Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 października 2016 r. - Strasburg

12. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej październikowej sesji plenarnej w 2016 r. (PE 589.867/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

°
° ° °

Głos zabrały: Cécile Kashetu Kyenge w sprawie losu migrantów tonących u wybrzeży Lampedusy oraz osób niosących im pomoc, oraz Cornelia Ernst.

°
° ° °

Poniedziałek

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował przeniesienie zwięzłego przedstawienia sprawozdania Thomasa w sprawie sposobu ujednolicenia kontroli rybołówstwa w Europie (A8-0234/2016) (pkt 26 projektu porządku obrad) na drugą sesję październikową.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Wtorek

Jeżeli zalecenie Giovanniego La Via w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zostanie dziś przyjęte przez komisję ENVI, zostanie one poddane pod głosowanie.

Parlament przyjął tę propozycję.

Przewodniczący przypomniał, że Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon będzie obecny w trakcie głosowania nad zaleceniem Giovanniego La Via. O godz. 12.00 wygłosi krótkie przemówienie skierowane do plenum, po czym głos zabiorą grupy polityczne.

Jeżeli sprawozdanie zostanie przyjęte, pismo przewodnie do Rady będzie parafowane w obecności Ban Ki-moona, Jean-Claude’a Junckera (przewodniczącego Komisji), Miguela Ariasa Cañete (członka Komisji), Karmenu Velli (członka Komisji), urzędującego przewodniczącego Rady i Ségolène Royal, francuskiej minister środowiska i przewodniczącej konferencji COP21.

Środa

Wniosek grupy ECR o wycofanie z porządku obrad debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie praw kobiet w Polsce (pkt 86 projektu porządku obrad), przewidziany jako czwarty punkt omawiany po południu.

Głos zabrali: Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, ktory uzasadnił wniosek, Jadwiga Wiśniewska, która poparła wniosek, i Malin Björk, która opowiedziała się przeciw.

Parlament odrzucił wniosek.

W związku z tym debata w sprawie praw kobiet w Polsce będzie miała miejsce.

Głos zabrali: Marek Jurek i Anna Elżbieta Fotyga.

Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie do porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech: kampania referendalna oraz aspekty europejskich i międzynarodowych przepisów w sprawie azylu jako piątego punktu omawianego po południu, tuż po debacie na temat praw kobiet w Polsce.

Głos zabrali: Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Philippe Lamberts, który poparł wniosek, i Enrique Guerrero Salom, który opowiedział się przeciw.

W głosowaniu imiennym (101 głosów za, 181 przeciw i 11 głosów wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Nie było propozycji zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności