Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

12. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Οκτωβρίου I 2016 (PE 589.867/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Cécile Kashetu Kyenge, σχετικά με την τύχη των προσφύγων που ναυάγησαν στα ανοικτά της Lampedusa και σχετικά με τους ανθρώπους που τους συνέδραμαν, και Cornelia Ernst.

°
° ° °

Δευτέρα

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να αναβληθεί η σύντομη παρουσίαση της έκθεσης Thomas περί της ομοιομορφίας των ελέγχων της αλιείας στην Ευρώπη (A8-0234/2016) (σημείο 26 PDOJ) για την περίοδο Συνόδου του Οκτωβρίου II.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Τρίτη

Εφόσον εγκριθεί σήμερα από την επιτροπή ENVI, η σύσταση La Via με θέμα τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, θα εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon θα παρίσταται στην ψηφοφορία για τη σύσταση La Via. Θα απευθύνει δε σύντομη ομιλία στην Ολομέλεια στις 12.00 και στην συνέχεια τον λόγο θα λάβουν οι πολιτικές ομάδες.

Σε περίπτωση θετικής ψήφου, η συνοδευτική επιστολή προς το Συμβούλιο θα μονογραφηθεί παρουσία του Ban Ki-moon, από τους Jean-Claude Juncker (Πρόεδρο της Επιτροπής), Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής), Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής), από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και από την Ségolène Royal, Υπουργό Περιβάλλοντος της Γαλλίας και Πρόεδρο της COP 21.

Τετάρτη

Αίτηση της Ομάδας ECR με την οποία ζητείται να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη η συζήτηση σχετικά με την δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στη Πολωνία (σημείο 86 PDOJ), τέταρτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR για να αιτιολογήσει την αίτηση, Jadwiga Wiśniewska, υπέρ της αίτησης, και Malin Björk, κατά.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία ως εκ τούτου διατηρείται.

Παρεμβαίνουν οι Marek Jurek και Anna Elżbieta Fotyga.

Αίτηση της Ομάδας GUE/NGL με την οποία ζητείται να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής με θέμα την κατάσταση στην Ουγγαρία, την προεκλογική εκστρατεία που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος και ορισμένες πτυχές της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας για το άσυλο, ως πέμπτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης, μετά την συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών στη Πολωνία.

Παρεμβαίνουν οι Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να αιτιολογήσει την αίτηση, Philippe Lamberts, υπέρ της αίτησης, και Enrique Guerrero Salom, κατά.

Με ΟΚ, (101 υπέρ, 181 κατά, 11 αποχές) το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Πέμπτη

Δεν προτείνεται τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου