Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 października 2016 r. - Strasburg

9. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA(2014)0273(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 2 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia) P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - komisja ENVI;

- Sprostowanie P7_TA(2013)0115(COR03) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych ifirm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - komisja ECON.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności