Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г.: Позиция на Съвета от 12 септември 2016 г. (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Предложение за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

AFET, BUDG, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

2) от парламентарни комисии, доклади

- Доклад: Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (2015/2093(INI)) - PECH - Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Доклад относно правата на човека и миграцията в трети държави (2015/2316(INI)) - AFET - Докладчик: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Доклад относно оценката на стратегията на ЕС за младежта (2013–2015 г.) (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - CULT - Докладчик: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - LIBE - Докладчик: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (2015/2326(INI)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Доклад относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (2016/2053(INI)) - DEVE - Докладчик: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република и Европол (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Република Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - BUDG - Докладчик: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - BUDG - Докладчик: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2016/001/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - BUDG - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Йоргос Граматикакис (2016/2084(IMM)) - JURI - Докладчик: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

Правна информация - Политика за поверителност