Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober I 2016 (PE 589.867/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Cécile Kashetu Kyenge, over het lot van de migranten die schipbreuk lijden ter hoogte van Lampedusa en de mensen die hen te hulp schieten, en Cornelia Ernst.

°
° ° °

Maandag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor dat de korte presentatie van het verslag-Thomas “Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa?“ (A8-0234/2016) (punt 26 PDOJ) wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van oktober II.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Dinsdag

Onder voorbehoud van de goedkeuring ervan vandaag in de Commissie ENVI wordt de aanbeveling-La Via over de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, ingeschreven onder de stemmingen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De Voorzitter herinnert eraan dat secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon tijdens de stemming over de aanbeveling-La Via aanwezig zal zijn. Hij zal om 12.00 uur een korte toespraak tot de plenaire vergadering houden waarna de fracties het woord zullen voeren.

Indien het verslag wordt aangenomen, wordt het begeleidend schrijven aan de Raad geparafeerd in aanwezigheid van Ban Ki-moon, Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie), Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie), Karmenu Vella (lid van de Commissie), de fungerend voorzitter van de Raad en Ségolène Royal, Franse minister van Milieu en medevoorzitter van de COP21.

Woensdag

Verzoek van de ECR-Fractie om schrapping van de agenda van de verklaring van de Commissie over de vrouwenrechten in Polen (punt 86 PDOJ), opgenomen als vierde punt 's middags op de agenda.

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie die het verzoek toelicht, Jadwiga Wiśniewska, voor het verzoek, en Malin Björk, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Het debat over de vrouwenrechten in Polen blijft derhalve op de agenda staan.

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek en Anna Elżbieta Fotyga.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de Commissie over de situatie in Hongarije: de referendumcampagne en aspecten van de Europese en internationale wetgeving inzake asiel 's middags als vijfde punt op de agenda te plaatsen na het debat over de vrouwenrechten in Polen.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Philippe Lamberts, voor het verzoek, en Enrique Guerrero Salom, tegen het verzoek.

Bij HS (101 voor, 181 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid