Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

12. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за първото пленарно заседание през октомври 2016 г. (PE 589.867/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Изказаха се: Cécile Kashetu Kyenge, относно съдбата на мигрантите, претърпели корабокрушение до Лампедуза, и лицата, оказали им помощ, и Cornelia Ernst.

Съвместно с политическите групи, председателят предложи следните промени в окончателния проект на дневен ред:

Понеделник

Съвместно с политическите групи, председателят предлага краткото представяне на доклада Томас относно „Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа?“ (A8-0234/2016) (точка 26 от проекта на дневен ред) да бъде отложено за втората октомврийска месечна сесия.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

Вторник

Ако бъде приета днес в комисията ENVI, препоръката Ла Вия относно сключването, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, ще бъде вписана за времето за гласуване.

Парламентът одобри това предложение.

Председателят припомни, че генералният секретар на ООН Бан Ки-мун ще присъства на гласуването на препоръката Ла Вия. Той ще направи кратко изказване в пленарната зала в 12.00 ч., след което думата ще бъде дадена на политическите групи.

В случай на положителен вот, придружителното писмо до Съвета ще бъде парафирано в присъствието на Бан Ки-мун, Жан-Клод Юнкер (председател на Комисията), Мигел Ариас Канете (член на Комисията), Кармену Вела (член на Комисията), действащия председател на Съвета и Сеголен Роял, министър на околната среда на Франция и председател на COP 21.

Сряда

Искане на групата ECR за оттегляне от дневния ред на дебата за декларацията на Комисията относно правата на жените в Полша (точка 86 от проекта на дневен ред), предвиден като четвърта точка от дневния ред за следобеда.

Изказаха се: Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, който обоснова искането, Jadwiga Wiśniewska, в полза на искането, и Malin Björk, срещу искането.

Парламентът отхвърля искането

Следователно дебатът относно правата на жените в Полша остава.

Изказаха се: Marek Jurek и Anna Elżbieta Fotyga.

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на декларация на Комисията относно положението в Унгария: кампания във връзка с провеждането на референдум и аспекти на европейското и международното законодателство в областта на убежището, като пета точка от дневния ред за следобеда, след дебата относно правата на жените в Полша.

Изказаха се: Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Philippe Lamberts, в полза на искането, и Enrique Guerrero Salom, срещу искането.

Чрез поименно гласуване (101 за, 181 против, 11 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Няма предложени промени.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност