Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. októbra 2016 - Štrasburg

12. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej októbrovej plenárnej schôdze v roku 2016 (PE 589.867/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Cécile Kashetu Kyenge v súvislosti s osudom osôb, ktoré stroskotali pri ostrove Lampedusa, a s osobami, ktoré im pomáhajú, a Cornelia Ernst.

°
° ° °

Pondelok

So súhlasom politických skupín predseda navrhol, aby sa stručná prezentácia správy, ktorú prednesie poslankyňa Thomas, s názvom Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (A8-0234/2016) (bod 26 PDOJ), odložila na druhú októbrovú schôdzu.

Parlament návrh schválil.

Utorok

S výhradou jeho dnešného prijatia vo výbore ENVI sa odporúčanie, ktoré predkladá poslanec La Via, k uzatvoreniu Parížskej dohody prijatej na základe rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie zaradí do hlasovania.

Parlament schválil tento návrh.

Predseda pripomenul, že generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-mun bude prítomný pri hlasovaní o odporúčaní, ktoré predkladá poslanec La Via. O 12.00 hod. vystúpi v pléne so stručným prejavom a následne sa slova ujmú politické skupiny.

V prípade kladného hlasovania sa na parafovaní listu o postúpení Rade zúčastnia Pan Ki-mun, Jean-Claude Juncker (predseda Komisie), Miguel Arias Cañete (člen Komisie), Karmenu Vella (člen Komisie), úradujúci predseda Rady a Ségolène Royalová, francúzska ministerka životného prostredia a predsedníčka COP 21.

Streda

Žiadosť skupiny ECR, aby sa z programu rokovania stiahla rozprava o vyhlásení Komisie o porušovaní práv žien v Poľsku (bod 86 PDOJ) stanovená ako štvrtý bod popoludňajšieho rokovania.

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Antoni Legutko, v mene skupiny ECR, ktorý žiadosť odôvodnil, Jadwiga Wiśniewska v prospech žiadosti, a Malin Björk proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Rozprava o právach žien v Poľsku sa preto uskutoční.

Vystúpili títo poslanci: Marek Jurek a Anna Elżbieta Fotyga.

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa rozprava o vyhlásení Komisie o situácii v Maďarsku: referendová kampaň a hľadiská európskych a medzinárodných právnych predpisov o azyle zaradila ako piaty bod programu popoludňajšieho rokovania po rozprave o právach žien v Poľsku.

Vystúpili títo poslanci: Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, Philippe Lamberts v prospech žiadosti a Enrique Guerrero Salom proti žiadosti.

HPM (101 za, 181 proti, 11 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Neboli navrhnuté žiadne zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia