Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. října 2016 - Štrasburk

12. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního říjnového plenárního zasedání 2016 (PE 589.867/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

°
° ° °

Vystoupily: Cécile Kashetu Kyenge k údělu migrantů, kteří ztroskotali u pobřeží ostrova Lampedusa, a osob, které je zachraňují, a Cornelia Ernst.

°
° ° °

Pondělí

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby bylo krátké přednesení zprávy, kterou předkládá poslankyně Thomasová, o sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (A8-0234/2016) (bod PDOJ) odloženo na druhé říjnové dílčí zasedání.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Úterý

Pokud výbor ENVI v pondělí přijme doporučení, které předkládá poslanec La Via, o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem Evropské unie, bude doporučení zařazeno do úterního hlasování.

Parlament tento návrh schválil.

Předseda připomněl, že generální tajemník Pan Ki-mun bude přítomen hlasování o doporučení poslance La Vii. Ve 12:00 přednese krátký projev v plénu, po kterém vystoupí zástupci politických skupin.

V případě kladného výsledku hlasování se ratifikace dopisu o předání Radě zúčastní Pan Ki-mun, Jean-Claude Juncker (předseda Komise), Miguel Arias Cañete (člen Komise), Karmenu Vella (člen Komise), úřadující předseda Rady a francouzská ministryně životního prostředí a předsedkyně COP 21 Ségolène Royalová.

Středa

Žádost skupiny ECR, aby bylo z pořadu jednání staženo prohlášení Komise o právech žen v Polsku (bod 86 PDOJ), které je zařazeno jako čtvrtý bod odpoledního pořadu jednání.

Vystoupili: Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR s odůvodněním žádosti, Jadwiga Wiśniewska ve prospěch žádosti a Malin Björk proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Rozprava o právech žen v Polsku se tudíž bude konat.

Vystoupili: Marek Jurek a Anna Elżbieta Fotyga.

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo po rozpravě o právech žen v Polsku jako pátý bod odpoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení Komise o situaci v Maďarsku: kampaň v souvislosti s referendem a aspekty evropských a mezinárodních právních předpisů týkajících se azylu.

Vystoupili: Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts ve prospěch žádosti a Enrique Guerrero Salom proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (101 pro, 181 proti, 11 se zdrželo).

Čtvrtek

Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí