Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2705(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000099/2016 (B8-0717/2016)

Συζήτηση :

PV 03/10/2016 - 15
CRE 03/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000099/2016) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Ο Enrique Guerrero Salom αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Νότης Μαριάς, Tibor Szanyi, Elly Schlein και Julie Ward.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Franc Bogovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, João Ferreira και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου