Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. října 2016 - Štrasburk

11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017: postoj Rady ze dne 12. září 2016 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu aEvropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh změny interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

AFET, BUDG, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Federativními státy Mikronésie o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (2015/2093(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Zpráva o posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, jež stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Zpráva o kontrole uplatňování práva Unie: výroční zpráva za rok 2014 (2015/2326(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Zpráva o budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020 (2016/2053(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody ze strany Evropského policejního úřadu (Europolu) o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/001/FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Giorgos Grammatikakis zbaven imunity (2016/2084(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí