Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. októbra 2016 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017: pozícia Rady z 12. septembra 2016 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Návrh na zmenu Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

AFET, BUDG, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch v mene Únie (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

2) parlamentných výborov, správy

- Správa Ako harmonizovať kontroly rybolovu v Európe (2015/2093(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Správa o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Správa o vyhodnotení stratégie EÚ pre mládež za obdobie 2013 – 2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie: výročná správa za rok 2014 (2015/2326(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Správa k budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT a EÚ po roku 2020 (2016/2053(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o strategickej spolupráci medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky a Europolom zo strany Europolu (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Fínska – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (2016/2084(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia