Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

13. Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. [2016/2053(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Norbert Neuser представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Javier Couso Permuy (докладчик по становището на комисията AFET), Jude Kirton-Darling (докладчик по становището на комисията INTA), Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG), Maurice Ponga, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Morten Messerschmidt, от името на групата ECR, Paavo Väyrynen, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi и György Hölvényi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Julie Ward.

Изказаха се: Neven Mimica и Norbert Neuser.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 4.10.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност