Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. listopada 2016. - Strasbourg

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Nacrt proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.: Stajalište Vijeća od 12. rujna 2016. (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Prijedlog izmjene Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

AFET, BUDG, LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke(EU)2015/435 o aktivaciji pričuve za nepredviđene izdatke (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Saveznih Država Mikronezije o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

2) odbora, izvješća

- Izvješće Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (2015/2093(INI)) - PECH - : Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Izvješće o ljudskim pravima i migracijama u trećim zemljama (2015/2316(INI)) - AFET - : Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Izvješće o procjeni strategije EU-a za mlade 2013. – 2015. (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - CULT - : Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - LIBE - : Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - LIBE - : Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije: godišnje izvješće za 2014. (2015/2326(INI)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Izvješće o budućnosti odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020. (2016/2053(INI)) - DEVE - : Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine i Europola (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća kojom se određene države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije prihvate pristupanje Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Republike Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Perua Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća kojom se određene države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije prihvate pristupanje Kazahstana Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - BUDG - : Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - BUDG - : Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - BUDG - : Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Giorgosu Grammatikakisu (2016/2084(IMM)) - JURI - : António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti