kommissionen – Sir Julian King (Storbritannien)


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, EMPL, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hälsan för medborgare som riskerar att ha blivit utsatta för PFAS-föroreningar (B8-0793/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om anordnandet av folkomröstningar om EU-medlemskapet (B8-0794/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ursprungsmärkning av kött- och mejeriprodukter (B8-0795/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det svåra läget för små och medelstora företag i Italien (B8-0796/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om krisen för uppfödningsverksamhet i Italien (B8-0797/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om hantering av skandalen med kontaminerade livsmedel (B8-0798/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om skydd av konsumenterna mot mineralolja i livsmedel (B8-0799/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om skyddet av de europeiska konsumenterna från ett kringgående av försiktighetsprincipen inom ramen för handelsavtal (B8-0800/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om respekten för demokrati i Turkiet och blockering av förfarandet för beviljande av viseringar (B8-0803/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om regleringen av datainsamling i motorfordon (B8-0806/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärder mot barnarbete (B8-0810/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Mara Bizzotto. Förslag till Europaparlamentets resolution om den nya migrationsvågen från Libyen mot Italien och terroristhotet (B8-0811/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om stöd till forskning och insatser för att motverka bakterien Xylella fastidiosa och bevara olivträden i Medelhavsområdet (B8-0812/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om misslyckandet när det gäller mekanismen för omplacering av flyktingar (B8-0813/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Egyptair-kraschen (B8-0814/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om definitionen av ”bergsområde” och fastställandet av en integrerad politik för bergsområden (B8-0815/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av vaktlar (B8-0816/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens krav på höjd pensionsålder (B8-0817/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om användningen av det franska språket inom EU-institutionerna (B8-0818/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om krav på åtgärder för att stödja medlemsstaterna i samband med organisationen av utbildning om EU-politik för lärare vid utbildningsinstitut i syfte att ge elever lämplig utbildning om Europeiska unionen (B8-0819/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av ankor (B8-0820/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om livsmedelssäkerhet för djupfrysta produkter (B8-0821/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av kycklingar (B8-0822/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om undervisning av klassiska språk i Europeiska unionen (B8-0823/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Sophie Montel. Förslag till resolution om vägran att göra turkiska till officiellt EU-språk (B8-0824/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av effektiva kontrollmekanismer för att göra delningsekonomin till ett användbart instrument för att skapa nya arbetstillfällen i EU (B8-0825/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av stöd till medlemsstaterna för effektivare förvaltning av medel för förebyggande av skogsbränder (B8-0826/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av kalkoner (B8-0832/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av unghöns (B8-0833/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av pärlhöns (B8-0834/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om kvotsystemet för fördelning av invandrare mellan Europeiska unionens medlemsstater (B8-0835/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om bästa sättet att återupprätta de nationella gränserna i en situation med stor risk för terrorism (B8-0836/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om nya sätt att återanvända plastpåsar, även i syfte att se till att färre påsar hamnar i havet (B8-0837/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om nyanvändning av övergivna industriområden (B8-0843/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin och Matteo Salvini. Förslag till resolution om kommissionens halvhjärtade försök att kontrollera den olagliga invandringen (B8-0844/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om förhållandena vid transport och slakt av hästar vars kött är avsett att användas som livsmedel i Europeiska unionen (B8-0845/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om nanopartiklar (B8-0846/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om skydd av rätten till tolkning (B8-0847/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om arbetstid och balans mellan privat- och yrkesliv (B8-0848/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om farorna med migrationsflödena, i synnerhet för kvinnor och homosexuella (B8-0849/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

