Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 października 2016 r. - Strasburg

11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017: stanowisko Rady z dnia 12 września 2016 r. (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Wniosek w sprawie zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

AFET, BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- Sprawozdanie pt. W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie? (2015/2093(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich (2015/2316(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Sprawozdanie w sprawie oceny strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2013–2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymo (Gruzja) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii: sprawozdanie roczne za rok 2014 (2015/2326(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020 (2016/2053(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej a Europolem (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Szwecję – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (2016/2084(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności