Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. októbra 2016 - Štrasburg

9. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum P7_TA(2014)0273(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2014)0273) (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD) ) - výbor ENVI;

- Korigendum P7_TA(2013)0115(COR03) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - výbor ECON.

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia