Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

9. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie P7_TA(2014)0273(COR01) op Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (PB L 158 van 27.5.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 2 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - Commissie ENVI;

- Rectificatie P7_TA(2013)0115(COR03) op Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - Commissie ECON.

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

Juridische mededeling - Privacybeleid