rådgivande utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om avlivning av gäss med gas i Nederländerna (B8-0850/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin och Matteo Salvini. Förslag till resolution om kommissionens migrationsvänliga politik (B8-0856/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin och Matteo Salvini. Förslag till resolution om skadorna till följd av direktivet om utstationering av arbetstagare (B8-0859/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om ett stopp för förhandlingarna med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om anslutning till Europeiska unionen (B8-0872/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Jordi Sebastià. Förslag till resolution om en effektiv hygienkontroll av citrusfrukter som importeras till EU (B8-0873/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet och Sylvie Goddyn. Förslag till resolution om val- och delfinjakt på Färöarna (B8-0874/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om djurtransport (B8-0875/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om beskattning av plattformar för beställ-tv (VOD) (B8-0876/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärder för att motverka den växande EU-skepsisen och i större omfattning involvera allmänheten i EU:s verksamhet och beslutsprocesser (B8-0877/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de börsrelaterade uppsägningar som beslutats av företaget IMS Health France (B8-0878/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de börsrelaterade uppsägningar som beslutats av det schweiziska företaget Geberit (B8-0879/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Louis Aliot och Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjandet av idrott, i synnerhet rugby (B8-0880/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om arbetsmarknadsreformer (B8-0881/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bekämpande av olaglig avskogning och olaglig import av timmer till EU (B8-0882/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om förbud mot toxiska ämnen i tamponger och hygienartiklar för kvinnor (B8-0884/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontrollmekanismer så att nya företag blir verkligt aktiva på området för innovation och digitalisering (B8-0887/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av miljöupplysningskampanjer i kustorter i syfte att öka folks engagemang i skyddet av kust- och havsmiljön (B8-0888/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av konsthantverksyrken (B8-0889/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en begäran om åtgärder för att informera om riskerna med undernäring i EU och främja screeningprogram för att identifiera sårbara grupper (B8-0890/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av riktlinjer för korrekt hantering och kylning av animaliska livsmedel (B8-0891/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om utvecklingsstöd till Madagaskar efter El Niño-fenomenet (B8-0918/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (B8-0919/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förlängning av tillståndet att saluföra glyfosat (B8-0920/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om skydd av personuppgifter i Europa inom ramen för förhandlingarna om TTIP (B8-0921/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om geoblockering (B8-0922/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om homofobi (B8-0923/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till museer och teatrar som är i riskzonen för nedläggning (B8-0924/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av europeisk filmproduktion (B8-0925/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om farorna med sekterism och radikalisering inom amatöridrottsföreningar (B8-0926/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om erkännande av att frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada är ett blandat avtal (B8-0927/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om tillämpningen av minimilöneregler i Frankrike och Tyskland på cabotageverksamhet som utförs av utländska förare (B8-0928/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om löntagarandelar i företagens vinster (B8-0929/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om regleringen av nanomaterial i livsmedel (B8-0930/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till den italienska mejerisektorn (B8-0931/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om öppnandet av kapitel 33 i anslutningsförhandlingarna med Turkiet (B8-0932/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Europeiska centralbankens inblandning i medlemsstaternas politiska angelägenheter (B8-0933/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om villkor för utvecklingsbistånd (B8-0934/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det islamistiska terrordådet i Bangladesh (B8-0935/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den bestående svagheten i euroområdets banksektor (B8-0936/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om ett poängsystem för invandring (B8-0937/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om fastställande av ansvaret vid trafikolyckor där ett fordon utan förare är inblandat (B8-0938/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells och Pablo Zalba Bidegain. Förslag till resolution om försvunna personer i Europeiska unionen (B8-0939/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av åtgärder för att förenkla byråkratin och införa flexibilitetsmekanismer i programmen för gränsöverskridande samarbete (B8-0940/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om projektet att stimulera den militära forskningen på EU-nivå (B8-0941/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelser (B8-0942/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om angreppen på kristna i Nigeria (B8-0943/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om den nya faran med teknisk dopning inom idrotten (B8-0944/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om riskerna med nanopartiklar (B8-0945/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av större ekonomiskt stöd till medlemsstaterna för att utforma program av god kvalitet för screening och förebyggande av olika typer av tumörer, i linje med de europeiska riktlinjerna mot cancer (B8-0946/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av ekonomiska incitament till stöd för hotell som skaffar effektivare och renare luftkonditionering (B8-0947/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av större insatser för att undanröja den ojämlikhet i utbildningssystemen som råder mellan städerna och deras förorter och främja lika villkor och kvalitet inom undervisningen (B8-0948/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om bovin spongiform encefalopati (B8-0950/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bättre kontroll inom flygfrakten (B8-0951/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om utvecklingen av konsumtionen av insekter och relaterade hälsorisker (B8-0952/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om funktionell analfabetism (B8-0953/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av en gemensam mekanism för programmen Copernicus och Urbact, med finansiellt bidrag från programmet Horisont 2020, för en effektiv stadsplanering (B8-0954/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

REGI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om begäran om insatser för att stödja utbildning av kvalificerad personal inom sektorn för innovativ och ekologiskt hållbar turism (B8-0955/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärder mot onlineförsäljning av förfalskade livsmedel (B8-0956/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om spridning av plast i haven (B8-0957/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om fastställande av mekanismer för att stödja användning av drönare på små och medelstora jordbruksföretag (B8-0958/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om faran med en urskillningslös användning av insektsbekämpningsmedel (B8-0959/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om tillgängliggörande av konst för synskadade (B8-0960/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en begäran om en jämförande studie i EU-medlemsstaternas tätast befolkade områden i syfte att ta fram en särskild ram för bullrets miljökonsekvenser (B8-0961/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Steeve Briois. Förslag till resolution om avvisande av alla ansökningar om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i syfte att finansiera infrastruktur för mottagande av irreguljära migranter (B8-0962/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om främjande av vinturism (B8-0963/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

AGRI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bestämmelser avseende förpackningar för cigarettpaket och införande av en strategi för förebyggande av rökning (B8-0964/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om upphävande av genomförandeförordningen (EU) nr 543/2011 som fastställer egenskaper och storlekar för vissa frukter och grönsaker (B8-0965/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om inflationen av standarder och föreskrifter i Europeiska unionen (B8-0966/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om innovativa läkemedel (B8-0967/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Förslag till resolution om unionens frukt- och grönsakssektor (B8-0968/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Bernard Monot. Förslag till resolution om reglering av övergångar till anställningar inom den privata sektorn för före detta ledamöter av Europeiska kommissionen (B8-0969/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om begäran om frigivning av en allvarligt sjuk italiensk medborgare som hålls fången i Mauretanien (B8-0970/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det ökade islamistiska terrorhotet i EU (B8-0971/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


3. Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000088/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2016) från Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (Sydafrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Debatten hölls den 13 september 2016 (punkt 17 i protokollet av den 13.9.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor och Marco Affronte för utskottet ENVI, om EU:s strategiska mål för det sjuttonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) i Johannesburg (Sydafrika) den 24 september–5 oktober 2016 (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 15.9.2016.


4. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 14 september 2016

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0725/2016); (*) (nr 0726/2016); (*) (nr 0727/2016); Ines Tenenti (nr 0728/2016); (*) (nr 0729/2016); (*) (nr 0730/2016); (*) (nr 0731/2016); (*) (nr 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (nr 0733/2016); (*) (nr 0734/2016); (*) (nr 0735/2016); (*) (nr 0736/2016); (*) (nr 0737/2016); Susan Begg (nr 0738/2016); Bengt Johansson (nr 0739/2016); (*) (nr 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (nr 0741/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0742/2016); (*) (nr 0743/2016); (*) (nr 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (nr 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (nr 0746/2016); (*) (nr 0747/2016); (*) (nr 0748/2016); (*) (nr 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (nr 0750/2016); (*) (nr 0751/2016); (*) (nr 0752/2016); (*) (nr 0753/2016); (*) (nr 0754/2016); Elena Nicolaie (nr 0755/2016); (*) (nr 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0757/2016); (*) (nr 0758/2016); Félix Blaise (nr 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (nr 0760/2016); (*) (nr 0761/2016); (*) (nr 0762/2016); (*) (nr 0763/2016); (*) (nr 0764/2016); Abel Avram (nr 0765/2016); Alexandru Pârvu (nr 0766/2016); Edith Hanin (nr 0767/2016); Patrick Wurmbach (nr 0768/2016); (*) (nr 0769/2016); (*) (nr 0770/2016); (*) (nr 0771/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0772/2016); Antonio Maria La Scala (nr 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0774/2016); (*) (nr 0775/2016); (*) (nr 0776/2016); Rowan Ashe (nr 0777/2016); Flavio Miccono (nr 0778/2016); (*) (nr 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (nr 0780/2016); (*) (nr 0781/2016); (*) (nr 0782/2016); (*) (nr 0783/2016); (*) (nr 0784/2016); Stephen Putt (nr 0785/2016); (*) (nr 0786/2016); Frens Dols (nr 0787/2016); (*) (nr 0788/2016); (*) (nr 0789/2016); Edward Williamson (nr 0790/2016); Samuel Radisson (nr 0792/2016); Kevin Diamond (nr 0793/2016); Marius Miknys (nr 0794/2016); (*) (nr 0795/2016); (*) (nr 0796/2016); Maurice Weemhof (nr 0797/2016); Leona Bashow (nr 0798/2016); (*) (nr 0799/2016); (*) (nr 0800/2016); David Neville-Smith (nr 0801/2016); Robert Wasteney (nr 0802/2016); (*) (nr 0803/2016); Michael Levey (nr 0804/2016); John Vannuffel (nr 0805/2016); Justin Washtell (nr 0806/2016); (*) (nr 0807/2016); Denis Hicks (nr 0808/2016); Shavasti Bebeagua (nr 0809/2016); (*) (nr 0810/2016); (*) (nr 0811/2016); (*) (nr 0812/2016); Howard Clapp (nr 0813/2016); Phil McNally (nr 0814/2016); Simon Collcutt (nr 0815/2016); Ashley Kovas (nr 0816/2016); (*) (nr 0817/2016); (*) (nr 0818/2016); (*) (nr 0819/2016); Tristan Coleshaw (nr 0820/2016); (*) (nr 0821/2016); Marion Meslin (nr 0822/2016); (*) (nr 0823/2016); Luis Pombo (nr 0824/2016); Emma Wood (nr 0825/2016); Gail Thomas (nr 0826/2016); Rodney Harward (nr 0827/2016); Thomas Attah (nr 0828/2016); James Leigh (nr 0829/2016); Stefan Hofbauer (nr 0830/2016); Leonard Stephenson (nr 0831/2016); Anthony Melia (nr 0832/2016); (*) (nr 0833/2016); (*) (nr 0834/2016); Nicholas Parkin (nr 0835/2016); Alison Jenner (nr 0836/2016); David Risley (nr 0837/2016); Philip Adams (nr 0838/2016); Robin Fenwick (nr 0839/2016); Paul Locker (nr 0840/2016); Laurel Lindström (nr 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (nr 0842/2016); Derek Etherington (nr 0843/2016); Duncan Parker (nr 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (nr 0845/2016); Conrad Brunstrom (nr 0846/2016); Alan Bretman (nr 0847/2016); Dave Poole (nr 0848/2016); (*) (nr 0849/2016); (*) (nr 0850/2016); (*) (nr 0851/2016); Antonino Panebianco (nr 0852/2016); (*) (nr 0853/2016); (*) (nr 0854/2016); (*) (nr 0855/2016); (*) (nr 0856/2016); Romina Afrasani (nr 0857/2016); Oliver Busack (nr 0858/2016); Oliver Busack (nr 0859/2016); (*) (nr 0860/2016); (*) (nr 0861/2016); (*) (nr 0862/2016); (*) (nr 0863/2016); (*) (nr 0864/2016); (*) (nr 0865/2016); (*) (nr 0866/2016); (*) (nr 0867/2016); (*) (nr 0868/2016); (*) (nr 0869/2016); (*) (nr 0870/2016); (*) (nr 0871/2016); (*) (nr 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (nr 0873/2016); (*) (nr 0874/2016); (*) (nr 0875/2016); (*) (nr 0876/2016); (*) (nr 0877/2016); Michael Nosworthy (nr 0878/2016); Sophie Leighton (nr 0879/2016); (*) (nr 0880/2016); (*) (nr 0881/2016); (*) (nr 0882/2016); Stefanos Giannaris (nr 0883/2016); (*) (nr 0884/2016); (*) (nr 0885/2016); (*) (nr 0886/2016); (*) (nr 0887/2016); Elizabeth Alderson (nr 0888/2016); Claudio Fiorentino (nr 0889/2016); Gyenizse Sándor (nr 0890/2016); Elisabeth De Wachter (nr 0891/2016); (*) (nr 0892/2016); (*) (nr 0893/2016); Ion Avram (nr 0894/2016); Diego Cominelli (nr 0895/2016); (*) (nr 0896/2016); Olga Chernikova (nr 0897/2016); (*) (nr 0898/2016); Anton Dmytriiev (nr 0899/2016); (*) (nr 0900/2016); (*) (nr 0901/2016); (*) (nr 0902/2016); (*) (nr 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (nr 0904/2016); Jutta Felgenträger (nr 0905/2016); Andrea Chemello (nr 0906/2016); Ottomar Kreye (nr 0907/2016); Flavio Miccono (nr 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (nr 0909/2016); Fabio Pedersoli (nr 0910/2016); Oliver Busack (nr 0911/2016); (*) (nr 0912/2016); (*) (nr 0913/2016); Dietmar Zwerger (nr 0914/2016); Andries Brits (nr 0915/2016); (*) (nr 0916/2016); Oliver Busack (nr 0917/2016); (*) (nr 0918/2016); Massimo Giacomini (nr 0919/2016); (*) (nr 0920/2016); (*) (nr 0921/2016); Paul Spicker (nr 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (nr 0923/2016); (*) (nr 0924/2016); (*) (nr 0925/2016); (*) (nr 0926/2016); Christopher Alberti (nr 0927/2016); Matt Lewis-Garner (nr 0928/2016); Claudine Parayre (nr 0929/2016); David Hammerstein Mintz (nr 0930/2016); (*) (nr 0931/2016); Luca Lazzati (nr 0932/2016); (*) (nr 0933/2016); (*) (nr 0934/2016); (*) (nr 0935/2016); (*) (nr 0936/2016); (*) (nr 0937/2016); (*) (nr 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (nr 0939/2016); Salvatore Preti (nr 0940/2016); (*) (nr 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (nr 0942/2016); Onur Dülger (nr 0943/2016); (*) (nr 0944/2016); Francesco Orbitello (nr 0945/2016); Flavio Miccono (nr 0946/2016); (*) (nr 0947/2016); Alessandro Gasparin (nr 0948/2016); (*) (nr 0949/2016); Andrew Pawley (nr 0950/2016); Alberto Ruiz González (nr 0951/2016); Viv Brown (nr 0952/2016); Theodora Georgaki (nr 0953/2016); Paul McCann (nr 0954/2016); Kristina Howells (nr 0955/2016); (*) (nr 0956/2016); (*) (nr 0957/2016); (*) (nr 0958/2016); Martín Eduardo Botero (nr 0959/2016); Massimo D'Elia (nr 0960/2016); (*) (nr 0961/2016); (*) (nr 0962/2016); Oliver Busack (nr 0963/2016); Oliver Busack (nr 0964/2016); (*) (nr 0965/2016); (*) (nr 0966/2016); (*) (nr 0967/2016); (*) (nr 0968/2016); (*) (nr 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (nr 0970/2016); (*) (nr 0971/2016); (*) (nr 0972/2016); (*) (nr 0973/2016); (*) (nr 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr 0975/2016); (*) (nr 0976/2016); (*) (nr 0977/2016); Eva Dust (nr 0978/2016); (*) (nr 0979/2016); (*) (nr 0980/2016); Luca Lazzati (nr 0981/2016); Rosa Rita La Marca (nr 0982/2016); (*) (nr 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0984/2016); Matthias Behnke (nr 0985/2016); (*) (nr 0986/2016); (*) (nr 0987/2016); Gabriele Modeo (nr 0988/2016); Oliver Busack (nr 0989/2016); Oliver Busack (nr 0990/2016); Oliver Busack (nr 0991/2016); Oliver Busack (nr 0992/2016); Oliver Busack (nr 0993/2016); Oliver Busack (nr 0994/2016); Oliver Busack (nr 0995/2016); Oliver Busack (nr 0996/2016); (*) (nr 0997/2016); Andrew Hickmott (nr 0998/2016); (*) (nr 0999/2016); (*) (nr 1000/2016); (*) (nr 1001/2016); (*) (nr 1002/2016); Heiki Lill (nr 1003/2016); (*) (nr 1004/2016); Sorayah Van Dorst (nr 1005/2016); (*) (nr 1006/2016); (*) (nr 1007/2016); Oriol Ricart (nr 1008/2016); Naheed Mushtaq (nr 1009/2016); Jeremy Mesdouze (nr 1010/2016); Giovanna Portulano (nr 1011/2016); Oliver Busack (nr 1012/2016); (*) (nr 1013/2016); (*) (nr 1014/2016); Linda Roland-Danil (nr 1015/2016); Giulia Robol (nr 1016/2016).

Framställning 0791/2016 hade avlägsnats från registret eftersom framställaren hade dragit tillbaka den efter registreringen.

Talmannen meddelade att han den 14 september 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


5. System för minimiinkomster inom EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000087/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: System för minimiinkomster inom Europeiska unionen (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Sergio Gutiérrez Prieto för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Schulze; Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc och Jérôme Lavrilleux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza och Michaela Šojdrová.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (debatt)

Betänkande om tillämpning av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet) [2015/2116(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen)

Talare: Helga Stevens (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom och Jana Žitňanská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor och Rosa Estaràs Ferragut.

Talare: Marianne Thyssen och Renate Weber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 15.9.2016.


7. Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (debatt)

Betänkande om verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 [2015/2284(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Agnes Jongerius (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Marco Valli (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Csaba Sógor för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Maria Arena för S&D-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe; Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, David Casa, Marita Ulvskog och Anneli Jäätteenmäki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias och Romana Tomc.

Talare: Marianne Thyssen och Marian Harkin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 15.9.2016.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 6 i protokollet av den 14.9.2016.)


8.1. Filippinerna

Resolutionsförslag B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 och B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (som även besvarade en fråga ("blått kort") från Neena Gill); Pier Antonio Panzeri och Miguel Urbán Crespo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk och Luke Ming Flanagan.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 15.9.2016.


8.2. Somalia

Resolutionsförslag B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 och B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri och Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Resolutionsförslag B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 och B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, och Monica Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 15.9.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


9. Parlamentets sammansättning

Timothy Kirkhope hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 6 oktober 2016.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


10. Ändring av föredragningslistan

Talmannen meddelade att talmanskonferensen i enlighet med bilaga XVI i arbetsordningen hade förklarat utfrågningen med den nominerade kommissionsledamoten Sir Julian King avslutad och beslutat att rösta om hans utnämning i plenum.

I enlighet med artikel 152.2 i arbetsordningen föreslog talmannen att omröstningen om förslaget till utnämning av Sir Julian King skulle föras in på föredragningslistan för dagens omröstning.

Parlamentet godkände detta förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Sir Julian King (omröstning)

Förslag till Europaparlamentets beslut av den 15 september 2016 om godkännade av utnämningen av Sir Julian King till ledamot av kommissionen (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 15.9.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0348)

Talmannen gratulerade Sir Julian King till utnämningen.

Talare: Dominique Martin.


11.2. Filippinerna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 och B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0990/2016

(ersätter B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 och B8-1008/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli och Josu Juaristi Abaunz, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalia (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 och B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0989/2016

(ersätter B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 och B8-1003/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Notis Marias, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0350)

(Resolutionsförslag B8-1007/2016 bortföll.)


11.4. Zimbabwe (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 och B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0995/2016

(ersätter B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 och B8-1010/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky och Barbara Kappel, för ENF.

Antogs (P8_TA(2016)0351)

(Resolutionsförslag B8-1009/2016 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman


11.5. Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0352)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Inlägg:

Ernest Urtasun lade fram ett muntligt ändringsförslag till artikel 36.2 efter led c. Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


11.7. Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0354)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0354)


11.8. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0355)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0355)


11.9. Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0356)


11.10. Tillämpningen av direktivet om posttjänster (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av direktivet om posttjänster [2016/2010(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0357)


11.11. Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen (omröstning)

Betänkande om tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen [2016/2032(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0358)


11.12. Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (omröstning)

Betänkande om metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen [2015/2320(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0359)

Inlägg:

Zdzisław Krasnodębski (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 18. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


11.13. Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (omröstning)

Betänkande om tillämpning av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet) [2015/2116(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0360)


11.14. Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (omröstning)

Betänkande om verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 [2015/2284(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0361)


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr och Seán Kelly

Betänkande Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr och Stanislav Polčák

Betänkande Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin och Jiří Pospíšil

Betänkande Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Betänkande Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka och Seán Kelly.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Tolkning av arbetsordningen

Den tolkning av artikel 61.2 i arbetsordningen som utskottet för konstitutionella frågor hade gett tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 8 i protokollet av den 14.9.2016).

Eftersom det inte framförts några invändningar mot utskottets tolkning från någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 226.3 i arbetsordningen), anses den antagen (P8_TA(2016)0362).


16. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad avser tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (09878/1/2016 - C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (09389/1/2016 - C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (08795/2/2016 - C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Rådet ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (10000/1/2016 - C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 16 september 2016.

°
° ° °

Talare: Dominique Bilde gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Jérôme Lavrilleux under förmiddagens debatt om tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (se punkt 6 i protokollet av den 15.9.2016)


17. Uppgjorda matcher (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000102/2016) från Silvia Costa till kommissionen: Uppgjorda matcher (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa utvecklade frågan.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins och Angel Dzhambazki.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karol Karski.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 juli 2016)

DEVE-utskottet

- EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (2016/2140(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, INTA)

- Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (2016/2139(INI))
(rådgivande utskott: CONT)

ITRE-utskottet

- Bedömning av genomförandet av Horisont 2020 inför halvtidsutvärderingen och förslaget till det nionde ramprogrammet (2016/2147(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, BUDG, REGI)

- Det europeiska initiativet för datormoln (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI-utskottet

- Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: utvärdering av rapporten enligt artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(rådgivande utskott: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI-utskottet

- Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (2016/2141(INI))

utskotten AGRI, FEMM

- Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (2016/2204(INI))

CULT-utskottet

- En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (2016/2143(INI))

- Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (2016/2142(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

AFCO-utskottet

- Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament (2016/2149(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, JURI)

FEMM-utskottet

- EU-medel till jämställdhet (2016/2144(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, BUDG, CONT)

PETI-utskottet

- Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 (2016/2146(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 september 2016)

AFET-utskottet

- Statslöshet i Syd- och Sydostasien (2016/2220(INI))

- Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (2016/2219(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE)

utskotten AFET, ENVI

- En integrerad EU-politik för Arktis (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(rådgivande utskott: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL-utskottet

- Arbetsvillkor och osäkra anställningar (2016/2221(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, AGRI)

ENVI-utskottet

- Initiativ om resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (2016/2223(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

- Palmolja och avverkning av regnskogar (2016/2222(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, INTA)

JURI-utskottet

- Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ (2016/2224(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE-utskottet

- Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning (2016/2225(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

PETI-utskottet

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (2016/2150(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

- Tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2016/2018(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI, AFCO
rådgivande utskott: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Årsrapport om EU:s konkurrenspolitik (2016/2100(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (2016/2057(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: ITRE, JURI, INTA, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- En europeisk pelare för sociala rättigheter (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, ECON

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 juli 2016)

DEVE-utskottet

- EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (2016/2140(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, INTA)

REGI-utskottet

- Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: utvärdering av rapporten enligt artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(rådgivande utskott: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 september 2016)

TRAN-utskottet

- Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(rådgivande utskott: JURI, IMCO, EMPL)

JURI-utskottet

- Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ (2016/2224(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 juli och 8 september 2016)

JURI-utskottet

- Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL)) (rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 juli 2016)

- Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (2016/2204(INI))
utskott: AGRI, FEMM

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 september 2016)

- En integrerad EU-politik för Arktis (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
utskott: AFET, ENVI
(rådgivande utskott: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Ändring av titlar

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 juli 2016)

TRAN-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet (2015/2350(INI)): "Unleashing the Potential of Waterborne Passenger Transport"

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 september 2016)

utskotten AFET, DEVE

- Ny titel på initiativbetänkandet (2015/2342(INI)): "Addressing Refugee and Migrant Movements: the Role of EU External Action"

Ändringar av parlamentets arbetsordning

AFCO-utskottet

- Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (2016/2114(REG))

(rådgivande utskott: BUDG, JURI, CONT)


19. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 36 oktober 2016.


21. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av kommissionen – Sir Julian King (Storbritannien)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy