Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

9. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2014)0273(COR01) на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр.1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 април 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - комисия ENVI;

- Поправка P7_TA(2013)0115(COR03) на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - комисия ECON.

Поправките са на разположение на сайта на Европейския парламент (Europarl).

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Правна информация - Политика за поверителност