Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000092/2016), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Европейска прокуратура и Евроюст (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Европейска прокуратура и Евроюст (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и на ангажиментите на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Bernd Lange, от името на комисията INTA, Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, и Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Справяне с незаконния дърводобив, обезлесяването и деградацията на горите - програма на ЕС за действие (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Международни стандарти за финансова отчетност: МСФО 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Правна информация - Политика за поверителност