Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 [2016/2053(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Norbert Neuser παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Javier Couso Permuy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Jude Kirton-Darling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi και György Hölvényi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Λευτέρης Χριστοφόρου και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Norbert Neuser.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου