Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

14. Достъп до образование за сирийските деца в Ливан (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Достъп до образование за сирийските деца в Ливан (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida и Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios и Silvia Costa.

Изказа се Elly Schlein.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност